Vinde Helsinge Forsamlingshus

Velkommen til Vinde Helsinge Forsamlingshus.

Det første forsamlingshus blev bygget i Vinde Helsinge i 1885 - kun opført i træ. Det var et af de første forsamlingshuse, der blev bygget på Vestsjælland. Det nuværende forsamlingshus er opført i 1934 som et andelsselskab.

Prisen for leje af forsamlingshuset i 2019 er 2.800,-. Prisen er inklusiv slutrengøring. Hvert år må forventes en mindre prisstigning. Vi lejer også ud til ungdomsfester, hvor det kun er forældrene, der kan leje. Prisen herfor er 3.300,- og her skal både være vagter samt flere voksne over 25 år til stede under hele festen. Ring gerne og hør nærmere om ledige datoer. Ved booking af ungdomsfest er det et krav at både de, der afholder festen + forældre kommer ud til et møde i forsamlingshuset før booking, samt at I anvender de vagter, vi henviser til.

Huset er til rådighed fra kl. 10.30 til 9.00 næste morgen eller efter nærmere aftale. I kan også reservere "Huset" dagen før - det koster 500,-

Det er muligt at leje vores musikanlæg i forsamlingshuset. Pris 500,-

I kan også leje vores røde, sorte eller råhvide velourduge. Pris 30,-/stk

Tjek vores side på Facebook -https://www.facebook.com/pages/Vinde-Helsinge-Forsamlingshus/1492987757586834?ref=hl   der er blandt andet lagt forskellige billeder ind til inspiration til bordopstillinger.

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Tirsdag d. 3. december 18-20: Madaften - Flæskesteg m/kartofler, sovs og rødkål + ris a la mande 70,-

Torsdag d. 5. december 18-20: Madaften - Flæskesteg m/kartofler, sovs og rødkål + ris a la mande 70,-

Søndag d. 8. december kl. 13.30-16.00: Gl. dags Juletræsfest med Tip & Thopper 50,-

    

Tirsdag d. 7. januar 2020: Madaften 18-20. Mørbradgryde m/kartoffelmos og grønt + dessert

Onsdag d. 29. januar 2020: Foredrag m/Jørgen Skoubou fra Nak  & Æd - nærmere info følger

Torsdag d. 6. februar 2020: Madaften 18-20: Forloren hare m/kartofler og grønt + dessert

Tirsdag d. 3. marts 2020: Madaften 18-20. 

Onsdag d. 1. april 2020: Madaften 18-20

Tirsdag d. 5. maj 2020: Madaften 18-20

Tirsdag d. 2. juni 2020: Madaften 18-20. Stegt flæsk m/nye kartofler

Onsdag d. 3. juni 2020: Madaften 18-20. Stegt flæsk m/nye kartofler

Torsdag d. 2. juli 2020: Madaften 18-20. Grill

 

Tilmelding til Tove på 40279301 (SMS) eller på 58859201. Du kan også skrive en mail på vindehelsingeforsamlingshus@gmail.com  Tilmelding til Mad-aftener er senest 3 dage før.

 

 

 

 

Vedtægter for Foreningen

Vinde Helsinge Forsamlingshus

  

  

1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er " Foreningen Vinde Helsinge Forsamlingshus." Foreningen er hjemmehørende i Vinde Helsinge i Kalundborg Kommune. Foreningens adresse er hos formanden.

  

  

2. Formål.

Foreningens formål er at drive og opretholde Vinde Helsinge Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse.

 

 

3. Medlemmer.

Medlemskabet er personligt på navn. Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har købt et eller flere medlemsbeviser, eller som har købt et eller flere andels- eller interessentskabsbeviser under tidligere vedtægter. Disse beviser er i enhver henseende ligestillede indenfor denne vedtægts rammer uanset ordlyden på tidligere udstedte beviser. Udstedte tidligere beviser skal derfor ikke ombyttes til nye medlemsbeviser ved vedtagelsen af denne vedtægt. Medlems/ andels/ interessentskabsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv, eller på anden måde. En generalforsamling kan beslutte, at medlemmerne skal betale et årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betingelse for fortsat medlemskab.

 

 

4. Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.  Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i lokale blade og/eller pr. brev til medlemmerne. Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.

4) Indkomne forslag.

5) Orientering om bestyrelsens budget.

6) Forslag til pris for medlemsbeviser og fastsættelse af evt. årskontingent.

7) Valg af

a)  bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år x, i lige år y.

b) 1 første- og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år

c) 2 bilagskontrollanter for 1 år

d) 1 bilagskontrollant-suppleant for 1 år.

8) Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes.

 

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger evt. stemme-tællere. Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem afgive 1 stemme.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforsamlinger uden stemme- og taleret.

  

Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.

 

  

5. Bestyrelsen.

Inden for rammerne a) af den gældende retstilstand, b) af disse vedtægter og c) af generalforsamlingernes beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen. Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets formål.

  

6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Da foreningen har permanent alkoholbevilling skal bestyrelsesmedlemmerne være fyldt 25 år, ikke være umyndiggjort eller under lavværgemål, ikke fremstille og forhandle drikkevarer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige eller ulige år.  Bestyrelsen udpeger af sin midte formand og kasserer, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig. For-manden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv indkaldte sted-fortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for.  Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af mødedel-tagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.

 

 

7. Økonomi, regnskab og revision.

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 bilagskontrollanter til at revidere regnskabet og 1 bilagskontrollant-suppleant til at indtræde i en bilagskontrollants fravær.  Af et evt. overskud sker henlæggelser til vedligeholdelse og lign. angivne formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt generalforsamlingen. Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlems- eller andels- eller interessentskabsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.

  

  

8. Tegning. 

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlings-godkendelse.

 

 

9. Hæftelse.

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt bilags-kontrollant eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

 

 

10. Medlemskab, rettigheder og pligter.

Bestyrelsen fører en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt indmeldelsesdato. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i medlemsprotokollen. Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oplyste/kendte adresse, returneres uden oplysning om ny adresse, mortificerer bestyrelsen medlemskabet ved dateret notat i medlemsprotokollen. Tilsvarende sker mortifikation ved dødsfald, ved mere end et års kontingentrestance eller ved udmeldelse. Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden forud for et nyt år og med virkning for dette. Ved medlemmers leje af forsamlingshuset kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen og forelagt for en generalforsamling.  En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor.

 

 

11. Vedtægtsændringer 

En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud pr. brev med forslagene vedlagt. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja- og nejstemmer.

 

  

12. Foreningens opløsning.

Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling pr. brev med nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at få valgt anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja- og nejstemmer.

 

 

13. Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning.

Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

 

 

14. Ikrafttrædelse. 

Denne vedtægt træder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtægt af 26.02.2004.  Med denne ny vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, som hindrer fortsat forsamlingshusdrift som interessentskab, andelsselskab eller AMBA-selskab, indtræder Foreningen Vinde Helsinge Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet det identiske selskab Vinde Helsinge Forsamlingshus, herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28/2-2007.

 

Tove Knudsen Jensen                                                                                            Jakob Nygaard Christensen                                                                                                       Jette Abkjær Hansen

Christen Clemmensen                                                                                            Nina Nielsen

Juni/juli 2019: Taget er skiftet. Nyt isolering. Forsamlingshuset er sandblæst og filset. Loftsrummet er tømt

Maj 2019: Endnu et industrikøleskab er indkøbt

Oktober 2015: Det gamle oliefyr er skrottet - der er i stedet for installeret en vand-til-varme-pumpe. Samtidigt er baglokalet renoveret med nyt gulv, væggene er malet og der er opsat nyt loft.

April 2014: Nyt industrikøleskab indkøbt

Marts 2014: Ny stentrappe m/rampe ved indgangspartiet + ny stentrappe v/køkkendøren

Juli 2012: Kalkning af huset samt maling af sokkel. Endvidere blev gulvet slebet og lakeret,

Maj 2011: Vi har nu fået orkideer i vindueskarmene.

Juni 2010: Vi har skiftet vinduer mod vest og syd. De nye vinduer er størrere, hvilket giver meget mere lys i den store sal. Dertilhørende nye lyse og lette gardiner.

Marts 2010: Gulvene i de to sale er blevet lakeret

16. Oktober 2009 holdt forsamlingshuset reception, med efterfølgende fest om aftenen, da det nuværende forsamlingshus havde eksisteret i 75 år og det til sommeren 2010 bliver 125 år siden det første forsamlingshus blev bygget i Vinde Helsinge.

August 2009: Der er nu købt en masse køkkengrej hjem til køkkenet såsom spækbrætter, urteknive, diverse skæreknive, håndmixer, røreskåle mv. samt viskestykker og karklude, så lejerne ikke længere selv skal medbringe disse ting.

Marts 2007: Gulvene i de to sale er blevet nedslebet og lakeret om, så nu står de som helt "nye".

Februar 2007: Ændring af vores vedtægter, således at de nu er tidssvarende. Vi er ikke længere et andelsselskab, men er i stedet for blevet en forening.

Februar 2005: Dametoilettet er blevet sat i stand med nyt loft, maling, lamper, spejle og pusleplads.......+ radiator. Desuden er stolerummet blevet pudset op.

December 2004: Nyt loft og ventilation + maling af vægge.


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Vinde Helsinge Forsamlingshus
Vinde Helsingevej 13A, Gørlev
4281 Gørlev

Telefon: 40769189vindehelsingeforsamlingshus@gmail.com
Besøg os på facebook

Bemærkninger til borde: 13 stk. 180x80 cm 4 stk. 120x80 cm Desuden har vi 7 kaffeborde og en del gamle langborde

Bemærkninger til sale: Der er en foldedør mellem salene. Den lille sal bliver ofte brugt til velkomst.

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 17

Internet adgang: Ja

Sal 1 kapacitet: 100 Personer

Sal 2 kapacitet: 35 Personer

Antal: 50 p-plads(er)

Afstand fra p-plads til hus: 20 Meter

Bemærkninger til parkering: Der er både parkering foran og bagved forsamlingshuset.

Service til: 100 Personer

Gas-komfur med: 6 kogepladser

Køkkenet har: 1 industri 10 stiks El ovne

Køleskabe: 2 industri + 1 sodavendskøleskab Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Bemærkninger til køkken: Køkkenet er indrettet med industri-hvidevarer samt stålborde. Håndmixer, knive, skåle, grydeskeer, spækbrætte, viskestykker og karklude er til rådighed.

Bemærkninger til rengøring: Køkken og sale ryddes og gulvene fejes af lejer. Hvis der er spildt på gulvet skal det lige vaskes over med en gulvmoppe.

Bemærkninger til toiletter: Det er muligt at benytte dametoilettet til handicaptoilet. Smalle kørestole kan køres derind.

Gæste toiletter: 3

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Godkendt til: 150

November - 2019

ma

ti

on

to

fr

    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 
03/12/2019   Madaften
05/12/2019   Madaften
08/12/2019   Gl. Dags Juletræsfest
20/02/2020  
22/02/2020   Fastelavn - tøndeslagning
Print Friendly and PDF