Sdr. Bork Forsamlingshus

Læs mere om Sdr. Bork Forsamlingshus på vores hjemmeside: www.sdrborkforsamlingshus.dk

Eller på Facebook: https://www.facebook.com/SdrBorkForsamlingshus

Vedtægter for Sdr. Bork Forsamlingshus

§ 1
Sdr. Bork Forsamlingshus er en forening med hjemsted på Anerbjergevej 30, Sdr. Bork, 6893 Hemmet.

 

§ 2

Foreningens formål er at virke som aktivitets-, møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt, idrætsligt og kulturelt arbejde.

 

§ 3
Som medlem af foreningen kan optages enkelt personer og sammenslutninger hjemmehørende egnen. Desuden kan optages aktivitetsmedlemmer. De tidligere udstedte intressantbeviser konverteres til indskudsbeviser, so ikke kan arves eller overdrages, men som giver stemmeret, og gælder for livstid. Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede. Aktivitetsmedlemmer er først fuldgyldig medlem, når kontingentet er betalt. En enig bestyrelse kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det enkelte medlem kan anke en sådan beslutning ved førstkommende generalforsamling. Der føres protokol over såvel indskydere, aktive som passive medlemmer.

 

§ 4
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og skriftfører.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i de lokale aviser og evt. ved opslag. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hver stemmeberettigede har kun en stemme. Kun aktive medlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret. Valgbar er ethvert medlem, som er fyldt 14 år, dog skal formand og kasserer være myndige. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske. Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, samt at medlemmerne er gjort bekendt med ændringsforslaget inden generalforsamlingens afholdelse. Vedtægtsændringer kræver en ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 5
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 3/5 af bestyrelsen ønsker det, eller at 10 personer skriftligt tilkendegiver ønsker herom med motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen herom. Indvarsling sker, som til en ordinær generalforsamling.

 

§ 6
Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmerne, suppleanter og revisorer vælges for en periode af 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed. Hvert år afgår efter tur medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg finder sted. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv en formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. Ordinær bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendig, dog mindst 2 gange årligt. Ekstraordinær bestyrelsesmøde kan indkaldes, hvis mindst 3 af medlemmerne kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens møder føres en protokol, der underskrives af formanden (eller i hans/hendes forfald næstformanden) og sekretæren.

 

§ 7
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til, at afholde og igangsætte arrangementer og aktiviteter af folkeligt, idrætsligt og kulturel art, at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsætte lejesatser, påse at lejere efter brugen afleverer huset og dets indbo i samme stand som ved modtagelsen, at ansætte og afskedige det til driften evt. nødvendige personale, samt at udarbejde de årlige regnskaber, herunder fastlæggelse af budgetter for driften. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med kassereren. Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån træffes dog af generalforsamlingen. Der kan meddeles prokura.

 

§ 8
Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udleje af lokaler og kontingenter. Foreningens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendig til daglig drift, skal hensættes i lokale pengeinstitutter på forsamlingshusets navn til fremtidige forbedringer og vedligehold af bygninger og inventar. For foreningens forpligtigelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

 

§ 9
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af 2 revisorer.

 

§ 10
Til ophævelse af foreningens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 til hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning indsættes foreningens formue i en fond, hvis afkast uddeles til almennyttige og kulturelle formål for egnens befolkning. Generalforsamlingen sammensætter en bestyrelse for fonden.

 

Ikrafttrædelse d. 23. januar 2002, og erstatter alle tidligere vedtægter.

Information

Læs om aktuelle nyheder på vores hjemmeside: www.sdrborkforsamlingshus.dk
 
 
Tirsdag den 3. april 2017

 

Flot donation fra A. P. Møller Fonden til Sdr. Bork Forsamlingshus

Onsdag den 6. marts blev der afholdt Generalforsamling i Sdr. Bork Forsamlingshus, hvor lokale borgere var mødt op for at deltage i en hyggelig aften og høre om årets gang i forsamlingshuset. Formanden, Lars Pedersen, gav en fyldig beretning om årets gang, med op og nedture, inden han fortalte om det igangværende projekt med fornyelse, ombygning og udbygning af forsamlingshuset. Der er søgt midler til projektet ved forskellige fonde og i 2012 gav Lokale- og Anlægsfonden tilsagn om 2,5 millioner kroner og den Lokal Aktionsgruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune har givet tilsagn om 350.000 kroner til projektet.

Forsamlingshuset har også søgt om midler hos ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” og det var med stor glæde at Lars Pedersen kunne fortælle at fonden netop, pr. 5. marts, har givet tilsagn om

 4.700.000 kroner!

”Det er jo helt vildt, at vores lille forsamlingshus i Sdr. Bork får tildelt sådan et beløb, det havde vi slet ikke turde håbe på”, udtaler en glad Lars Pedersen. ”Vi har det sidste års tid lagt en masse tid og energi i projektet, så det er utrolig dejligt at vi nu, på grund af alle disse fondsmidler, for alvor kan hoppe i arbejdstøjet og realisere projektet. Vi er meget taknemmelige og stolte, men også ydmyge over den store støtte,” fortæller formand, som understreger at intet af dette ville have været muligt, hvis ikke der var dygtige frivillige og engagerede borgere i Sdr. Bork.

I alt er der givet tilsagn om 7,55 millioner kroner og derudover håber Forsamlingshuset at Ringkøbing-Skjern Kommune også vil bidrage med økonomisk støtte til projektet. Det er der også god grund til at håbe på, da Kristian Ahle, formanden for Kultur og Fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, kun har rosende ord tilovers for projektet; ”Sdr. Bork Forsamlingshus er et glimrende eksempel på lokale ildsjæle, der lægger en enorm energi i en spændende forandringsproces. Det er til stor inspiration for byrådet, at der netop i Sdr. Bork er lavet en fremtidsplan, som kan forene hele sognet. Vi deltager derfor gerne i det videre arbejde - med bistand af teknisk og økonomisk karakter." Dette samarbejde er Sdr. Bork Forsamlingshus rigtig glade for og håber det vil blive udbygget fremover.

Nu hvor det økonomiske grundlag stort set er på plads venter der en masse planlægning og papirarbejde forude og forhåbentlig kan selve ombygningen påbegyndes i efteråret.


Torsdag den 14. marts 2013

  

 

Godt begyndt er halvt fuldendt

Sdr. Bork Forsamlingshus har netop modtaget 2,5 million kroner i støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. ”Det er nok den bedste julegave vi kunne få! Vi er utrolig glade og siger et stort tak til Lokale- og Anlægsfonden”, udtaler Lars Pedersen, formand for Sdr. Bork Forsamlingshus. Forsamlingshuset har yderligere tilsagn om 350.000 kroner i støtte fra Lokal Aktions Gruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune. ”Vi har søgt støtte hos flere andre fonde og vi håber at se lige så stor velvilje fra dem, som vi har set fra LOA og LAG. Det betyder jo meget at de første støttekroner er i hus, da det jo viser en opbakning og tro på vores projekt” fortæller Lars Pedersen og fortsætter, ”vi håber på at finansieringen er på plads i løbet af foråret 2013, så ombygningen kan komme i gang senere i løbet af 2013”.

Det er et virkelig flot stykke arbejde styregruppen har udført så vidt og hvem ved, måske bliver julegaven i 2013 et ”nyt” og flot forsamlingshus.

Læs Lokale- og Anlægsfondens pressemeddelelse her:
http://www.loa-fonden.dk/nyheder/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2012/pm-2012/2,5-mio-kr-til-sdr-bork-forsamlingshus
 

Mandag den 17. december 2012Sdr. Bork Forsamlingshus - et vestjysk fyrtårn!

Selvom Sdr. Bork ikke lige ligger ud til havet, kan byen sagtens have et fyrtårn. Sdr. Bork Forsamlingshus er nemlig blevet udvalgt af Lokale- og Anlægsfonden til at være fyrtårn for forsamlingshuse i Danmark, hvilket medfører et arkitektonisk løft og en ombygning af forsamlingshuset.
Det "nye" forsamlingshus skal udvikles i samarbejde med arkitektfirmaet EFFEKT, det kulturelle designfirma UiWe og ingeniørfirmaet COWI, med fokus på sociale, kulturelle og bæredygtige aspekter. Lokale- og Anlægsfonden bidrager med 40% af omkostninger, op til 2 millioner kroner, og resten vil forsamlingshuset skaffe ved at søge forskellige fondsmidler og gennem frivillig arbejdskraft. For når man er vestjyde, så er det sikkert og vist, at alle pengene skal være i hus, når det første spadestik tages!
"Vi er rigtig glade for at være udvalgt som fyrtårn og målet er at skabe et forsamlingshus, som ikke kun er et socialt samlingspunkt i weekenderne, men et aktivt og moderne forsamlingshus, som også kan samle unge og gamle i løbet af ugen", udtaler Lars Pedersen, formand for Sdr. Bork Forsamlingshus. Sammen med Lili Kjeldsen Pedersen og Jes Peder Brarup, står Lars Pedersen for samarbejdet med Lokale- og Anlægsfonden, samt søgning af fondsmidler, kontakt til kommunen og til forsamlingshusets bestyrelse mm.
For at kunne skabe et forsamlingshus med noget for alle borgere, var der mandag den 26. marts møde i Sdr. Bork forsamlingshus, så byens godtfolk kunne stille spørgsmål til det nye spændende projekt og samtidig komme med forslag til hvad forsamlingshuset fremover kunne indeholde. En masse interesserede indbyggere var mødt op og der kom en masse gode forslag frem, lige fra kreativt værksted, børneteater og madkurser til storskærm, gårdhave og glaskuppel til stjernekiggeri! "Det er dejligt at så mange mennesker er mødt op og interesserer sig for vores kære forsamlingshus", udtaler Lars Pedersen og fortsætter, "vi har en lang proces foran os, så når vi oplever at folk virkelig tænker positivt og ser mulighederne ved dette projekt giver det en kæmpe gejst og bekræfter at et forsamlingshus i Sdr. Bork er værd at kæmpe for!".
De første arkitekttegninger, med forbehold for ændringer, forventes at ligge klar til sommer og alt efter forløbets gang vil det første spadestik bliver taget allertidligst i efteråret, men formentlig først i foråret 2013. Projektet kan følges på: http://www.facebook.com/SdrBorkForsamlingshus

 

Tirsdag den 3. april 2012


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Sdr. Bork Forsamlingshus
Anerbjergevej 30, Sdr. Bork
6893 Hemmet

Telefon: 51 17 34 68/ Mobil: 51 17 34 68
sdrborkforsamlingshus@gmail.com
Link til hjemmeside

Besøg os på facebook

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 6 mands + 4 mands borde

Internet adgang: Ja, mod udlevering af kode

Runde borde: 15 stk a 10 personer

Sal 1 kapacitet: 150 Personer

Sal 1 størrelse: 9 x 15 meter m2

Sal 2 kapacitet: 50 Personer

Sal 3 størrelse: 30 m2

Antal: 55 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Bemærkninger til parkering: Ingen mudder på skoene. Asfalteret på hele pladsen.

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 200 Personer

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køleskabe: 3 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Stor røremaskine

Bemærkninger til rengøring: Betaling for rengøring pr. time

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Nej

Rengøring tilbydes: Kan ikke fravælges

Bemærkninger til transport: Flere muligheder for overnatning i gå-afstand fra forsamlingshuset

Godkendt til: 149

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF