Krajbjerg Forsamlingshus

 

 

Krajbjerg Forsamlingshus blev opført af egnens bønder i 1905, og har siden været samlings stedet for Krajbjerg og omegns borgere.

I 1972 blev der tilbygget 76 m². Og siden er Forsamlingshuset blevet renoveret i flere omgange. Arbejdet er hovedsaligt blevet udført af frivillig, ulønnet arbejdskraft; "Forsamlingshusets medlemmer".

I dag står Krajbjerg Forsamlingshus som et top moderne forsamlingshus med alt hvad dertil hører af hårde hvidevare i køkkenet, effektiv udsugning, ventilation og klima anlæg i de to sale, der er adskilt af en folde dør. Til huset er der desuden 1.000 m² p-plads samt en 1.200 m² stor græsplæne hvor børn og barnlige sjæle kan muntre sig.

Der er service, bestik, borde, stole osv. så der kan dækkes op til 100 personer

VEDTÆGTER

FOR

INTERESSENTSKABET

"KRAJBJERGFORSAMLINGSHUS"

 

 

§1 Interessentskabets navn er "Krajbjerg Forsamlingshus I/S", og dets hjemsted er Krajbjerg by i Rosenholm Kommune.

 

§2 Interessentskabets formål er at drive og vedligeholde forsamlingshuset beliggende Sønderholmvej 16.

Skyldsat under matr. nr. 2C, Krajbjerg By.

Således at forsamlingshuset med dets faciliteter benyttestil afholdelse af møder og sammenkomster af almen interesse for interessenterne, og til selskabelige sammenkomster.

 

§3 Interessent er enhver myndig person bosiddende i Krajbjerg by og nærmeste omegn eller personer med tilknytning til Kraj­bjerg der har underskrevet medlemsliste.

Ved underskrift af medlemsliste forpligter den pågældende sig til at overholde og opfylde nærværende vedtægter eller de vedtægter, der til enhver tid måtte være gældende.

Tilmelding til folkeregister er afgørende for hvorvidt en person kan blive interessent.

I tvivlstilfælde for så vidt angår "nærmeste omegn" og tilknytning afgøres dette af bestyrelsen, men således at et eventuelt afslag fra bestyrelsens side kan omgøres af generalforsamlingen.

 

§4 Ved optagelse i interessentskabet indbetales det til enhver tid af generalforsamlingen  fastsatte kontingent.

Kontingentet dækker interessenten og de til dennes husstand hørende personer.

Alle interessenter er ligestillede.

Enhver interessent ejer en lige stor andel af interessentska­bets formue, fordelt forholdsmæssigt efter det faktiske med­lemstal og hæfter i samme omfang for interessentskabets gæld.

Interessenterne hæfter personligt og solidarisk for interes­sentskabets forpligtelser over for 3. mand, i det omfang inte­ressentskabets formue ikke er tilstrækkelig til opfyldelse af interessentskabets forpligtelser.

Interessentens andel af interessentskabet er uoverdrageligt og kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning eller pantsætning for interessentskabets uvedkommende gæld.

Afgår en interessent ved døden, indtræder dennes ægtefælle i interessentens rettigheder og forpligtelser, med mindre den efterladte senest 3 måneder efter dødsdagen meddeler bestyrelsen, at han/hun udtræder.

Ønsker den længstlevende ikke at indtræde i en afdød interessents rettigheder og forpligtelser, tilfalder andelen interessentskabet uden vederlag, medens et eventuelt underskud kan anmeldes i den afdøde interessents dødsbo. Interessentskabets underskud defineres som den negative forskel mellem interessentskabets realisationsværdi og gæld. Ønsker en interessent i øvrigt at udtræde af interessentskabet, kan dette ske ved meddelelse til bestyrelsen, og udtræden er gældende når den pågældende har indbetalt eventuelt skyl­digt kontingent samt andel af eventuelt underskud i interessentskabet. Ved udtræden fortabes eventuelt krav på andel af formue i interessentskabet.

Ovennævnte er endvidere gældende såfremt et medlem fraflytter Krajbjerg by og nærmeste omegn.

 

§5 Betales det af generalforsamlingen fastsatte kontingent ikke til forfaldstid, er bestyrelsen pligtig at fremsende påkrav med angivelse af, at restanten vil blive ekskluderet, såfremt restancen ikke er indbetalt senest 60 dage efter påkravets afgivelse. Påkravet skal fremsendes ved anbefalet og almindeligt brev, og interessentskabet kan i forbindelse med påkravets afgivelse kræve et gebyr på 2% af det skyldige beløb, min. kr. 50,00. Ekskluderes en interessent på grund af restance som ovenfor angivet, er bestyrelsen berettiget til at søge kontingent, gebyr og interessentens eventuelle andel af underskud indkasseret, mens interessentens eventuelle krav på andel af interessentskabets formue vederlagsfrit tilgår interessentskabet.

 

§6 Interessentskabets Øverste myndighed er generalforsamlingen hvor hver interessent har en stemme.

Hvert år i februar måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1.                 Valg af dirigent.

2.                 Formandens beretning.

3.                 Fremlæggelse og godkendelse af revideret            regnskab.

4.                 Fremlæggelse af ajourført medlemsliste.

5.                 Fastsættelse af kontingent for kommende år samt for­faldstid for samme.

6.                 Behandling af indkomne forslag.

7.                 Valg af bestyrelse.

8.                 Valg af to suppleanter.

9.                 Valg af revisorer.

                              Eventuelt.

 

§7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 10 medlemmer fremsætter begæring herom.

 

§8 Generalforsamlingen skal med mindst 14 dages varsel bekendtgøres ved opslag på forsamlingshuset og på hjemmesiden www.krajbjerg.dk/ samt omdeles til samtlige medlemmer

 

§9 Generalforsamlingen er i almindelighed beslutningsdygtig u­anset de mødtes antal, men når dagsordenen angår lovændringer eller opløsning af interessentskabet, skal mindst 2/3 af in­teressenterne være mødt. Salg af fast ejendom kræver dog tiltrædelse af alle interessenter

Er en indvarslet generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling inden en måned herefter. Er der heller ikke på denne mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, får denne generalforsamlings beslutninger gyldighed, når mindst 2/3 af de mødte har stemt herfor.

 

§10 Bortset fra §9, første stykke, træffer generalforsamlingen sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Afstemning sker ved håndsoprækning Skriftlig afstemning skal finde sted, når et medlem forlanger det.

 

§11 På generalforsamlingen føres en protokol, der skal indeholde generalforsamlingens beslutninger og vigtige forhandlinger. Protokollen underskrives hver gang af formanden og dirigenten.

 

§12  Regnskabet stilles på generalforsamlingen til gennemsyn for hvert enkelt medlem.

 

§13 På den ordinære generalforsamling vælges blandt interessenterne en bestyrelse og to revisorer. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for to år af gangen og afgår skiftevis med 3 og 2. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en kasserer. Formand og kasserer kan ikke udtræde af bestyrelsen i samme år Bestyrelsen og revisorer kan genvælges.

 

§14 Bestyrelsen forestår den daglige drift af interessentskabet. Den samlede bestyrelse tegner interessentskabet over for 3. mand, dog således at pantsætning af fast ejendom og køb og salg af fast ejendom forinden skal være godkendt på en generalforsamling.

 

§15 Revisorernes opgave er at gennemgå foreningens regnskab og sammenholde dette med bøger og bilag, og deres erklæring skal på den ordinære generalforsamling være vedlagt regnskabet.

 

§16 Ved afholdelse af arrangementer, der har almen interesse for interessenterne, skal de enkelte deltagere alene betale et beløb, der dækker de med arrangementet særlige forbundne omkostninger. Beløbet skal indbetales til den/de, der foreslår arrangementet. Generalforsamlingen kan dog lovligt vedtage, at af holde de med sådanne arrangementer forbundne omkostninger. Ved afholdelse af fester eller anden selskabelig sammenkomst, hvor ikke alle interessenter har adgang, skal der indbetales et vederlag til interessentskabet til dækning af samtlige udgifter i form af slitage, strøm, leje af inventar, rengøring m.v. såvel som den/de arrangementerende personligt hæfter for enhver skade på interessentskabets ejendom. Beløbet fastsættes af bestyrelsen og skal betales inden lokalerne benyttes. Udgifter i forbindelse med selve festen er interessentskabet uvedkommende. Initiativ til arrangementer kan tages af enhver interessent, og arrangementer skal anmeldes i god tid til bestyrelsens formand, der fører en liste over tilmeldte arrangementer.

Ønsker flere at benytte lokaliteterne samtidig, har første anmeldte første ret.

 

 

Således vedtaget på  generalforsamling i Krajbjerg den 8. februar 2002

Der er ingen aktuelle nyheder.

Kontaktoplysninger


Krajbjerg Forsamlingshus
Sønderholmvej 16, Krajbjerg
8543 Hornslet

Telefon: 61651610/ Mobil: 26793447

Link til hjemmeside
Print Friendly and PDF