Sandbjerghus

Sandbjerghus er forsamlingshuset i Søvind, som børn og voksne i alle aldersgrupper bruger til forskellige aktiviteter. Du kan i menuen "Arrangementer"  se hvilke aktiviter der sker i fremtiden i huset.

Vi gør opmærksom på vores generalforsamling den 12. marts og fastelavnsfest - se nærmere under arrangementer.

På hjemmesiden vil det være muligt at se indretningen af huset, og inventar. Du kan checke udlejning og evt. selv sende en forespørgsel på huset. Hvis du vil leje huset er det en god ide at være ud i god tid da huset er lejet meget ud.

Se egen hjemmeside for detaljer.

########SANDBJERGHUS.DK########

Lagt ind af Landsforeningen 18-9-2008

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

  

SANDBEJRGHUS
Sandbjergvej 5, Søvind 8700 Horsens

  

  

12. marts 2008

  

§ 1 Navn/Hjemsted.

Foreningens navn er:

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SANDBEJRGHUS.

Foreningens hjemsted er Søvind, 8700 Horsens.

 

§ 2 Formål.

1. Opretholde og drive forsamlingshuset "Sandbjerghus" således at byens borgere og foreninger har et samlingssted.

2. Repræsentere "Sandbjerghus" hvor interesser eller anliggender gør foreningens optræden nødvendig eller ønskelig.

§ 3 Drift.

Forsamlingshusets drift gennemføres ved:

1. Udlejning til idrætsfolk, spejdere, pensionister og andre foreninger til træning, opvisning, møder, selskaber, udstillinger og andre arrangementer.

2. Udlejning til privatpersoner til afholdelse af fester i anledning af mærkedage.

3. Evt. udlejning til danseskole, børnehave eller legestue.

4. Bidrag fra interesserede, selskaber, firmaer og enkeltpersoner.

5. Kontingent fra foreningens medlemmer.

6. Tilskud fra det offentlige.

 

§ 4 Medlemmer.

Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner og foreninger.

 

§ 5 Kontingent.

Kontingent til foreningen fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsam­ling.

Kontingent følger regnskabsåret og betales for et år ad gangen.

 

Forfaldsdag er den 1. juli, medmindre generalforsamlingen fastsætter en anden forfalds­dag.

 

§ 6 Stemmeberettigede.

Hvert medlem der betaler kontingent direkte til foreningen, kan afgive én stemme.

Et stemmeberettiget medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at møde og stemme for sig.

Fuldmagten skal være skriftlig, og skal fremlægges for bestyrelsen, inden generalfor­samlingen påbegyndes. Et medlem kan højst afgive én stemme i henhold til fuldmagt.

§ 7 Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse i de lokale dagblade. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.           Valg af dirigent.

2.           Beretning ved formanden.

3.           Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.

4.           Valg i henhold til paragraf 10.

5.           Fastsættelse af kontingent.

6.           Indkomne forslag.

7.           Fremtids visioner.

8.           Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted.

 

§ 8 Myndighed/afstemnings regler.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Simpelt flertal blandt de mødende stemmeberettigede medlemmer, jfr. § 6, er afgørende i alle foreningens anliggender.

Afstemninger foregår normalt ved håndsoprækning. Hvis der ved personvalg er foreslået flere, end der skal vælges, stemmes normalt skriftlig.

Hvis dirigenten skønner det rigtigst, kan andre spørgsmål afgøres ved skriftlig afstem­ning.

                                                                      

Ændring af vedtægterne kan ske på ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling ved simpelt flertal, ændringerne skal dog offentligøres samtidig med indkaldelsen til general­forsamlingen.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal også kunne kræves af mindst 10 medlemmer af foreningen.

Begæringen skal være skriftlig og indeholde motiveret forslag til dagsorden. Bestyrelsen er da forpligtet til inden 14 dage og med 7 dages varsel at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 10 Valg.

1. Valg af bestyrelse og suppleanter for denne:

Til at lede foreningens anliggender vælges en bestyrelse.

Denne består af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

Desuden vælges 3 suppleanter for de 7 valgte medlemmer.

Valget gælder for 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter er på valg i ulige år og 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i lige år.

2. Valg af interne revisorer og suppleant for disse:
Generalforsamlingen vælger to interne revisorer og en intern revisorsuppleant.

Interne revisorer er valgt for 2 år, således at der en intern revisor på valg hvert år.

Generalforsamlingen vælger en intern revisorsuppleant, denne er valgt for 1. år.

  

§ 11 Bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær. den kan udpege en næstformand, der træder i formandens sted under dennes fravær. Kas­sereren har ansvaret for foreningens daglige anliggender, at regnskabet bliver ført og for opkrævning af kontingent.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det skønnes nødvendig. I tilfælde af forfald af et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan de øvrige bestyrelsesmedlemmer indkalde en, henholdsvis alle suppleanter, som da deltager i bestyrelsesmødet, med de samme rettigheder som bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig medmindre halvdelen af de fremmødte er enige. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden repræsenterer foreningen og forestår dens korrespondancer.

Den daglige ledelse af institutionen forestås af bestyrelsen, som antager og afskediger det til institutionen knyttede personale.

Bestyrelsen og evt. ansat udlejer skal være til rådighed med råd og vejledning til enhver, der indlejer sig i institutionens lokaler.

 

§ 12 Regnskab.

Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december. Senest 1. februar skal regnska­bet for det foregående år være afsluttet og afleveret til revisor, og denne skal senest den 20. februar tilbagelevere regnskabet med sin påtegning til formanden. Den samlede bestyrelse underskriver regnskabet før den ordinære generalforsamling.

Senest den 1. september fremsender kassereren medlemslister samt oplysninger om det indkomne kontingent til kommunalbestyrelsen, for at opnå det kommunale tilskud. Samtidig hermed indsendes sidste års regnskab.

Kassereren skal have regnskabet i en sådan orden, at bestyrelsen og revisor til enhver tid kan kontrollere dette.

 

§ 13 Tegningsregler.

Foreningen tegnes af formanden og mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen, også i forbindelse med køb, salg og pansætning af fast ejendom, samt optagelse af lån.

 

§ 14 Forhandlingsprotokol.  

Bestyrelsen skal på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen indføre foreslag og de tagne beslutninger samt tilføje protokollen hvilke bestyrelsesmedlemmer der er udeble­vet.

Protokollen skal hver gang underskrives af de mødende bestyrelsesmedlemmer, og for så vidt angår generalforsamlingen skal protokollatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 15 Foreningens ophør.

Skulle foreholdende stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte foreningen, kan generalforsamlingen træffe afgørelse om foreningens ophør, i hvilket fald foreningens formue anvendes til velgørende formål i byen på vilkår, som godkendes af kommunalbestyrelsen.

 


Kontaktoplysninger


Sandbjerghus
Sandbjergvej 5, Søvind
8700 Horsens

Telefon: 30688560
Link til hjemmeside

Bemærkninger til scene: Lånes af musikforeningen

Firkantede borde: 12

Mobil scene: Ja

Sal 1 kapacitet: 120 Personer

Sal 1 størrelse: 152 m2

Sal 2 kapacitet: 30 Personer

Sal 2 størrelse: 60 m2

Antal: 90 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Bemærkninger til parkering: Der er både P-pladser ved kirken, ved siden af og foran huset.

Service til: 120 Personer

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køleskabe: 5 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Ovnen er en industriovn, 2 af køleskabene er ølkølere.

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring tilbydes: Nej

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF