Hørby Forsamlingshus

§ 1.

Selskabets navn er "Hørby Forsamlingshus".

Selskabets hjemsted er Holbæk kommune.

 

§ 2.

Dets formål er at drive og vedligeholde ejendommen matr.nr. 16 E Uglerup By, Hørby som forsamlingshus.

Selskabet er ikke erhvervsdrivende.

 

§ 3.

Selskabet er stiftet den 1. april 1977,  hvor Holbæk kommune ved gavebrev  overdrager ejendommen til selskabet.

 

 

§ 4.

Medlemmer af selskabet er

  1. Personer der i medfør af tidligere vedtægter har erhvervet "aktiebreve"  og står opført i selskabet medlemsbog -  benævnt "aktieprotokol".
  2. Personer med tilknytning til egnen og som har benyttet Hørby Forsamlingshuset inden for de seneste 5 kalenderår.

 

§ 5.

 

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, til hvilken alle medlemmer har adgang og stemmeret.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel . Indkaldelsen finder sted ved annoncering efter bestyrelsens bestemmelse.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Forslag fra medlemmerne
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  7. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen 7 dage før generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.

 

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hver fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

 

 

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen har pligt til at afholde den ekstraordinære generalforsamling senest 6 uger fra modtagelsen af begæringen herom.

 

§ 7.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Valgperioden er 2 år og genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis. Valgperioden er 2 år og genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har den udøvende myndighed under ansvar for generalforsamlingen

 

§ 8.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, valgt blandt medlemmerne  uden for bestyrelsen af generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Der påhviler ikke selskabets medlemmer nogen personlig hæftelse.

Optagelse af lån kan kun finde sted med forudgående samtykke fra Holbæk Byråd.

 

§ 9.

Forslag om selskabets opløsning kan fremsættes såvel af bestyrelsen som af medlemmerne.

Opløsning af selskabet kræver vedtagelse på en generalforsamling, hvor 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 

Ved ophør af forsamlingshusvirksomheden skal selskabets faste ejendom, inventar samt eventuelle midler vederlagsfrit overgå til Holbæk kommune tillige med de eventuelle forpligtelser, der måtte være.

 

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. januar 2009.

 

 

Generalforsamling afholdes

mandag, den 6. februar 2012 kl. 19:00 i Forsamlingshuset.

Vedtægter kan rekvireres på

tlf. 59 46 11 29  el.

E-mail: hoerbyforsamlingshus@gmail.com


Bookingforespørgsel

Send og en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Hørby Forsamlingshus
Uglerupvej 24, Hørby
4300 Holbæk

Telefon: 59461129
Besøg os på facebook

Bemærkninger til borde: Bordenes størrelse: 85 x 120 cm

Bemærkninger til scene: Af ældre dato. Dårlig belysning.

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 30

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Nej

Runde borde: 0

Sal 1 kapacitet: 100 Personer

Sal 1 størrelse: 150 m2

Sal 2 kapacitet: 40 Personer

Sal 2 størrelse: 50 m2

Antal: 50 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 50 Meter

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Godkendt køkken: Ja

Service til: 100 Personer

El-komfur med: Ja kogepladser

Gas-komfur med: Nej kogepladser

Komfur har: 8 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køleskabe: 3 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Opvaskemaskine: Ja Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til rengøring: Rengøringsmidler og -redskaber til rådighed.

Bemærkninger til toiletter: Handicaptoilettet er næppe egnet for svært handicappede.

Gæste toiletter: 5

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Nej

Rengøring inkl. i leje: Nej

Rengøring tilbydes: Nej

Offentlig transport: 1 km.

Taxa/vognmand telefon: 59434343

Godkendt til: 125

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF