Sædding Forsamlingshus i Rækker Mølle

Huset fremtræder i hyggelige, lyse og varme farver, som er nemme at sætte sammen med dug og bordpynt.
Der er ny handicap toilet samt ny renoverede M/K toilleter.
Køkkenet er nyrenoveret. Der er stor industriovn og gaskomfur med 6 plader, ny opvaskemaskine, stort kaffemaskine, 2 store køleskabe m.v. Det hele er betjeningsvenligt.

Der er en ny opmuret bar, hvor vin / øl eller f.eks. forretten kan afkøles. God plads til at stille fra på i køkkenet.
Køkkenet er meget funktionelt indrettet.
Huset er løbende blevet moderniseret.
Der er nye stole og borde
Nye vinduer og indgangsparti.

Huset er opført i 1906

Vedtægter for  

SÆDDING FORSAMLINGSHUS

 

§ l.

Foreningens navn er Sædding forsamlingshus

Hjemsted er Rækker Mølle Skjern Kommune (Ringkøbing-Skjern Kommune)

 

§ 2.

Foreningens formål er at styrke kulturelle og selskabelige arrangementer for beboerne i Rækker Mølle, Sædding og omegn, ved at have et samlingssted.

Samlingsstedet drives som selvejende institution, for hvilken der henvises til særskilt forretningsorden.

 

§ 3.

Foreningen er tilsluttet DGI Vestjylland ogLandsforeningen af forsamlingshuse i Danmark.

 

 

§ 4.

 1. Som  medlemmer kan optages personer, der vedkender sig nærværende vedtægter.
 2. Man er først medlem når kontingentet/andelsbeviset er betalt.
 3. En enig bestyrelse kan udelukke et medlem når den finder grund hertil.  Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 4. Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt til kassereren med 1 mdrs. varsel.

 

§ 5.

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
 2. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer.  Medlemmer kan genvælges.
 3. På lige år er formanden, sekretæren og et menigt bestyrelsesmedlemmer på valg.
 4. På ulige år er kassereren, næstformand og et  menigt bestyrelsesmedlemmer på v
 5. Suppleanter indtræder kun i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems fravær, som forventes at vare mere end 2 måneder.
 6. I tilfælde af formandens eller kassererens udtræden af bestyrelsen før en generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næstkommende generalforsamling.
 7. Valgbar er ethvert  medlem der er fyldt 18 år. 

§ 6.

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.  Kontingent skal senest være betalt  ved betalingsfristens udløb.

 

§ 7.

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen hæfter med dens respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen og har heller ikke krav på nogen del af  foreningens formue eller     udbytte af nogen art.

 

§ 8.

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februarmåned og indkaldes skriftligt / annonceres i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret.
 4. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal .
 5. Der kræves dog til udelukkelse af et medlem, til ændringer af disse vedtægter,  mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.  De under punkt 5 nævnte forslag skal tilstiles medlemmerne sammen med indvarslingen til generalforsamlingen.
 6. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
 7. Der føres protokol over vedtagne beslutninger, der underskrives af dirigenten og de deltagende bestyrelsesmedlemmer.  Kopi udleveres til foreningens medlemmer efter ønske.

§ 9.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens/bestyrelsens  beretning og godkendelse.    Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse.
 3. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinierne, for foreningensvirksomhed i det kommende år samt drøftelse af budget.
 4. Behandling af forslag.
 5. Valg af                        
  a.         Formand / Kasserer                       
  b.         Bestyrelsesmedlemmer
  c.         Valg af 2 suppleanter
  d.        Revisor
  e.         Revisorsuppleant
 6. Eventuelt

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst l/4 af foreningens  medlemmer stiller skriftligt krav herom med

forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 11.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden  samt kasserer.

 

§ 12.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden for bestyrelsens arbejde og for driften af  forsamlingshuset.

 

§ 13.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf enten formand eller kasserer, er til stede.

Ved eventuel afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning.  Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

 

§ 14.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Protokollen underskrives af bestyrelsen - senest ved næste møde.

 

§ 15.

Foreningens regnskabsår går fra den l/1 - 31/12 og senest den 15/2 afgiver bestyrelsen til revisor driftsregnskab og status.

 

§ 16.

 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 2. Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, træffer tillige bestemmelse om anvendelsen af foreningens formue, som skal gå til at styrke det frivillige børne- ungearbejde i foreningens område.

 

Således vedtaget den  14-5-1997

 

 

FORRETNINGSORDEN FOR  SÆDDING FORSAMLINGSHUS 

 

§ 1.

Sædding forsamlingshus drives som selvejende institution, hvis øknomi bygger på medlemskontigenter, samt udlejning af husets faciliteter og eventuelle tilskud.

 

§2.

Medlemskab af Sædding Forsamlingshus opnåes ved indbetaling af medlemskontigent.

Nuværende andelsbeviser  ændres pr. 14-5-1997 til livs´ medlemskontigen.

Medlemskontigent udgør 50 kr. pr. år og giver ret til 100 kr. rabat ved udlejning af huset, dog max 1 gang årlig.

§ 3.

Bestyrelsen udlejer samlingsstedet, med udgangspunkt i foreningens formål.

Bestyrelsen fastsætter gældende takster for udlejningen, og kan ansætte medhjælp, i den udstrækning, dette skønnes nødvendigt. Rengøring og leje af service kan ikke fravælges.

 

§ 4.

 

UDLEJNINGSREGLER FOR SÆDDING FORSAMLINGSHUS.

 

 


1. Alle personer over 25 år kan leje forsamlingshuset.

 

2. Andelshaver/medlemmer af forsamlingshuset får              fratrukket 100 kr. pr. lejemål.

  

3. Ødelagt inventar, beskadiget eller bortkommet porcelæn og lignende vandrøgt - betales af lejeren. (se medsendte kuvert)

  

4. Lejeren er ansvarlig for, at der foreligger de fornødne tilladelser til arrangementets afholdelse, lejlighedsbevillinger, KODA - afgift m.m.

  

5. Lejer afleverer huset i ryddelig stand, gulve skal være fejet, borde og stole sat på plads, ovn og andet køkkeninventar skal være rengjort.   

Hvis dette ikke er tilfældet vil der blive opkrævet ekstra 500,00 kr. til rengøring.

 

6. Der må ikke overnattes i huset.

 

7. Det er ikke tilladt at stå på stolene, bordene eller strø ris og lignende på  gulvene.

  

8. Husk at slukke for lys, kaffemaskiner, ventilation, ovn & opvaskemaskinen, når huset forlades, samt aflevere nøglen i postkassen.

  

9. Skulle der ske uheld med maskinerne eller inventar kan bestyrelsen kontaktes.  

PS: Alt porcelæn, bestik og glas skal tørres af    ved brug af opvaskemaskinen.

  

UDLEJNINGSREGLER FOR SÆDDING FORSAMLINGSHUS.

VED UNGDOMSFESTER.

 

Sædding Forsamlingshus bestyrelse ønsker, at leje huset ud til unge. På grund af klager fra beboer i byen er det nødvendigt med strammer regler for udlejning ved disse fester. Vi ønsker forsat en god kontakt til beboerne i byen.

 

1. Ved ungdomsfester, skoleafslutninger o. lign. kræves en person over 30 år, vedkommende skal fysisk være til stede under festen. Bestyrelsen kan kontrollere dette ved at aflægge besøg. Der opkræves et depositum på 2000 kr. som bliver tilbagebetalt ved afregning, såfremt intet er beskadiget eller der ikke har været klager fra beboer i byen.

 

2. Ved ungdomsfester skal alle tilstedeværende ved festen befinde sig på husets grund. Hvis bestyrelsen hører eller får klager, af en eller andet art, fra beboer omkring huset eller i byen, vil der blive trukken 1000 kr. af depositummet. 

 

3. Der må ikke kastes med flasker eller andet i huset eller i de omkringliggende huse/haver. Hvis dette sker, trækkes der 1000 kr. fra depositummet.

 

4. Lejeren er ansvarlig for, at der foreligger de fornødne tilladelser til arrangementets afholdelse, lejlighedsbevillinger, KODA - afgift m.m.

 

5. Lejer afleverer huset i ryddelig stand, gulve skal være fejet, borde og stole skal være rengjort og sat på plads, ovn og andet køkkeninventar skal være rengjort. Alt affald omkring huset skal være fjernet så som, cigaretskodder, flasker, dåser, bræk m.m. Hvis dette ikke er tilfældet vil det blive opkrævet 200,00 kr. ekstra til rengøring pr. påbegyndt time.

 

6. Der må ikke overnattes i huset.

 

7. Det er ikke tilladt at stå på stolene, bordene eller strø ris og lignende på gulvene.

 

8. Husk at slukke for lys, kaffemaskiner, ventilation, ovn og opvaskemaskinen, når huset forlades, samt aflevere nøglen i postkassen.

 

9. Skulle der ske uheld med maskinerne eller inventar kan bestyrelsen kontaktes.

 

PS:  Alt porcelæn, bestik og glas skal tørres af ved brug af       opvaskemaskinen.

 • Huset fremtræder i hyggelige, lyse og varme farver, som er nemme at sætte sammen med dug og bordpynt.
 • Der er ny handicap toilet samt ny renoverede M/K toilleter.
 • Køkkenet er nyrenoveret.
 • Huset er løbende blevet moderniseret.
 • Der er nye stole og borde
 • Nye vinduer og indgangsparti.
 • Der er opmuret bar, hvor vin / øl eller f.eks. forretten kan afkøles
 • Huset er opført i 1906

Kontaktoplysninger


Sædding Forsamlingshus i Rækker Mølle
Kløverbakken 22, Rækker Mølle
6900 Skjern

Telefon: 97362058
Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: 28 stk. på 180X80 og 4 stk. på 120X80

Bemærkninger til sale: Huset har tre gode og lyse sale. De tre sale kan bruges samlet eller lukkes af for hianden.

Bemærkninger til scene: Scenen (sal 3) er i.f.b med den store sal.

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 30

Sal 1 kapacitet: 120 Personer

Sal 1 størrelse: 115 m2

Sal 2 kapacitet: 45 Personer

Sal 2 størrelse: 45 m2

Sal 3 kapacitet: 30 Personer

Sal 3 størrelse: 38 m2

Antal: 100 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 50 Meter

Bemærkninger til parkering: Hvis p-plads ved huset er optaget kan grøn område ved siden af huset benyttes.

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 150 Personer

Bemærkninger til service: Der er stor industriovn, og gas konfur. Opvaskemaskine, stort kaffemaskine, 2 store køleskabe m.v.

El-komfur med: Nej kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

El-ovn størrelse: 125 Liter

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 2 Stk.

Opvaskemaskine: Ja Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: God plads til at stille fra på. Er meget funktionelt indrettet. Det hele er betjeningsvenligt.

Bemærkninger til rengøring: Rengøring er en del af lejen og kan ikke vælges fra.

Bemærkninger til toiletter: Toiletterne er tidssvarende og nyrenoverede. Store spejle og god plads.

Gæste toiletter: 2

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Nej

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Bemærkninger til transport: Der er bus forbindelse men meget dårlig forbindelse.

Lokal taxa/vognmand: Skjern Biler/taxa

Offentlig transport: Ja men dårlig forbindelse.

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF