Kulturhuset Udby Forsamlingshus

§ 1.

Den Selvejende Institution Kulturhuset Udby Forsamlingshus´s

formål er at bevare og vedligeholde den tilhørende ejendom og

bygningen, der anvendes som Kulturhus og Forsamlingshus, samt

det deri værende løsøre.

Institutionens hjemsted er Holbæk Kommune.

 

§2.

 

Der vælges en bestyrelse, som består af 7 medlemmer, som vælges for 2

år, og hvoraf de 3 henholdsvis 4 er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Der vælges samtidig 1 suppleant til bestyrelsen for et år, og 2 revisorer,

der afgår skiftevis efter 1 års forløb og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Ved alle valg kan genvalg finde sted.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller 3 af de fremmødte medlemmer ønsker skriftlig afstemning.

Alle, der er fyldt 18 år og har et medlemsbevis, har stemmeret ved såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

Beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal, dog ikke ved vedtægtsændringer.

For vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Regnskabet følger kalenderåret.

Medlemsbevis af Kulturhuset Udby Forsamlingshus kan erhverves

for et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen.

Alle, der er fyldt 18 år, kan erhverve et medlemsbevis.

Foreningen tegnes af formand, næstformand eller begge i forening.

 

§ 3.

 

Generalforsamlingen er Kulturhuset Udby Forsamlingshus' højeste

myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar måned.

Tid og sted for afholdelse af såvel ordinær som ekstraordinær

generalforsamling skal varsles med mindst 14 dage i et lokalt blad.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

 

Dagsorden:

1.      Valg af stemmetællere.

2.      Valg af dirigent.

3.      Formandens beretning.

4.      Fremlæggelse af revideret regnskab.

5.      Fastsættelse af beløb for medlemsbevis.

6.      Indkomne forslag.

7.      Valg af bestyrelse.

8.      Valg af bestyrelsessuppleant.

9.      Valg af revisor.

10.     Valg af revisorsuppleant.

11.     Eventuelt.

 

§ 4.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller når

mindst 25 medlemmer skriftligt indgiver begæring derom og med

meddelelse af dagsorden.

 

§ 5.

 

Bestyrelsen fastsætter prisen på husleje af bolig, udlejningslokaler

og kuvertafgift.

Alle, der er fyldt 18 år, kan leje Kulturhuset Udby Forsamlingshus.

Ved alle udlejninger udarbejdes en lejeaftale, der underskrives af  begge parter.

Bestyrelsen står alene for udlejningen, og kan nægte udlejning,

hvis den finder anledning dertil.

 

§ 6

 

Ved opløsning skal Kulturhuset Udby Forsamlingshus´s faste

ejendom samt inventar overgå til Holbæk Kommune med de

økonomiske forpligtelser, der til den tid er.

Kulturhuset kan ikke optage lån uden godkendelse af Holbæk

Kommune.

 

 

 

       Godkendt på generalforsamlingen den 26. april 2006

Der er ingen aktuelle nyheder.

Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Kulturhuset Udby Forsamlingshus
Udbyvej 39, Udby
4300 Holbæk

Telefon: 42433939kufudby@dbmail.dk
Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: 13 borde 4 mands - 12 borde 6 mands

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 25

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Nej

Sal 1 kapacitet: 30 Personer

Sal 1 størrelse: 35 m2

Sal 2 kapacitet: 90 Personer

Sal 2 størrelse: 110 m2

Antal: 30 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 20 Meter

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Godkendt køkken: Ja

Service til: 110 Personer

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 8 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

Køleskabe: 3 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Gæste toiletter: 5

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Nej

Rengøring tilbydes: Nej

Lokal taxa/vognmand: Holbæk Taxi

Offentlig transport: Busstoppested ca. 30 m

Taxa/vognmand telefon: 59434343

Godkendt til: 120

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF