Hvirring Forsamlingshus

Hvirring Forsamlingshus har en fin hjemmeside med yderligere oplysninger

§ 1

NAVN.

 

Interresentskabets navn er Hvirring Forsamlingshus, og hjemstedet er

Hedensted kommune.

 

§ 2

FORMÅL.

  

Interresentskabets formål er at virke for lokalsamfundet, og her under at drive forsamlingshuset, dels som samlingssted for medlemmer (interessenter) dels som social og kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet generelt, og endvidere arrangerer forsamlingshusets egne arrangementer, og overskuddet herved tilfalder

Udelukkende forsamlingshuset.

 

§ 3

EJENDOM.

  

Forsamlingshuset med tilhørende grund er foreningens ejendom, og bestyrelsen bemyndiges til at optage lån mod pant i huset.

 

§ 4

MEDLEMMER (interessenter)

 

Som medlemmer (interessenter) kan optages alle personer i hvirring og omegn, eller personer der efter bestyrelsens opfattelse, kan antages at have tilknytning til lokalsamfundet.

 

Medlemskabet (interessenters andel/e) er personlig og kan ikke overdrages.

 

Medlemmer (interessenter) hæfter kun for indbetaling af betalte andel/e,

Og hæfter ikke overfor tredjemand for foreningens forpligtelser.

 

Foreningens bestyrelse skal føre protokol over foreningens medlemmer (interessenter).

 

§ 5

Generalforsamling.

  

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i

Forsamlingshuset én gang årligt, inden udgangen af februar.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annoncering i den lokale presse,

Med mindst 14 dages varsel,med angivelse af dagsordenen, såfremt den afviger fra det nedenfor angivne.

 

Valg af dirigent

Formandens beretning og godkendelse heraf.

Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf.

Valg af bestyrelse.

Valg af revisor.

Valg af suppeleanter.

Forslag til medlemmerne.

Eventuelt.

 

Hvert medlem (interessent) der er noteret i forenings protokol, har stemmeret med 1 stemme.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Alle beslutninger afgøres ved simpel stemmeflertal blandt de afgivende stemmer.

 

Såfremt dirigenten eller én blandt forsamlingen kræver det, skal afstemningen ske skriftlig.

 

Forslag fra medlemmerne (intressanter) der ønskes sat på dagsordnen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge forud for generalforsamlingen.

Forslag der modtages senere, vil alene kunne drøftes under eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen måtte ønske det.

 

Bestyrelse skal inden 1 måned indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 30 medlemmer (interessenter) skriftligt over for bestyrelse anmoder om det

 

§ 6

VEDTÆGTSÆNDRINGER.

  

Ændringer i vedtægterne kan foretages på generalforsamlingen, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på en ny generalforsamling,

Tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan  

Forslaget vedtages ved simpel stemmeflertal.

 

§ 7

OPLØSNING.

  

Til opløsning af foreningen kræves, at beslutningen herom vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum, samt med 2/3 af de afgivende stemmer, på hver generalforsamling.

 

Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges

3 likvidatorer, til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestemmelser, anvendes til velgørende og/eller kulturelle formål i Hvirring og omegn.

 

§ 8

BESTYRELSE.

  

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse blandt foreningens medlemmer (interessenter) på 5 eller 7 og 2 suppleanter.

 

Derudover vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

Bestyrelses medlemmer og revisor vælges for 2 år ad gangen, idet den største eller mindre del afgår skiftevis. Et lige antal i de lige årstal, og et ulige antal i de ulige årstal.

 

Suppeleanter og revisorsuppeleanter vælges hvert år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kassér, sekretær samt medlem til underudvalg.

 

§ 9

TEGNING.

 

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

 

Den daglige drift kan dog med bindende virkning for foreningen, tegnes af 2 bestyrelses  medlemmer i foreningen.

 

Bestyrelsen har ansvaret for bygningens administration og vedligeholdelse,

Samt for at der er tegnet forsvarlige forsikringer for bygning og inventar, samt ansvarsforsikring.

 

§ 10

UDELUKKELSE.

  

Et medlem (interessent) som virker mod foreningens formål, kan efter

Beslutning af generalforsamlingen, udelukkes af foreningen, såfremt 2/3 af

De afgivne stemmer, ved skriftlig afstemning, godkender forslaget om

udelukkelsen.

 

Intet medlem (interessent) kan ved udmeldelse eller udelukkelse gøre krav

På foreningens midler.

 

SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING

DEN 26-2-2008.


Kontaktoplysninger


Hvirring Forsamlingshus
Fruens Kirkevej 4, Hvirring
8762 Flemming

Telefon: 24608381/ Mobil: 24608381

Link til hjemmeside

Bemærkninger til sale: Dør imellem salene kan skydes fra så der kan dækkes igennem.

Fast scene: Ja

Firkantede borde: Ja

Internet adgang: Nej

Sal 1 kapacitet: 100 Personer

Sal 1 størrelse: 100 m2

Sal 2 kapacitet: 50 Personer

Sal 2 størrelse: 50 m2

Antal: 80 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Fast kok: Nej

Godkendt køkken: Ja

Service til: 150 Personer

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

Køleskabe: 1 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Køkken med masser af bord/arbejdsplads.Seperat Spisekammer.

Bemærkninger til rengøring: For priser , se vores hjemmeside.

Gæste toiletter: 4

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Offentlig transport: 50 m

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF