Vinten Forsamlingshus

Vinten Forsamlingshus er blevet renoveret både inde og ude i 2018.

Ny vinduer, sale malet og gulvet er slebet, nyt køkken, nye klinker i forgangen og facaden er blevet pudset.

Flere nye billeder på vej !

Vinten Forsamlingshus


Silkeborgvej 281, Vinten, 8700 Horsens

 

VEDTÆGTER for foreningen VINTEN FORSAMLINGSHUS

 

§ 1.
Foreningens mål er på upolitisk grundlag
- at administrere brugen af forsamlingshuset
- at fremme sammenholdet blandt borgerne i lokalsamfundet, hvilket kan ske via selskabelige sammenkomster, oplysende foredrag, musikarrangementer m.v.

 

§ 2.
Foreningens hjemsted er i en radius med byerne Enner, Vinten, Lund, Kørup.

 

§ 3.
Som medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål. For at have stemmeret på en generalforsamling skal man have været medlem i mindst 1 måned.

 

§ 4.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse sker med 14 dages varsel ved annoncering i dagspressen eller i det lokale blad "Landposten".

 

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
- Valg af dirigent.
- Formandens beretning.
- Kassereren aflægger regnskab til godkendelse.
- Fastsættelse af kontingent for det næsteregnskabsår.
- Indkomne forslag.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
- Valg af ekstern revisor.
- Valg af 2 kritiske revisorer og 1 suppleant.
- Evt.
Eventuelle forslag i henhold til punkt 5 skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage forud for generalforsamlingen.
Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.

 

§ 6.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle valg gælder for 2 år, idet dog 1 bestyrelsesmedlem ved den i april 2009 afholdte generalforsamling vælges for en et-årig periode. Bestyrelsens konstituering skal tage hensyn til, at formand og kasserer ikke samtidig er på valg. Bestyrelsesmedlemmer skal som udgangspunkt være bosiddende i foreningens hjemstedsområde, men kan dog også vælges, hvis de er bosiddende andet sted og har en tilknytning til området.
Bestyrelsens medlemmer skal være medlem af foreningen.

 

§ 7.
Bestyrelsen udøver den daglige ledelse af foreningen og forsamlingshuset og kan hertil antage lønnet medhjælp. Bestyrelsen fastsætter et ordensreglement for forsamlingshusets benyttelse. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte arbejdsudvalg.
Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes nødvendigt - som regel på formandens initiativ.
Står stemmerne ved en afstemning lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil under ansvar overfor generalforsamlingen og fører de forskellige forhandlinger og beslutninger til protokol.

 

§ 8.
Generalforsamlingens beslutninger sker med simpel stemmeflerhed.
Ved vedtægtsændring fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af de mødte medlemmer stemmer derfor. Skulle der til den indvarslede generalforsamling ikke være mødt halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, indvarsles til en ny generalforsamling med otte dages varsel, og inden 14 dage efter den første afholdelse, hvor der så, uden hensyn til de mødtes antal, tages gyldig beslutning af 2/3 af de mødte.

 

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller på forlangende af mindst 10 % af medlemmerne.

 

§ 10.
Foreningen hæfter alene med foreningsformuen, herunder med  forsamlingsbygningen, mat. nr. 10m og 10 o, Vinten by, T amdrup.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Den daglige regnskabsførelse sker efter den eksterne revisors anvisninger.

 

§ 11.
Beslutning om foreningens ophør skal træffes i overensstemmelse med § 8. Bestyrelsen drager omsorg for, at opløsningen sker efter gældende regler. Evt. overskud efter indfrielse af samtlige forpligtelser anvendes til fremme af lokalsamfundets trivsel efter bestyrelsens nærmere beslutning.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Vinten Forsamlingshus den 22. april 2000.

 

Niels Kappel Anette Wittorff
lone Brock Petersen Benthe lassen
Frederik Hoe Bente Alstrup lind


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Vinten Forsamlingshus
Silkeborgvej 281, Lund
8700 Horsens

Telefon: 75654575vintenforsamlingshus@gmail.com
Link til hjemmeside

Firkantede borde: 30

Internet adgang: Nej

Sal 1 kapacitet: 150 Personer

Sal 1 størrelse: 186 m2

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Godkendt køkken: Ja

Service til: 150 Personer

El-komfur med: 4 kogepladser

Gas-komfur med: 6 kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: 1 alm. ovn + 1 stor

Bemærkninger til rengøring: Rengøring omfatter kun toiletter og gulvvask resten skal lejer selv gøre

Gæste toiletter: 5

Handicap toiletter: Nej

Personale toilet: Ja

Puslebord: Nej

Rengøring inkl. i leje: Ja

Bemærkninger til transport: rute 116 Horsens-Herning rute 110 Horsens -Silkeborg stoppested Tamdrup Plejehjem ca. 400 m

Lokal taxa/vognmand: nej

Offentlig transport: ja

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF