• Vollerup Forsamlingshus
 • Kontaktoplysninger

  Vollerup Forsamlingshus
  Vollerup Byvej 35,Vollerup, Bolderslev
  6392 Bolderslev

  / 30899636 vollerupforsamlingshus@hotmail.com

  Forsamlingshuset er et "nøglehus"

  Vært/udlejer
  Inge Marie Callesen: 30899636

Vollerup Forsamlingshus

Vedtægter for Andelsselskabet Vollerup Forsamlingshus

§ 1: Selskabets navn er "Andelsselskabet Vollerup Forsamlingshus"

Selskabets foremål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder foreningsaktiviteter og dansk kulturelt arbejde og idræt samt private sammenkomster.

§ 2: Som andelshavere kan optages enkeltpersoner og sammenslutninger med bopæl på eller med tilknytning til egnen. Andelsbeviser udstedt med pålydende 100 kr. er fuldtegnet, hvorefter nye udstedes på navn til en pris af 200 kr. pr. stk.

§ 3: Andelshavere har ingen andel i selskabets formue. For selskabets forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet hverken bestyrelse eller selskabets andelshavere hæfter personligt. Ved evt. opløsning overgår selskabets midler til almenvelgørende formål i selskabets virkeområde. Generalforsamlingen træffer beslutning herom.

§ 4: Andelsbrev kan ikke overdrages, ej heller overgå til arvinger dog undtagen ægtefælle.

§ 5: Bortkommer et andelsbrev kan det erstattes ved udfærdigelse af et nyt, efter at det bortkomne er mortificeret på lovlig måde på vedkommende ejers bekostning.

§ 6: Den til andelssekskabets drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved ansøgning til fonde, ved offentlige eller private tilskud, indsamlinger ved arrangementer, belåning og udlejning af selskabets lokaler.

§ 7: Hver andelshaver har én stemme, uanset hvor mange andele vedkomne er i besiddelse af.

§ 8: Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt, inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, ved avertering i en lokal ugeavis. Der aflægges årsberetning og fremlæggelse af årsregnskab. De foreskrevne val foretages. Over generalforsamlingens beslutning føres en protokol, som afleveres til formanden.

§ 9: Vedtægtsændringer indvarsles 14 dage før i en lokal ugeavis og kan kun vedtages når 2/3 af de mødte på genralforsamlingen stemmer herfor. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til en ny generalforsamling mindst 14 dage efter, og her gælder almindeligt flertal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 60 % af medlemmerne ytre ønske herom.

§ 10: Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, der afgår skiftevis 3 og 2 bestyrelses medlemmer hvert andet år. Desuden vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Endvidere vælges 2 revisorer, som vælges for 2 år og afgår skiftevis. Alle valg foretages ved skriftlig afstemning, medmindre kåring ved håndsoprækning er vedtaget.

§ 11: Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og forretningsfører, der tidlige er kasserer. Bestyrelsen vælger et aktivitetsudvalg som kan suppleres med medlemmer uden for bestyrelsen. Bestyrelsen holder møde, når det findes nødvendigt, dog mindst én gang hvert halve år. Bestyrelsens beslutning indføres i en protokol, der opbevares hos formanden.

§ 12: Bestyrelsen repræsenterer i alle forhold, såvel indadtil som over for andelshaverne, dog kan formanden med et bestyrelsesmedlem efter den øvrige bestyrelses bemyndigelse lovligt forpligte selskabet.

§ 13: Regnskabet går fra den 1. januar til 31. december. Kasseren fremlægger inden hvert års 1. marts, et revideret regnskab, som fremlægges til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.

§ 14: I tilfælde af opløsning af andelsselskabet kræves 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 15: Forhold som ikke er omfattet vedtægterne, ordnes af bestyrelsen.

 

 

 

 


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 15

Internet adgang: Nej

Sal 1 kapacitet: 90 Personer

Sal 2 kapacitet: 30 Personer

Antal: 50 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Anbefalet kok: ja,

Godkendt køkken: Ja

Service til: 120 Personer

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 8 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

El-ovn størrelse: 60 Liter

Køkkenet har: 2 Gas ovne

Gas-ovn størrelse: 20 Liter

Køleskabe: 1 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til rengøring: Der udleveres en afleveringsliste.

Gæste toiletter: 4

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Nej

Puslebord: ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Offentlig transport: Bus

Godkendt til: 120

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF