Odden Forsamlingshus

VEDTÆGTER FOR ”DEN SELVEJENDE  INSTITUTION”

 

ODDEN FORSAMLINGSHUS

§ 1.
Den selvejende institution ODDEN FORSAMLINGSHUS har hjemsted i Havnebyen på Sjællands Odde, Odsherred Kommune. Institutionen er en
fortsættelse af Andelsselskabet Odden sogns forsamlingshus.

 

§ 2.
Institutionens formål er at virke som møde- og
samlingssted for egnens befolkning herunder folkeligt - kulturelt og sportsligt arbejde.

 

§ 3.
Den selvejende institution står som ejer af ejendommen Matr.-nr. 9 al m.fl.
Som medlemmer
kan alle optages.
Kontingent fastsættes på den
årlige generalforsamling. Medlemmer har ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art, men ret til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen, hvor ingen kan afgive mere end én stemme.

 

§ 4.
Institutionens
øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden


Pkt. 1. Valg af Dirigent.
Pkt. 2. Valg af Protokolfører - Stemmetæller.
Pkt. 3. Bestyrelsens beretning.
Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.
Pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 1 bestyrelsessuppleant.
Pkt. 7. Valg af bilagskontrollant samt bilagskontrollantsuppleant.
Pkt. 8. Fastsættelse af kontingent.
Pkt. 9. Eventuelt.


Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.
Beslutning om ændring af vedtægterne kan dog finde sted efter reglerne i § 10.

 

§5.
Generalforsamlingen indkaldes af
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de på egnen udkommende dagblade. Ethvert forslag, som ønskes behandlet, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes
inden 3 uger efter, at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom, eller når bestyrelsens flertal finder det nødvendigt.
Varsling herom jf.
§ 5.

 

§ 7.
Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Medlemskort gælder fra 1. januar til 31. december. For at have stemmeret på generalforsamlingen i februar måned skal kontingentet være betalt, og medlemskabet være registret i Odden Forsamlingshus senest 10 dage før generalforsamlingen. Institutionens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som har den overordnede ledelse, herunder økonomi. I forbindelse med låneoptagelse og pantsætning af den selvejende institutions faste ejendom tegnes institutionen af den samlede bestyrelse. Det påhviler bestyrelsen at påse, at institutionen ledes i overensstemmelse med sit formål iflg. § 2. Bestyrelsen samt 2 bilagskontrollanter vælges på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal.

Skriftlig afstemning sker hvis et medlem kræver det.
Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Afgang finder sted med, formand og 3 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal. Bilagskontrollanterne afgår skiftevis hvert andet år, genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og kasserer som dog må være en udenfor bestyrelsen ansat. Ved bestyrelsesmøder føres en protokol, der underskrives af deltagerne, ved generalforsamlingen af dirigenten.

 

§ 8.

Den til institutionens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved indtægter fra udlejning af lokaler, kontingenter, arrangementer, offentlige og privat tilskud, samt evt. ved indsamling eller lån blandt egnens befolkning, om nødvendigt ved belåning af institutionens ejendom.
Ved lån blandt befolkningen udstedes ikke-rentegivende gældsbeviser svarende til det lånte beløb, mindst 250,00 kroner.
Institutionens midler, herunder evt.
overskud, der ikke findes nødvendig til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter i forsamlingshusets navn. For institutionens forpligtigelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

 

§ 9.
Bestyrelsen forestår
den daglige drift og ansætter den nødvendige medhjælp.

 

§ 10.
Ændring af nærværende vedtægter foretages på den ordinære generalforsamling når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Ophævelse af institutionens virksomhed kan kun foretages når 2/3 af samtlige fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Forslag til ophævelse skal inden hver generalforsamling bekendtgøres i et eller flere af de lokale dagblade.

§ 11.
Ved ophævelse af institutionen afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af institutionens formue til almennyttige og kulturelle formål på Sjælland Odde. 

 

 

Protokolfører: Gjertrud Jensen                 Dirigent: Gunner Walsøe Pedersen

Vedtaget den 20. april 1988.
Ændret den 28. februar 1990.
Ændret den 28. februar 2001.

Ændret den 24. februar 2010.

Odden Forsamlingshus fejrede sit 125 års jubilæum den 17. september 2016.


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Odden Forsamlingshus
Skoletoften 6, Sjællands Odde
4583 Sjællands Odde

Telefon: 59326078formand.oddenforsamlingshus.dk
Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: lidt tunge

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 49

Internet adgang: Ja

Sal 1 kapacitet: 120 Personer

Sal 1 størrelse: 175 m2

Sal 2 kapacitet: 30 Personer

Sal 2 størrelse: 67 m2

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 120 Personer

El-komfur med: 5 kogepladser

Gas-komfur med: 0 kogepladser

Komfur har: 5 Kogepladser

Køkkenet har: 3 El ovne

El-ovn størrelse: 90 Liter

Køkkenet har: 0 Gas ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 5 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Gæste toiletter: 4

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Nej

Rengøring tilbydes: Ja

Lokal taxa/vognmand: nej

Offentlig transport: ja

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF