Givskud Forsamlingshus

VEDTÆGTER

 

 

§ 1- Navn og hjemsted:

 

Foreningens navn er Givskud Borgerforening og Forsamlingshus, hjemsted er Vejlevej 71, Givskud, 7323 Give. Foreningen er selvejende.

 

§ 2 - Formål:

Foreningens formål er at varetage Givskud og Omegns interesser og opretholde og bevare lokaliteterne som samlingssted for medlemmerne. Der kan iværksættes arrangementer såsom møder af kulturel art, udflugter, udstillinger og lign. gerne i samarbejde med andre lokale foreninger. (forskønnelse af byen - legeplads - flagning)

Forsamlingshuset kan endvidere - i det omfang bestyrelsen skønner det rimeligt - foretage udlejning til en videre kreds end medlemmerne.

 

§ 3 - Foreningens medlemmer:

Foreningens medlemmer består af medlemmer og æresmedlemmer.

Som medlemmer kan optages borgere, som er fyldt 18 år, og som bor eller har tilknytning til Givskud sogn. Ethvert mangeårigt medlem, der på forskellig vis - dels i foreningens arbejde, dels som aktiv borger på anden måde, har gjort sig fortjent til det, kan udnævnes til æresmedlem. Efter bestyrelsens godkendelse ved almindeligt stemmeflertal kan udnævnelsen finde sted ved en generalforsamling eller anden festlig lejlighed.

 

§ 4 - Kontingent/hæftelse:

Bestyrelsen bestemmer kontingentets størrelse. Det opkræves en gang årligt og betales af alle aktive medlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie, men har samme rettigheder som de aktive medlemmer. Medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller underskud. Medlemmer/bestyrelse får ingen andel i foreningens formue eller overskud, der alene tilfalder foreningen. Foreningens udgifter afholdes af det indkomne medlemskontingent samt andre indtægter og tilskud, hvortil der ingen særlige bestemmelser er knyttet.

 

§ 5 - Myndighed:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år den tredje tirsdag i marts måned. Hvert medlem har 1 stemme. Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal, vedtægtsændringer dog undtaget. Afstemningen skal være skriftlig, såfremt der fremsættes ønske derom. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er fremmødt. Generalforsamlingen vælger selv en dirigent. Dirigenten træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandling samt afstemninger. Der laves referat ved generalforsamlingen, som godkendes på førstkommende konstituerende bestyrelsesmøde.

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen eller når mindst 20 medlemmer forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og skal indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer skal tilstilles formanden senest 8 dage før en ordinær generalforsamling. Til vedtagelse af lovændringer kræves 2/3 majoritet af de fremmødte på en første afholdte generalforsamling. Vedtægtsændringer kan genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes mindst 14 dage efter, og her er simpelt stemmeflertal afgørende.

§ 6 - Indkaldelse og dagsorden:

Den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 

1: valg af dirigent

2: beretning

3: fremlæggelse af det reviderede regnskab

4: valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer

5: valg af 2 suppleanter

6: valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7: indkomne forslag

8: eventuelt

 

Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før pr. brev eller ved annonce i den lokale ugeavis. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig tilgå formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ved alle generalforsamlinger og møder laves referater.

 

§ 7 - Ledelse.

Foreningens ledes af en styrelse på 7 medlemmer. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at 3 medlemmer afgår på lige år og 4 medlemmer afgår på ulige år, men kan genvælges. Der skal desuden være 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur, men kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt repræsentant i samarbejdsudvalget, der er nedsat af kommunens borgerforeninger. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. Bestyrelsen varetager foreningens anliggender i alle henseender.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden indkalder hertil, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er ulønnet. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt). Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån i øvrigt, dog af hele bestyrelsen i forening.

 

§ 8 - Revisorer:

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Der udarbejdes ikke årlige budgetter. Som foreningens revisorer vælges af generalforsamlingen 2 medlemmer samt 1 suppleant. De vælges for 2 år, og afgår efter tur, men kan genvælges. Revisorerne skal reviderer foreningens årlige regnskab og påtegne regnskabet deres bemærkninger.

 

§ 9 - Opløsning:

Såfremt Givskud forsamlingshus, Vejlevej 71 ønskes solgt, kan dette kun ske, såfremt det vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger og 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Eventuelt overskud skal forblive henstående i 5 år efter salget, ligesom foreningens øvrige formue skal forblive henstående i samme periode for at afvente, om midlerne kan finde anvendelse til det oprindelige formål. Såfremt dette ikke finder sted indenfor 5 år, skal midlerne anvendes til et velgørende formål med tilknytning til Givskud.

Hvis foreningens medlemstal når ned under 7, anses den for opløst. I øvrigt kan foreningens opløsning kun bestemmes på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for opløsningen.

Foreningens formue kan ved opløsning tilfalde formål med tilknytning til Givskud.

Ny bestyrelse redet ved ekstraordinær generalforsamling den 14/4-2009. Der var stor opbakning til mødet, og der var ialt 8 personer der stillede op til de 3 bestyrelsesposter der manglede.

Så nu er vi fuldtallige og suppleant posterne er også dækkede. Dejligt med denne opbakning.

 

pbv

Anne-Grethe Vemmelund


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Givskud Forsamlingshus
Vejlevej 71, Givskud
7323 Give

Telefon: 2360 6208/ Mobil: 2360 6208
irene@altiboxmail.dk
Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: 12 stk borde à 180 x 80 og 6 stk borde à 120 x 80

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 18

Internet adgang: Ja

Mobil scene: Nej

Sal 1 kapacitet: 110 Personer

Sal 1 størrelse: 125 m2

Antal: 30 p-plads(er)

Handicap parkering: Nej Stk

Afstand fra p-plads til hus: 50 Meter

Service til: 110 Personer

Bemærkninger til service: Hvidt porcelæn

El-komfur med: Nej kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

El-ovn størrelse: 10 plader Liter

Gas-ovn størrelse: 6 blus Liter

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 2 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til rengøring: Rengøring af toiletter/sal/gang inkl.

Gæste toiletter: 3

Personale toilet: Ja

Puslebord: Nej

Rengøring inkl. i leje: Ja

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF