Holtug Forsamlingshus

Se egen hjemmeside for information

 

 

VEDTÆGTER

  

FOR

  

ANDELSSELSKABET HOLTUG FORSAMLINGSHUS

 

§ 1.

 

Navn, hjemsted

og formål

  

  Selskabets navn er - Holtug Forsamlingshus - , og dets hjemsted er Store Heddinge retskreds.

Andelsselskabets formål er at erhverve, istandsætte og opretholde ejendommen matr. Nr. 5. B, 52, Holtug by og sogn, Holtug Forsamlingshus kaldet, som forsamlingshus til afholdelse af møder, generalforsamlinger og andre sammenkomster, forenings - og private fester, gymnastik og anden idræt samt sognerådsmøder, valg til folketing og kommunale råd m.v.

Selskabets bestyrelse kan til enhver tid træffe bestemmelse om forsamlingshusets anvendelse også til anden brug end førnævnte. 

  

§ 2.

 

Optagelse af andelshavere

Som andelshaver kan indtræde enhver bosiddende, der til sikkerhed for de nødvendige lån tegner en garantiforpligtelse på mindst 500,00 Kr. For den således tegnede samlede garantisum hæfter andelshaverne en for alle og alle for en, som simple kautionister.

  

 

Optagelse af lån

I ejendommen optages størst mulige prioritetslån. De andre fornødne midler søges tilvejebragt mod solidarisk kaution af samtlige andelshavere samt mod stats og kommunegaranti.

 

§ 3.

  

Udmeldelse

Ved dødsfald, eller bortrejse fra egnen, kan en andelshaver frigøres fra sine forpligtelser, ved at andelsbeviset afleveres til forsamlingshusets bestyrelse.

Hvis andelshaveren ikke overholder sine forpligtelser i henhold til  § 5, kan bestyrelsen kræve garantiforpligtelsen indbetalt og/ eller annullere pågældende andelsbevis. 

  

§ 4.

  

Optagelse af nye andelshavere

Bestyrelsen kan tillade, at nye andelshavere indtræder i andelsselskabet på samme betingelser som de ældre. Bestyrelsen kan endvidere tillade, at en ny andelshaver indtræder i en ældres sted, når den skønner, at sikkerheden ikke derved forringes.

  

§ 5.

  

Fordeling af over og underskud

Dersom de ordinære indtægter af forsamlingshuset er utilstrækkelige, herunder renter og afdrag på lånene, er andelshaverne efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forpligtet til, at indbetale hver en til vedkommendes andel svarende sum, som måtte være fornøden til dækning af underskuddet. Evt. overskud kan af bestyrelsen fordeles blandt andelshaverne i forhold til andelenes størrelse.

  

§ 6.

  

 

Generalforsamling:

Indvarsling

Regnskabsaflægning

Beretning

Generalforsamlingen, hvortil samtlige andelshavere har adgang, er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

På den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, fremlægger kassereren det reviderede regnskab, der følger kalenderåret. Formanden aflægger beretning. Generalforsamlingen, der afholdes i forsamlingshuset, bekendtgøres med 8 dages varsel i Stevns Avis eller på anden måde efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

  

§ 7.

  

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det fornødent, eller mindst 1/5 af alle andelshavere fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling.

  

§ 8.

  

Valg af bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære  general- forsamling blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen. Der afgår skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Første gang  3 bestyrelses- medlemmer efter 1 år, ved lod- trækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger årligt af sin midte en formand og en næstformand samt en kasserer og holder møde, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

  

 

Revision

Endvidere vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, 2 revisorer til at gennemgå andelsselskabets regnskab. Ingen revisor må være medlem af bestyrelsen.

  

§ 9.

  

Bestyrelsens funktioner

Bestyrelsen repræsenterer i alle anliggender foreningen overfor trediemand og skal navnlig være bemyndiget til på selskabets vegne at underskrive skøde samt pantebreve og gældsbreve for de lån, der vil være at optage.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens pengemidler. Bestyrelsen bestemmer størrelsen af de beløb, der skal erlægges for benyttelse af forsamlingshusets lokaler, og vedtager i det hele andelsselskabets interesser. Bestyrelsen antager værten og fastsætter konditioner for samme. Bestyrelsen skal sørge for, at der føres nøjagtigt regnskab og bogholderi.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede, til at afgøre alle under den hørende anliggende ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslag.

  

§ 10.

  

 

Stemmeafgivning

På generalforsamlingen kan enhver andelshaver eller dennes befuldmægtigede afgive 1 stemme. Ingen kan være befuldmægtiget for mere end 1 andels- haver, og kun ved skriftlig fuldmagt.

Afgørelser og beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpel stemme-flerhed. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Forandringer i nærværende vedtægter kan kun ske, såfremt mindst ¾ af de fremmødte stemmer på en generalforsamlingen giver tilslutning, og såfremt mindst halvdelen af andelshaverne er repræsenteret. Er sidstnævnte krav ikke opfyldt, kan der med 8 dages varsel indkaldes til en ny general- forsamling, som uanset de mødtes antal er beslutningsdygtig med ¾ af de mødte stemmer. 

  

§ 11.

  

 

Solidarisk hæftelse

Bestemmelserne i disse vedtægters § 2 vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før al gæld er afviklet. 

  

§ 12.

  

 

Selskabets opløsning

Beslutning om selskabets opløsning eller ejendommens salg kan kun ske, såfremt forslaget herom vedtages med ¾ af de afgivne stemmer på 2 general forsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages mellemrum.

Er opløsning vedtaget, udpeger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, som skal afhænde selskabets aktiver bedst muligt og sluttelig fordele kapital eller gæld blandt andelshaverne i forhold til størrelsen af disses andele.

  

  

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10 marts 1960.

  

 

Sign.      KNUD BOYE JENSEN

  

                                                                        formand

Vedtægtens § 2 revideret den 23/ 2 1982

  

Vedtægtens § 3 revideret den 11/ 2 1985

 

Der er ingen aktuelle nyheder.

Bookingforespørgsel

Send og en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Holtug Forsamlingshus
Holtug Linievej 13,
4660 Store Heddinge

Telefon: 56500036/ Mobil: 41407312

Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: 2 størrelser 10 stk. 120x90 og 14 stk. 180x90

Bemærkninger til sale: Istandsat i 2008. Varmekilde er varmepumper.

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 24

Internet adgang: Ja

Mobil scene: Nej

Runde borde: 2

Sal 1 kapacitet: 120 Personer

Sal 1 størrelse: 120 m2

Sal 2 kapacitet: 30 Personer

Sal 2 størrelse: 50 m2

Antal: 20 p-plads(er)

Handicap parkering: 0 Stk

Afstand fra p-plads til hus: 20 Meter

Bemærkninger til parkering: Der er lidt flere pladser foran og på østsiden af huset, resten må desværre holde ude ved vejen.

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Service til: 72 Personer

Bemærkninger til service: Der er i køkkenet 3 skabe, hver med service til 24 personer, - der kan suppleres til over 100

El-komfur med: 4 kogepladser

Gas-komfur med: 5 kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

El-ovn størrelse: 105, 60 Liter

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Bemærkninger til køkken: Er udstyret med alt i potter og pander, samt: Dobbelt køleskab og fryser

Bemærkninger til rengøring: Forsamlingshuset foretager altid slutrengøring

Bemærkninger til toiletter: Toiletterne er istandsatte i 2000

Gæste toiletter: 4

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Nej

Rengøring tilbydes: Ja

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF