• Kundby Forsamlingshus
 • Kontaktoplysninger

  Kundby Forsamlingshus
  Kirkebakken 6, Kundby
  4520 Svinninge

  Telefon: 59264286 / 59266007 kundbyforsamlingshus@gmail.com
  Link til hjemmeside


  Forsamlingshuset er et "nøglehus"

  Vært/udlejer
  Kirsten Larsen: 42338106: 21404722

Kundby Forsamlingshus

@font-face { font-family: "Arial"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }ol { margin-bottom: 0cm; }ul { margin-bottom: 0cm; }

 

§  1    Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Kundby Forsamlingshus, beliggende Kirkebakken 6 Kundby 4520 Svinninge, Holbæk Kommune.

 

§  2    Formål:   

Foreningens formål er at drive og opretholde Kundby forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted ved udlejning af lokaler til fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig , politisk, idrætslig og selskabelig karakter. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og foreninger og er gennem Vestsjællands amtsforening for Forsamlingshuse tilknyttet landsforeningen Danske Forsamlingshuse.

 

§  3    Medlemmer:

Enhver kan optages som medlem, såfremt vedkommende tilslutter sig foreningens formål.

Medlemskabet er kun gyldigt hvis årskontingentet er fuldt betalt.

Medlemskabet er personligt på navn, husstande kan indløse flere medlemsbeviser, samt foreninger som ved at indløse et medlemsbevis viser interesse for forsamlingshusets fortsatte beståen.

Gamle navnenoteret andelsbeviser konverteres til medlemsbeviser med 2 års kontingentfritagelse pr. andel gældende fra den dato hvor fraskrivelseserklæringen er underskrevet, dog skal denne erklæring være underskrevet senest den 31 december 2011 herefter er andelsbeviset ugyldigt.

 

 

§  4    Generalforsamlinger:

              Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

              Ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokale blade eller pr. brev/mail til medlemmerne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftlig til formanden senest 7 dage før møde.

              Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

1)      Valg af dirigent.

2)      Bestyrelsen beretning for året v/formanden.

3)      Forelæggelse af det reviderede regnskab v/kassereren.

4)      Behandling af indkomne forslag.

5)      Orientering om bestyrelsens budget.

6)      Fastsættelse af medlemskontingent.

7)      Valg af

a.                bestyrelsesmedlemmer  for 2 år (ulige år x antal, i lige år Y antal)

b.                2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

c.                2 revisorer  for 2 år.

d.                1 revisorsuppleant for 1 år.

8)      Eventuelt.

 

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten kan, hvis han skønner det nødvendig, udpege stemmetællere. Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindeligt stemmeflertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal.

Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemme ugyldig eller blankt medtælles disse ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning af de stemmeberettigede. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt.

Genvalg kan finde sted. Hvert tilstedeværende medlem har kun 1 stemme og der kan IKKE  stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen , hvis den finder dette nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftlig begærer det og samtidig fremlægger begrundet punkt/forslag til behandling.

Kun det bekendtgjorte punkt/forslag ved indkaldelsen kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes sendes en måned efter anmodningen herom og indkaldelse hertil foregår som ved ordinær generalforsamling.

 

§  5    Bestyrelsen:

Valgbare til bestyrelsen er ethvert myndigt medlem, som har stemmeret og været medlem af foreningen i mindst et ½ år.

Inden for rammerne af gældende retstilstand, disse vedtægter og generalforsamlingernes beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen skiftevis 3 i ulige 4 i lige år, første gang efter lodtrækning. Bestyrelsen udpeger selv sin formand, næstformand og kasserer.

Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær, over længere tid eller ved pludselig afgang, indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst én mere end halvdelen er mødt inkl. Evt. Suppleanter, indkaldt efter vedtagne regler. I tilfælde af stemmelighed til et forslag, bortfalder forslaget.

Bestyrelsen udpeger en person der forestår udlejningen af forsamlingshuset efter regler, bestyrelsen fastsætter herfor og påser, at udlejningen sker inden for rammer, angivet for forsamlingshusets formål.

Bestyrelsen fører protokol over de behandlede sager og trufne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sine møder, men der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder hvert år.

 

§  6    Økonomi, regnskab og revision:

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af de 2 valgte revisorer og 1 revisorsuppleant til at indtræde i revisors fravær. Af et eventuelt overskud sker henlæggelser til vedligeholdelse og lign. angivne formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt generalforsamlingen.

Foreningens likvide midler skal være anbragt i et pengeinstitut.  Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlems- eller andelsbeviser er almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.

 

§ 7    Tegning og hæftelse:

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formanden og/eller kassereren. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, der kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlingsgodkendelse. Foreningen hæfter alene med sine aktiver.

Ingen kan personligt hæftes eller drages til økonomiske ansvar som formand , kasserer ,bestyrelsesmedlem,  valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser overfor foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarsopdragende.

 

§ 8    Medlemskab, rettigheder og pligter:

Bestyrelsen fører protokol, manuelt eller elektroniske, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt indmeldelsesdato. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen herom og den ny adresse noteres i protokollen.

Medlemmerne kan udmeldes skriftligt.

Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oplyste /kendte adresse returneres uden oplysning om ny adresse, mortificeres medlemskabet ved dateret notat i protokollen.

Tilsvarende sker udmeldelse ved dødsfald, eller mere end 3 måneders kontingentrestance.

 

§ 9    Vedtægtsændringer:

En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud pr. brev med forslagene vedlagt. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring.

Sammen med ændringsforslaget udsendes den hidtidige vedtægt til sammenligning. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af ja-  og nejstemmer.

 

§ 10    Foreningens opløsning og anvendelse af evt. midler:

Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for fortsat at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling pr. brev  med nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at få valgt en anden bestyrelse.

Viser dette sig umuligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom.

Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt til generalforsamlingen, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelsen. Hvis ikke halvdelen af medlemmerne er mødt , kan der indkaldes til en ny ekstra ordinærgeneralforsamling med sædvanlig varsel og med samme dagsorden, denne forsamling er da beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal og afgør spørgsmålet med almindeligt stemmeflertal.

Ved opløsning som ikke afsluttes med en fusion med et andet forsamlingshus, idrætshal eller lignende almennyttigt lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre.

Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forstå den økonomiske afvikling og fordeling af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

 

§ 11    Ikrafttræden:

Denne vedtægt træder i kraft straks og erstatter den hidtidige vedtægt af 22 maj 1981.

Med denne nye vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, som hindrer fortsat forsamlingshusdrift som interessentselskab, andelsselskab eller AMBA-selskab, indtræder Kundby forsamlingshus i samtlige de forpligtigelse og rettigheder overfor  tredjemand, som hidtil har omfattet det identiske selskab Kundby forsamlingshus, herunder ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld.

Kundby Forsamlingshus Amba er efter vedtagelsen af ovenstående vedtægter den 23 marts 2011, overgået til at være forening benævnt Kundby Forsamlingshus. Den siddende bestyrelsen for Kundby Forsamlingshus Amba overgår  ligeledes til bestyrelse for foreningen Kundby Forsamlingshus.

 

                                 Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. Marts 2011.

 

 

 

                                Dirigent                     Referent

                             John Fredslund            Masja Lindhardt

 

    

 

 

Der er ingen aktuelle nyheder.

Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 18

Internet adgang: Nej

Runde borde: 0

Sal 1 kapacitet: 100 Personer

Sal 1 størrelse: 156 m2

Sal 2 kapacitet: 40 Personer

Sal 2 størrelse: 65 m2

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 10 Meter

Bemærkninger til parkering: Der må ikke holdes foran forsamlingshuset

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Godkendt køkken: Ja

Service til: 100 Personer

El-komfur med: Ja kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 8 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Gæste toiletter: 5

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Nej

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Rengøring tilbydes: Ja

Lokal taxa/vognmand: nej

Offentlig transport: nej

Godkendt til: 100

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF