Gørslev Forsamlingshus

LOVE   for foreningen "GØRSLEV FORSAMLINGSHUS"

vedtaget 29.2.1996

§ 1

Foreningens navn er "Foreningen for Gørslev Forsamlingshus, A.m.b.a.". Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens beboere, herunder foreningsaktiviteter, idræt og private sammenkomster.

Foreningen er hjemmehørende Skovbo Kommune.

 

§ 2

Som andelshaver betragtes enhver, som har købt et andelsbrevs og betaler det årlige kontingent.

Ved 70~årsalderen bortfalder det årlige kontingent, men stem­meret fortsætter uændret.

 

§ 3

Nye medlemmer optages på samme betingelser som nuværende medlemmer. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der handler mod foreningens formål. Medlemmet kan anke beslutningen til den kommende generalforsamling.

 

§ 4

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For fore­ningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver. I tilfælde af foreningens konkurs hæfter hvert andelsbevis for maksimalt 500 kr.

Ved foreningens opløsning overgår dens midler til almennyttige formål i foreningens hjemstedskommune. Generalforsamlingen træffer beslutning herom.

 

§ 5

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

§ 6

Den ordinære generalforsamling afholdes i forsamlingshuset i februar måned og bekendtgøres med 4 ugers varsel, enten pr. brev eller annonce i den lokale avis.

Generalforsamlingens dagsorden skal være som følger:

 

•1         Valg af stemmetællere (2)

•2.       Valg at dirigent

•3.       Bestyrelsens beretning

•4.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab

•5.       Indkomne forslag

•6.       Valg til bestyrelse

•7.       Valg af suppleanter

•8.       Valg af revisor

•9.       Valg at revisorsuppleant

•10.   Fastsættelse at kontingent

•11.   Eventuelt

 

§ 7

Ved generalforsamlingen har enhver personligt fremmødt stem­meret, dog højst 2 stemmer pr. andelsbrev. Valgbar er enhver, der har været medlem mindst 6 måneder.

 

§8

Foreningen ledes at en bestyrelse på 7 medlemmer. Disse vælges på generalforsamlingen af de fremmødte medlemmer. Valget gælder for 2 år. På lige årstal vælges 3 medlemmer, og på ulige årstal vælges 4 medlemmer. Bestyrelsen vælger årligt af sin midte en formand og kasserer og holder møde, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 

§ 9

Bestyrelsen repræsenterer i alle anliggender foreningen over for tredjemand og forpligter ved sin underskrift foreningen ved lånoptagelse.  Optagelse af lån skal godkendes på en generalforsamling.

 

§  10

Genera1forsaimlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen eller ét medlem kan fordre skriftlig afstemning. Ændringer af gældende love såvel som beslutning om foreningen opløsning eller ejendommens salg kan kun ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ekstraordinær og skal afholdes senest én måned efter, I tilfælde af foreningens opløsning kræves dog 3/4 af alle stemmeberettigede.

 

§11

På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Til at revidere regnskabet vælges to revisorer for 2 år ad gangen, dog med skiftevis afgang eller opstilling til genvalg.

 

§ 12

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 14. Januar, således at de kan udsendes som bilag sammen med regnskabet

 

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af formanden, og skal afholdes, når enten 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst5 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og med mindst 14 dages varsel.

 

§ 14

Bestyrelsen fastsætter betalingen for benyttelse af forsamlingshuset

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29.2.1996

 

 

Der er ingen aktuelle nyheder.

Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Gørslev Forsamlingshus
Trekanten 10, Gørslev
4100 Ringsted

Telefon: 56879073/ Mobil: 56874616
eag_slimminge@hotmail.com
Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: borde 90x240 runde borde 8 personer

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 20

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Ja

Runde borde: 10

Sal 1 kapacitet: 150 Personer

Sal 1 størrelse: 145 m2

Sal 2 kapacitet: 50 Personer

Sal 2 størrelse: 40 m2

Sal 3 kapacitet: 20 Personer

Sal 3 størrelse: 25 m2

Antal: 50 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 10 Meter

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Service til: 150 Personer

El-komfur med: Ja kogepladser

Gas-komfur med: Nej kogepladser

Komfur har: 4 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Opvaskemaskine: Ja Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Nyt veludstyret køkken med keramisk komfur, konvektionsovn m 10 indstik, kaffemask.og opvaskemaskine

Bemærkninger til rengøring: Hjemmeservice

Gæste toiletter: 5

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Nej

Rengøring tilbydes: Ja

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF