• Systofte Forsamlingshus
 • Kontaktoplysninger

  Systofte Forsamlingshus
  Systofte Bygade 15, Systofte
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 51742442 / info@systofte-forsamlingshus.dk
  Link til hjemmeside


  Forsamlingshuset er et "nøglehus"

  Vært/udlejer
  Kirsten Hansen: 51742442

Systofte Forsamlingshus

VEDTÆGTER FOR SYSTOFTE FORSAMLINGSHUS

Navn, hjemsted og oprindelse

§1 Foreningens navn er SYSTOFTE FORSAMLINGSHUS.

Foreningens hjemsted er i Guldborgsund kommune på adressen Systofte Bygade 15, 4800 Nykøbing F.

Ejendommen har matr.nr. 4d og 4p.

Foreningen blev stiftet i 1889 som et andelsselskab.

 

Formål

§2 Foreningens formål er at virke som møde- og samlingsssted for egnens befolkning, herunder foreningsaktiviteter, møder såvel politiske, religiøse som kulturelle samt offentlige og private sam-menkomster. Bestyrelsen har myndighed til at afvise arrange-menter der ligger udenfor formålsparagraffen.

 

Medlemsforhold

§3 Som medlem kan optages enhver enkeltpersom/husstand med tilknytning til egnen og som er fyldt 18 år.

Foreninger kan optages, men har kun èn stemme på lige fod med enkeltpersoner/husstande. Optagelse kan afvises når særlige grunde taler herfor, afvisningen kan kræves efterprøvet på generalforsamlingen.

Et medlemskab kan ikke overdrages til andre.

Det årlige kontingent udgør for tiden 100,00 kr. som opkræves inden den 1. april.

Ingen kan i kraft af deres medlemskab opnå nogen form for afkast af foreningens formue eller værdier.

Ved udtræden har medlemmet ingen krav på tilbagebetaling af kontingent eller af foreningens værdier.

Medlemmernes navne og adresser føres i kartotek.

 

Bestyrelsen

§4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Man afgår efter tur 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer hver andet år. En første og anden suppleant vælges ligededes for 2år og afgår skiftevis hver andet år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv straks efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

1. suppleanten indkaldes hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, eller ved fravær i længere tid.

 

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler den at føre tilsyn med kontraktlige forhold over evt. ansatte, forpagtere og lejere.

Bestyrelsen forpligter sig til at føre tilsyn med foreningens faste ejendom, at sørge for udlejning af forsamlingshusets lokaler, vedligeholdelse heraf, samt sikre den daglige drift.

Bestyrelsen skal tegne nødvendige forsikringer.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, man er kun beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

Der føres protokol, hvori indføres referat af forhandlinger og trufne beslutninger på bestyrelsesmøder, protokollen underskrives af samtlige deltagere senest på næste bestyrelsesmøde.

 

Generalforsamlingen

§5 Ordinær gereralforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med 8 dages varsel gennem annoncering i et lokalblad. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden 15. januar.

Ekstra ordinær generalforsamling kan bestyrelsen indkalde efter behov, eller når mindst halvdelen af medlemmerne fremsætter et skriftligt krav herom med angivelse af grund. Generalforsamlingen skal herefter afholdes inden 6 uger efter det fremsatte krav.

Annoncering som ovenfor med angivelse af dagsorden.

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.  Valg af dirigent og stemmetællere.

2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

3.  Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4.  Fastsættelse af kontingent.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg af bestyrelse og suppleanter.

7.  Valg af revisor og suppleant.

8.  Eventuelt.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemme-flerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt.

Hvert medlem har èn stemme, fuldmagt kan gives til et andet medlem, hvert fremmødt medlem kan kun medbringe en fuldmagt.

 

Der vælges 2 revisorer blandt foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen, som afgår skiftevis hvert andet år, samt 1 revisor-suppleant som afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

Der indføres referat af generalforsamlingen i foreningens protokol som underskrives af dirigent og sekretær.

 

Kapitalgrundlag

§6 Foreningens ansvarlige egenkapital udgøres af:

Bankindestående, værdipapirbeholdning, kassebeholdning og fast ejendom.

Kontingent og lokaleleje indgår i driftskapitalen.

 

Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån m.v. skal, for at være gyldige, underskrives af den samlede bestyrelse. Køb og salg af fast ejendom eller optagelse af lån kan bestyrelsen dog ikke foretage på egen hånd, idet hertil kræves generalforsamlingens beslutning.

 

Bestyerlsen fastsætter den betaling som skal erlægges for lokalernes benyttelse, hvor generalforsamlingen ikke har vedtaget andet.

 

Regnskab og formue

§7 Foreningens regnskab følger kalenderåret. Overskud eller underskud overføres til det følgende regnskabsår. Overskud kan ikke fordeles blandt medlemmerne.

 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling været revideret af foreningens 2 revisorer.

 

Tegning og hæftelse

§8 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Hvad angår kvitteringer m.v. gælder kassererens underskrift alene.

 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Der påhviler herudover ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser.

 

Vedtægtsændring

§9 Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Opløsning

§10 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen beretiget til at indkalde en ny generalforsamling, på  hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue anvendes til kulturelle aktiviteter og almennyttige formål i Guldborgsund kommune fortrinsvis i Systofte området.

 

Voldgift

§11 Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldsgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Såfremt der blandt voldgiftsmændene ikke kan opnås enighed om valget af en opmand, udpeges opmanden af Dommeren i Nykøbing F. retskreds. Ved tvistens afgørelse finder lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift samt gældende danske ret anvendelse.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2004.

Der er ingen aktuelle nyheder.

Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Fast scene: ja

Antal: 30 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

El-komfur med: Ja kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 8 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Handicap toiletter: 1

Puslebord: ja

Godkendt til: 150

Print Friendly and PDF