Nørre Asmindrup Forsamlingshus

Vedtægter
 §  1.

Den selvejende institution Nr. Asmindrup Forsamlingshus har hjemsted i Trundholm kommune. Institutionen er en fortsættelse af den i 1902 stiftede forening Asmindrup Forsamling og Øvelseshus.

§ 2.

Institutionens formål er at virke som møde og samlingssted for egnens befolkning, herunder folkelig, kulturelt og sportsligt arbejde.

§ 3

Den selvejende institution står som ejer af ejendommen 5-g m.fl.
Som medlemmer kan alle optages.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art, men har ret til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen, hvor ingen kan afgive mere end en stemme.

§4

Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt valg af suppleanter for 1 år
7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutning om ændring af vedtægter kan dog kun finde sted efter reglerne i § 10.
 
 

§5

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de på egnen udkommende dagblade.
Ethvert forslag, som ønskes behandlet, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom, eller når bestyrelsens flertal finder det nødvendigt. Varsling herom jf. § 5.

§ 7.

Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Medlemskort gælder fra 1. januar til 31. december, og kontingentet skal være betalt 1. marts for at give stemmeret på den ordinære generalforsamling i marts. Institutionens anliggender varetages af en bestyrelse som kan bestå fra 5 til 7 medlemmer, som har den overordnede ledelse, herunder dens økonomi. Det påhviler bestyrelsen at på se at institutionen ledes i overensstemmelse med sit formål ifølge § 2.
Bestyrelsen samt 2 revisorer vælges på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning, hvis et medlem kræver der. Valget gælder for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. Afgang sker med 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal og 3 på ulige årstal. Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig i umiddelbar fortsættelse af generalforsamlingen.
Ved bestyrelsesmøder skal der føres en protokol, der underskrives af deltagende bestyrelsesmedlemmer, ved generalforsamlingen af dirigenten.

§8

Den til institutionens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved indtægter fra udlejning af lokaler, kontingenter, arrangementer, offentlige og private tilskud, samt eventuelt ved indsamling blandt egnens befolkning om nødvendigt ved belåning af institutionens ejendom. Institutionens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendig til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter i forsamlingshusets navn. For institutionens forpligtigelser hæfter alene aktiver, idet bestyrelse eller tilsluttende medlemmer ikke hæfter personligt.

§ 9.

Bestyrelsen sørger for forsamlingshusets drift og i givet tilfælde ved ansættelse af vært og oprettelse af en ansættelseskontrakt.

§10.

Ændringer af nærværende vedtægter foretages på den ordinære generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Ophævelse af institutionens virksomhed kan kun foretages når 2/3 af samtlige fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Forslag til ophævelse skal inden hver generalforsamling bekendtgøres i et eller flere af de lokale dagblade.

§ 11.

I tilfælde af ophævelse af institutionen afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af institutionens formue til almennyttige og kulturelle formål i Asmindrup sogn.
 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2004. 

Som dirigent:          Carlo Jensen

I bestyrelsen:           Ole Larsen
                                 Kurt Jensen
                                 Myrna Jensen
                                 Ester Jørgensen
                                 Allan Gajhede
                                  Lars Jespersen
                                  Lars Jørgen Nielsen      


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Nørre Asmindrup Forsamlingshus
Asmindrupvej 34,
4572 Nørre Asmindrup

Telefon: 23477636/ Mobil: 61760685
4572nafh@gmail.com
Link til hjemmeside

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 20

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Nej

Runde borde: 0

Sal 1 kapacitet: 120 Personer

Sal 1 størrelse: 120 m2

Sal 2 kapacitet: 30 Personer

Sal 2 størrelse: 25 m2

Antal: 30 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 1 Meter

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 150 Personer

El-komfur med: Nej kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

Køleskabe: 1 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Opvaskemaskine: Ja Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til rengøring: Rengøring afregnes med rengøringsteamet

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Nej

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Nej

Rengøring tilbydes: Ja

Lokal taxa/vognmand: Ja??

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF