Ilskov Forsamlingshus

Ilskov Forsamlingshus er et af de få huse der,  har teleslyngeanlæg, handicaprampe og godkendt handicaptoilet.

Forsamlingshuset, har i år fået installeret lofthængt projektor og 3x4 m. el-lærred. Projektoren kan lejes.

Se alt om udlejning, grundplan af hele huset & flere billeder på hjemmesiden.

  

Vedtægter for

Foreningen "Ilskov Forsamlingshus og Borgerforening"

 

§ 1

NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er: Ilskov Forsamlingshus og Borgerforening. Foreningens hjemsted er Herning Kommune, adresse - Ilskov Hovedgade 2. Retskreds er Herning. Stiftelsesdag 24. februar 1970.

 

§ 2

FORMÅL

Foreningens formål er, at have et samlingssted for beboerne i Ilskov sogn og omegn til afholdelse af selskabelige og kulturelle aktiviteter. Desuden at være med i det koordinerende sekretariat for tilsluttede foreninger i Ilskov jfr. § 4.

 

§ 3

ØKONOMI

Forsamlingshuset drives som et "Nøglehus".

Foreningens økonomi bygger på salg af medlemskort jfr. § 7. Desuden udlejning af de til forsamlingshuset hørende faciliteter, og evt. udlejning af det fra bestyrelsen fastlagte inventar m.v. Desuden kan foreningen modtage gaver og bidrag, lige som bestyrelsen skal være opmærksom på mulighederne for at søge støtte gennem fonde, puljer o.l. & tegning af sponsorater til foreningens drift og husets vedligeholdelse.

 

§ 4

BESTYRELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, således at der skiftevis afgår hhv. 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 1 hvert år. Den suppleant som er på valg ved førstkommende generalforsamling er 1. suppleant. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, indgår suppleanten i det afgåede bestyrelsesmedlems valgturnus. Genvalg kan finde sted.

Hvert år vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Alle afstemninger/valg afgøres ved simpelt relativt flertal, gælder dog ikke vedtægtsændringer og opløsning jfr. § 10 og 11.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder deltagelse i det koordinerende udvalgs sekretariatsfunktion og kontaktled for øvrige foreninger i Ilskov i forhold til myndigheder og institutioner (se § 9).

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, lige som valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til økonomiske ansvar, eller få del i foreningens evt. overskud. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar for arbejde som udføres ud over almindeligt bestyrelsesarbejde.

 

§ 5

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i den på egnen mest udbredte ugeavis, eller ved skriftlig indkaldelse til alle medlemmer.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

1: Valg af dirigent og stemmetællere

2: Bestyrelsens beretning

3: Fremlæggelse af revideret regnskab og budget

4: Fastsættelse af kontingent

5: Indkomne forslag

6: Valg i hht. vedtægternes § 4

7: Eventuelt

 

Valgbar til bestyrelse, revisor og suppleant er alle medlemmer som er fyldt 18 år.

Valg og afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning, - skriftlig afstemning kan foretages såfremt dirigenten finder det påkrævet, eller hvis blot en af generalforsamlingens deltagere kræver det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, forslag til vedtægtsændringer dog senest 4 uger før afholdelse af  generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ret til at indstille medlemmer og enkeltpersoner til æresmedlemsskab af foreningen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

§ 6

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/3 af bestyrelsen ønsker det, eller såfremt mindst ½-delen af medlemmerne skriftligt fremsender ønske herom. Den begærede generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er tilsendt bestyrelsen. Procedure for afstemninger/valg er som ved ordinær generalforsamling. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det/de emne(r) som har givet anledning til afholdelsen.

Indkaldelse finder sted som for ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

 

§7

Medlemskab

Bestyrelsen forestår tegning af medlemskab til foreningen, dette skal være afviklet inden udgangen af marts måned. Medlemskab er gældende fra 1. april - 31. marts. Kontingentstørrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 

§8

REGNSKAB

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren har ansvaret for, at foreningens regnskab bliver ført forsvarligt, samt udarbejdelse af årsregnskab og budget. Regnskabet skal være revideret af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Optagelse af lån, indkøb eller ombygning for et samlet beløb større end 200.000 kr. skal godkendes på generalforsamling.

 

§9

DRIFT

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst én gang i hvert kvartal.

Der føres referat over afholdte møder og generalforsamlinger, med indføjelse af beslutninger.

Bestyrelsen har ret til at ansætte lønnet medhjælp i den udstrækning det skønnes nødvendig.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov. Der skal være mindst et bestyrelsesmedlem i en evt. arbejdsgruppe.

Af de to repræsentanter, som foreningen har i kontaktrådet skal mindst én være fra bestyrelsen.

Bestyrelsen, eller dennes repræsentant, har ret til at udleje de til forsamlingshuset hørende faciliteter, samt evt. inventar, når dette er foreneligt med § 2.

Bestyrelsen fastsætter gældende takster for udlejningsvirksomheden.

Forsamlingshuset må IKKE udlejes til personer under myndighedsalder.

Der underskrives lejekontrakt for hver enkelt udlejning. Denne kontrakt er bindende for begge parter.

Der skal foreligge Næringsbrev til Hotel- og Restaurationsdrift i forsamlingshuset.

 

§ 10

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtagelse af ændringer af vedtægterne er betinget af at mindst 2/3 på en generalforsamling  fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.

Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse og fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 11

OPLØSNING

Opløsning, herunder salg af bygninger og inventar, kan kun finde sted på 2 efter hinanden, med 14 dages mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.

Evt. midler skal anvendes til almen velgørende formål i lokalområdet (Ilskov Sogn) efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.

Der kan ikke uddeles midler til enkeltpersoner.

Såfremt der foreligger klausuler, herunder kommunale midler i forsamlingshuset, skal disse parter inddrages i anvendelsen af § 11.

Til vedtagelse af opløsning og anvendelse kræves at et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 1. februar 2004 i Ilskov Forsamlingshus.

 

 

 Jens Chr. Noes           Ole Nikolajsen

      Dirigent                     Formand

 

Nærværende vedtægter afløser tidligere fra stiftende generalforsamling 31. januar 2000 og 10. september 1977 samt forudgående vedr. Ilskov forsamlingshus.


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Ilskov Forsamlingshus
Ilskov Hovedgade 2, Ilskov
7451 Sunds

Mobil: Udlejning 42 18 55 55
bentno@live.dk
Link til hjemmeside

Besøg os på facebook

Bemærkninger til borde: Sammen klappelig borde 180x80, placeret på vogne i depotrummet, sammen med 135 polstrede stole plus ekstra stole, i kælderen

Bemærkninger til sale: 2 sale adskilt med foldedør og sydvestvendt solterasse med 25 sidepladser.

Fast scene: nej

Firkantede borde: 30

Internet adgang: ja

Mobil scene: nej

Runde borde: 0

Sal 1 kapacitet: 120 Personer

Sal 1 størrelse: 122 m2

Sal 2 kapacitet: 30 Personer

Sal 2 størrelse: 40 m2

Antal: 30 p-plads(er)

Handicap parkering: 1 Stk

Afstand fra p-plads til hus: 10 Meter

Bemærkninger til parkering: flisebelagt med afmærkede båse. Offentlig P-plads med 4o/50 pladser, 100 m syd for forsamlingshuset ad Ilskov Hovedgade

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 150 Personer

Komfur har: 4 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køleskabe: 3 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Bemærkninger til rengøring: Ekstra rengøring kr. 300,00.

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Lokal taxa/vognmand: Herning Taxa

Offentlig transport: 100 meter til busstoppestedet, rute 53 Midttrafik.

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF