Linde Medborgerhus

 

Se om huset er ledigt på hjemmesiden Langhoj.dk fanen "skal du holde fest"

 

Vedtægter for Den selvejende institution

Linde Medborgerhus

  

§  1. Institutionens navn og hjemsted

Institutionens navn er Linde Medborgerhus, og hjemsted er Linde, Struer Kommune.

 

§  2. Institutionens formål

Institutionens formål er at leje/eje og drive medborgerhus i Linde til brug for børn og voksne til kulturelle formål, møder m.v.

 

§  3. Kapital

Den nødvendige kapital til køb og drift, tilvejebringes ved indskud fra medlemmer, bidrag, tilskud og lån.

 

§  4. Medlemskab

Som medlemmer af den selvejende institution kan optages personer, selskaber, institutioner og foreninger. Optagelsen sker ved, at der tegnes et indskud på mindst DKK 200. Der udstedes indskudsbevis for det tegnede beløb. Indskudsbeviset skal lyde på navn og kan ikke overdrages til andre. Medlemmer har ikke ret til nogen del af institutionens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmer har personligt intet ansvar for institutionens forpligtigelser. Intet medlem kan ved erhvervelse af flere indskudsbeviser opnå mere end 1 stemme. Kun medlemmer, der minimum 1 uge før generalforsamlingens afholdelse har erhvervet indskudsbevis, har stemmeret på generalforsamlingen.

Udlejning: Kun medlemmer kan leje lokalerne. Hvis ikke medlemmer ønsker at leje lokalerne skal der udover lejen betales indskud.

 

§  5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden. Ved udmeldelse returneres det tidligere foretagne indskud ikke. Ved død bortfalder medlemskabet, idet dette ikke kan arves.

 

§  6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts, april eller maj måned, første gang i 2000 og indkaldes med minimum 8 dages varsel i en lokal avis.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 

1)   Valg af dirigent

2)   Bestyrelsens beretning

3)   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4)   Fremlæggelse af næste års budget

5)   Behandling af indkomne forslag

6)   Valg til bestyrelsen

7)   Valg af 2 suppleanter

8)   Valg af revisor

9)   Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller minimum 15 indskydere fremsætter skriftlig begæring herom

med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal ske med minimum 8 dages varsel i en lokal avis.

Der skal udarbejdes generalforsamlingsreferat, som underskrives af dirigenten og referent.

 

§  7. Afstemninger

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. En forening, institution eller selskab kan kun lade sig repræsentere at et bestyrelsesmedlem. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot 1 medlem kræver det. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort, kan komme til afstemning på generalforsamlingen.

 

 Dette gælder dog ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet. Forslag til behandling kan ikke afgøres under punktet eventuelt.

 

§  8. Valg

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. De 5 vælges af generalforsamlingen for en 2 årig periode. På generalforsamlinger på lige årstal er 2 på valg og på generalforsamlinger på ulige årstal er 3 på valg. Første gang vælges 2 for en 2 års periode og 3 for en 3 års periode.

Der vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer for en etårig periode.

 

§  9. Bestyrelsen

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt. Afgørelser træffes ved stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formanden eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, der underskrives af de  tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 10. Tegningsregler

Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Fuldmagter kræves for at være gyldige, underskrift af formanden samt et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt beslutninger om udbygninger og ændringer, der medfører større økonomiske bindinger kræves et flertal herfor på en generalforsamling. Alle andre beslutninger træffes af et flertal i bestyrelsen. Institutionen hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen samt medlemmer hæfter ikke personligt over for lovligt trufne beslutninger.

 

§ 11. Regnskab og revision

Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde resultatopgørelse og balance. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31/12 2000. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og revideres af de lokalvalgte revisorer.

 

§ 12. Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af såvel bestyrelsen som medlemmer. Ændring af vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, men har 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemt for forslaget, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor vedtægtsændringen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

Bestyrelsen er dog bemyndiget til under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af krav fra offentlige myndigheder.

   

§ 13. Institutionens opløsning

Til institutionens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, men har 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemt for opløsningen, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

Såfremt der efter opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til kulturelle formål i Linde området.

 

§ 14. Voldgift

Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiften skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valg af opmand, udpeges denne af Dommeren i Struer. I øvrigt henvises til lov om Voldgift.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. marts 2000.


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Linde Medborgerhus
Vilhelmsborgvej 56 A, Linde
7600 Struer

Telefon: 20729750/ Mobil: 20729750
lindemedborgerhus@gmail.com
Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: størrelse på borde er 70x200

Firkantede borde: ja

Sal 1 kapacitet: 28 Personer

Sal 1 størrelse: 30m2 m2

Sal 2 kapacitet: 100 Personer

Sal 2 størrelse: 116m2 m2

Antal: stor p plads svarende til antallet af personer i huset p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 5 Meter

Bemærkninger til parkering: Handicap pakering er ikke angivet men parkering umiddelbar ved indgang er mulig.

Fast kok: Nej, men der er mulighed for kogekone.

Godkendt køkken: Ja

Service til: 100 Personer

Bemærkninger til service: Hvid service og langstilkede glas

Komfur har: 4 Kogepladser

Køkkenet har: 10 plader ad gangen El ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: skabs fryser 1 Stk.

Opvaskemaskine: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Et nøglehus har ikke smily ordning, men køkkenet blev godkendt i forbindelse med renovering

Bemærkninger til rengøring: Huset kan ikke bestilles uden rengøring

Bemærkninger til toiletter: Væghåndtag på handicap toilet Puslebord er anbragt på Handicap toilet

Gæste toiletter: 4

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: 0

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Slut rengøring inkl. leje

Rengøring tilbydes: Ja

Bemærkninger til transport: Der er ca 100 m fra landevej til huset

Offentlig transport: Bus Holstebro-Lemvig

Godkendt til: 100

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF