Frejlev Forsamlingshus

Frejlev Forsamlingshus er opført i 1884, og er Lollands ældste forsamlingshus. I 2014 blev huset gennemgribende istandsat, og fremstår nu med nye lofter, lamper og vægge, samt nye stole og borde.

Vedtægter for Foreningen Frejlev Forsamlingshus
§ 1
NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Frejlev Forsamlingshus, og hjemstedet er i Nysted Kommune. Foreningens adresse er Mejerivej 3, Frejlev, 4892 Kettinge.

§ 2
FORMÅL
Foreningens formål er at stille lokaler til rådighed for såvel private som offentlige møder og sammenkomster.

§ 3
MEDLEMSFORHOLD
Som medlem kan optages enhver enkeltperson, som er myndig, eller en forening. Ægtefæller og samboende par kan opnå husstandsmedlemskab. Et husstandsmedlemskab har kun 1 stemme på generalforsamlingen. En forening har kun adgang til generalforsamlingen med en navngiven person fra den pågældende forenings medlemskreds og har kun 1 stemme.
Optagelse af et medlem i foreningen kan nægtes af 2/3 af bestyrelsens medlemmer, når særlige grunde taler herfor. Hvis ansøgeren forlanger det skal afgørelsen forelægges generalforsamlingen.
Prisen for medlemskab i foreningen fastsættes af generalforsamlingen. Alle ihændehavere af gyldigt andelsbevis i henhold til de hidtidige vedtægter optages uden opkrævning som medlem i foreningen.
Medlemskabet kan over for bestyrelsen skriftligt opsiges med 6 måneders varsel til ophør ved et regnskabsårs udløb.
Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem, som ikke opfylder medlemskabets forpligtelser, eller er til skade for foreningen.

§ 4
BESTYRELSEN
Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Af bestyrelsen afgår efter tur 2 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Hvert år vælges en 1. og en 2. suppleant. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder 1. suppleanten indtil nyvalg kan finde sted.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil, herunder ansatte personers virksomhed, samt tilsyn med bygninger og ejendele. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver afholdt et bestyrelsesmøde skal formanden indkalde hertil. Der føres en beslutningsprotokol, hvori alle møder og beslutninger indføres, samt referat af generalforsamlingerne. Endvidere føres en protokol over samtlige medlemmer i foreningen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer incl. formand eller næstformand er tilstede. Beslutninger afgøres med simpelt stemmeflertal.

§ 5
GENERALFORSAMLINGEN
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 20 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter kravets modtagelse.
Generalforsamlingen indkaldes af formanden eller dennes stedfortræder med dagsorden ifølge vedtægterne og med 14 dages varsel. På generalforsamlingen skal fremgå hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår, og hvilke der modtager genvalg. Kopi af årsregnskabet kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ovenfor med angivelse af dagsorden.

Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4. Forslag fra medlemmerne herunder bestyrelsen
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægt. Afstemning sker skriftligt, hvis blot 1 tilstedeværende medlem ønsker det. Hvert medlem har kun 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§6
KAPITALGRUNDLAG
Foreningens ansvarlige egenkapital udgøres af: Bankindestående, værdipapirbeholdning, kassebeholdning og fast ejendom.
Bestyrelsen fastsætter betaling for udlejning af lokaler. Bestyrelsen er efter vedtagelse på generalforsamling endvidere bemyndiget til at etablere de for driften af foreningen nødvendige driftskreditter og i forbindelse hermed i nødvendigt omfang belåne foreningens aktiver.

§7
REGNSKAB OG FORMUE
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Overskud eller underskud overføres til følgende regnskabsår. Overskud kan ikke fordeles blandt medlemmerne. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, der skal være valgt blandt foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.
Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Formuen skal anvendes til nedbringelse af foreningens gæld, og til nyanskaffelser i forbindelse med driften, som af bestyrelsen skønnes nødvendige.

§ 8
TEGNING OG HÆFTELSE
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 2 skal være formanden og næstformanden. Ved salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.
Formanden leder forsamlingshusets daglige drift og kan forpligte foreningen ved sin underskrift, men kun så vidt angår indkøb af nødvendige forsyninger og leverancer.
Foreningens medlemmer hæfter kun over for forsamlingshusets forpligtigelser med det indbetalte medlemsbidrag.

§ 9
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Til ændring af nærværende vedtægt kræves 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

§ 10
OPLØSNING
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Ved opløsning af foreningen skal eventuel formue anvendes til kulturelle aktiviteter og almennyttige formål i Nysted Kommune.

§ 11
VOLDGIFT
Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger 1, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Såfremt der blandt voldgiftsmændene ikke kan opnås enighed om valget af en opmand, udpeges opmanden af Dommeren i Nykøbing F. retskreds. Ved tvistens afgørelse finder lov nr. 181 af 24.maj 1972 om voldgift samt gældende dansk ret anvendelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen feb. 2003.

 

Prisen for at leje huset til en privat fest er kr. 2.500,- for hele huset incl. el,vand og varme

 

Slutrengøring foretages af lejer.


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Frejlev Forsamlingshus
Mejerivej 3, Frejlev
4892 Kettinge

Telefon: 54873511/ Mobil: 21682437
holm.frejlev@gmail.com

Bemærkninger til borde: + 15 stk. aflange borde

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 18

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Nej

Runde borde: 0

Sal 1 kapacitet: 50 Personer

Sal 1 størrelse: 78 m2

Sal 2 kapacitet: 100 Personer

Sal 2 størrelse: 122 m2

Antal: 75 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Bemærkninger til parkering: Perlesten

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Godkendt køkken: Ja

Service til: 150 Personer

El-komfur med: Ja kogepladser

Gas-komfur med: Nej kogepladser

Komfur har: 4 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

El-ovn størrelse: 68 Liter

Køkkenet har: 0 Gas ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 2 Stk.

Opvaskemaskine: Nej Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til rengøring: Rengøring foretages af lejer

Gæste toiletter: 4

Personale toilet: Ja

Puslebord: Nej

Rengøring inkl. i leje: Nej

Rengøring tilbydes: Nej

Bemærkninger til transport: DanTaxi (Guldborgsund) 54 85 43 44. Bus 730 til Nykøbing, Nysted og Holeby.

Lokal taxa/vognmand: Ja

Offentlig transport: Bus 730 - 150 meter fra huset

Taxa/vognmand telefon: 54 85 43 44

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF