• Brændstrup Forsamlingshus
 • Kontaktoplysninger

  Brændstrup Forsamlingshus
  Ramsherred 21, Brændstrup
  6630 Rødding

  Telefon: 4296 9238 / udlejer@braendstrupforsamlingshus.dk
  Link til hjemmeside


  Forsamlingshuset er et "nøglehus"

  Vært/udlejer
  Anette Kudsk: 4296 9238

Brændstrup Forsamlingshus

Se udlejningskalender på www.braendstrupforsamlingshus.dk

 

 

                                VEDTÆGTER  

                                      FOR  

                DEN SELVEJENDE INSTITUTION,   

    B R Æ N D S T R U P   F O R S A M L I N G S H U S

 

************************************************

  

1.   Institutionens navn er Brændstrup Forsamlingshus, og det er en selvejende institution, hvis hjemsted er Brændstrup i Rødding kommune.

Pr. 1.1.2007 Vejen Kommune.

  

2.   Institutionen har til formål at drive et forsamlingshus beregnet for de tilsluttede foreninger, foruden at beboerne i Brændstrup skal kunne forsamles i det omfang og under de former der til enhver tid vil være behov for. Andre kan benytte forsamlingshuset i ethvert lovligt øjemed, dog således at tilsluttede foreninger, beboere i Brænd­strup tilgodeses i nævnte rækkefølge.

  

3.   Institutionens øverste myndighed er et repræsentantskab, som består af 5 repræsentanter fra hver af de til­sluttede foreninger.

  

4.   De tilsluttede foreninger er ved starten, d. 5.12.1989,

             Brændstrup Bold­klub

             Brændstrup Borgerforening

             Brændstrup Hjem­stavnsfor­ening

             Rams­herreds Amatørtea­terforening

             Støttefore­ningen for Brænd­strup Forsamlingshus.

 Andre foreninger vil kunne optages efter godkendelse af repræsentantskabet.

     I 1991 er Brændstrup Ringriderforening blevet optaget.

     I 1998 er Brændstrup Rideklub blevet optaget.

  

5.   Institutionens anliggender varetages af repræsentant­skabet og af bestyrelsen.

  

6.   De tilsluttede foreninger har ingen andel i forsamlings­husets formue eller eventuelle overskud, der alene til­falder Den selvejende institution, Brændstrup Forsamlings­hus, ligesom alene institutionen hæfter for gældsforplig­telsen og for et eventuelt driftsunderskud.

     Overfor tredjemand hæfter den selvejende institution alene med dens formue.

  

7.   Bestyrelsen for Den selvejende institution, Brændstrup Forsamlingshus sammensættes ved, at repræsentantskabet vælger 7 medlemmer fra de tilsluttede foreninger ved simpel flertals beslutning samt 2 suppleanter.

     Bestyrelsen er på valg med h.h.v. 3 og 4 medlemmer hvert år.

     Medlemmer af repræsentantskabet kan ikke vælges. 

 

  

8.   Ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert år i feb/marts måned. Ekstraordinær indkaldelse kan ske, hvis 25% af repræsentantskabet ønsker det. Mødet skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokalavis, samt ved brev til formanden for de tilsluttede foreninger.

     Dagsorden for mødet skal indeholde mindst følgende punkter:

      

             1.  Valg af dirigent og protokolfører

             2.  Aflæggelse af beretning og regnskab

             3.  Budget

             4.  Indkomne forslag

             5.  Valg af bestyrelse og suppleanter

             6.  Valg af revisor

             7.  Eventuelt.

  

9.   Bestyrelsen konstituerer sig selv, og den fastsætter selv sin forretningsorden.

  

10.  Bestyrelsen har den daglige ledelse af forsamlingshuset. Den kan antage personale i fornødent omfang. Endvidere drager den omsorg for at udleje og benyttelse af huset sker under størst mulig hensyntagen til de tilsluttede for­eningers interesser, ligesom den fastsætter størrelsen af lejen for lokalerne, således at der kan opnås et drifts­regnskab, der skaber mulighed for passende afskrivninger og henlæggelser, men derudover bør bestyrelsen ikke tilsigte overskud. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

  

11.  Efter nærværende vedtægters ikrafttræden vælges revisor, repræsentantskab samt bestyrelse.

  

12.  Institutionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

  

13.  Ændringer i nærværende vedtægter og opløsning af Den sel­vejende institution, Brændstrup Forsamlingshus skal ved­tages på 2 hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og vedtagelsen skal hver gang ske med 2/3 majoritet af de mødte repræsentanter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af opløsning træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af forsamlingshusets midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål i Brændstrup.

    

14.  Overfor tredjemand forpligtes Den selvejende Institution, Brændstrup Forsamlingshus ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med yderligere et bestyrelsesmedlems underskrift. Ved køb, salg og pantsæt­ning af fast ejendom forpligtes Den selvejende institution, Brændstrup Forsamlingshus dog kun ved underskrift af den samlede bestyrelse.

  

 

 

     Ovenstående vedtægter er revideret i.h.t. gældende regler på 2  hinanden følgende repræsentantskabsmøder, jvf. pro­tokol.

  

                         Brændstrup, den 18. marts 1999

  

     Brændstrup  Boldklub:             Jonna M. Hansen

  

     Brændstrup Borgerforening:   Svend Aage Poulsen

  

     Brændstrup Hjemstavnsforening:  Hans M. Schmidt

  

     Ramsherreds Amatørteaterforening: Carmen Roos

 

     Støtteforen. f.  Br.  Forsamlingshus  Kaj Antzack

 

     Brændstrup Ringriderforening:     Agnes Petersen   

 

     Brændstrup Rideklub:                     Annette Larsen

Ønsker du at leje et hyggeligt forsamlingshus i det nordlige Sønderjylland, Vejen kommune, så kig ind på vores hjemmeside www.braendstrupforsamlingshus.dk og se udlejningskalenderen.


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Bemærkninger til borde: 20 stk 80x180 cm = 6 person 4 stk 80x120 cm = 4 person

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 24

Internet adgang: Nej

Sal 1 kapacitet: 100 Personer

Sal 1 størrelse: 90 m2

Sal 2 kapacitet: 40 Personer

Sal 2 størrelse: 50 m2

Antal: 50 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 2 Meter

Anbefalet kok: Nej

Service til: 120 Personer

El-komfur med: Ja kogepladser

Gas-komfur med: Nej kogepladser

Komfur har: 8 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køleskabe: 1 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Ny renoveret i Jan. 2009 Nyt komfur, Opvaskemaskine, Køleskab & Skabsfryser Kaffemaskine, Microovn

Bemærkninger til rengøring: Sale fejes samt affald fjernes fra køkken og toiletter.

Gæste toiletter: 6

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Rengøring tilbydes: Ja

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF