Boulstrup Forsamlingshus

Godt lille hus til ca 80 personer ( Spisning) . . Vi satser meget på Lokale arrangementer. samt familiefester og Musikarrangementer. Af hensyn til vore Naboer Er det strengt forbudt at spille musik efter 02,00. Og i det hele taget ,at vise hensyn til dem.

VEDTÆGTER FOR

BOULSTRUP FORSAMLINGSHUS.

 

 

 

 

1. Foreningens navn er: BOULSTRUP FORSAMLINGSHUS.

 

    Foreningens adresse er: Vestergårdsvej 48, Boulstrup, 8300 Odder.

 

2. Foreningens formål:          At drive forsamlingshuset som et kulturelt, selskabeligt

                                              og aktivt samlingssted for befolkningen i Boulstrup og

                                              omegn.

 

3. Medlemskab:                             Som medlem optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål.     

                                            

                                             Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue.

                                            

                                             For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver.

Hverken bestyrelsen eller medlemmerne hæfter personligt

                                            

                                             Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse, hvis særlige

                                             forhold gør sig gældende .

                                            

                                             Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder

                                             grund hertil. Udelukkelse af et medlem skal godkendes

                                             på en generalforsamling ved almindeligt flertal.

                                            

                                             Hvert medlem betaler årligt et kontingent, hvis størrelse

                                             fastsættes af generalforsamlingen.

                                            

 

4. Kapitalforhold:                  Den nødvendige kapital til foreningens drift søges                                          tilvejebragt ved salg af medlemsskab, udlejning

                                             af forsamlingshusets lokaler, arrangementer og  indsam-                                 linger af lokal karakter,  samt gennem tilskud fra private                                   og offentlige fonde.

 

5. Regnskabsår:                     Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

                                            

6. Revisor:                            Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af gene-                                 ralforsamlingen for en 2-årig periode. De afgår på skift.

                                            

7. Generalforsamling:           Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

                                             Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden

                                             30. april.                               

                                             Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14                              dages varsel.

Indkaldelse skal ske enten ved annoncering i ugepressen eller ved omdelte skriftlige meddelelser samt ved

                                             opslag i forsamlingshuset.

                                             Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved

                                             fuldmagt.

                                             Valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 7 dage.

                                             Forslag fra medlemmerne til behandling på generalfor-

                                             samlingen skal være indgivet skriftligt til formanden                            senest 8 dage før generalforsamlingen.

                                             Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt                            flertal.

                                             Låneoptagelse og pantsætning over kr. 25.000,00 skal                                       vedtages på en generalforsamling ved almindeligt flertal.  8.  Dagsorden for

    generalforsamlingen:         1. Valg af dirigent.

                                             2. Formandens årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

 

9.  Bestyrelsen:                      Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der

                                             vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

                                             Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næst-

                                             formand, kasserer og sekretær.

                                             Ved stiftelsen vælges 7 medlemmer til bestyrelsen. Heraf

                                             vælges 3 medlemmer, der er på valg ved næste general-

                                             forsamling, de resterende 4 valgte sidder for 2 år.

                                             Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen

er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

                                             Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller mindst 3

                                             bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

                                             Der føres protokol over møderne.

 

10. Ekstraordinær

     generalforsamling:           Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling,

hvis bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne   ønsker det. Indvarsling som ved ordinær generalforsamling.

 

11. Vedtægtsændringer:        Forslag til ændring af vedtægter skal være indgivet skrift-

                                             ligt til formanden senest ved regnskabsårets afslutning d.                          31/12

                                             Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2 / 3 af

                                             de mødte stemmer derfor.

Hvis ikke mindst ½ af foreningens medlemmer er mødt op indkaldes til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til fremmødet.

 

12. Tegningsregel:                Bestyrelsen med formanden i spidsen tegner foreningen.

 

13. Drift af foreningens

     ejendom:                          Den daglige drift og udlejning af foreningens aktiver

                                             varetages af en af bestyrelsen udpeget person.

 

14. Opløsning:                               Opløsning af foreningen og dermed realisering af de af                 foreningen erhvervede værdier skal vedtages af 2 / 3 af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers og højst 4 ugers mellemrum.                 

                                             Ved en eventuel opløsning overgår foreningens formue

                                             til almennyttige velgørende formål i foreningens hjem-

                                             stedssogne , nemlig Randlev og Bjerager Sogne, som er

                                             identisk med Randlev Centralskoles skoledistrikt.

 

Boulstrup Forsamlingshus:   Således vedtaget på generalforsamlingen d. 30.03 2009.

                                             Således vedtaget på generalforsamlingen d. 20.04.2009

_______________________________       __________________________________

_______________________________       __________________________________

_______________________________       __________________________________   _______________________________

Der er ingen aktuelle nyheder.

Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Boulstrup Forsamlingshus
Vestergårdsvej 48, Boulstrup
8300 Odder

Telefon: 29525750/ Mobil: 22437769
boulstrupfhus@profibermail.dk
Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: Størrelse på borde 0,90 x 1,90. Samt nogle halv runde til ender . Kan bruges ved buffet

Bemærkninger til sale: Sal 2 er nok mest beregnet til møder 18 polstrede stole .Sal 1 60 Polstrede stole samt 80 stole uden

Bemærkninger til scene: Bruges til Delitant.

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 18

Internet adgang: JA 125 pr udlejning

Mobil scene: Ja

Sal 1 kapacitet: 80 Personer

Sal 1 størrelse: 120 m2

Sal 2 kapacitet: 16 Personer

Sal 2 størrelse: 25 m2

Antal: 40 p-plads(er)

Handicap parkering: Nej Stk

Afstand fra p-plads til hus: 50 Meter

Bemærkninger til parkering: Der er Parkering langs huset op på vejen dertil. Alle tæt op ad huset. Der er slidske til Kørstole

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Ja

Service til: 90 Personer

Bemærkninger til service: Der er 2 komfur . Industri opvasker. 1 køleskabe + et stor industrikøleskab, samt 1 Industriskabsfry

El-komfur med: Ja kogepladser

Gas-komfur med: Nej kogepladser

Komfur har: 8 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Det er et ældre køkken men pæn og OK. (Renovering i løbet af 3-4 år håber vi.

Bemærkninger til rengøring: Der skal bare ryddes almindeligt op efter sig. Slutrengøring fortages af udlejer. til fast pris. Dog

Bemærkninger til toiletter: Der er ingen dørtrin til toiletter

Gæste toiletter: 2

Personale toilet: Nej

Puslebord: Nej

Rengøring inkl. i leje: Ja

Bemærkninger til transport: Ingen telefon i huset

Lokal taxa/vognmand: Odder TAXA 86543500

Offentlig transport: Rute (103) Århus Odder Hou

Taxa/vognmand telefon: 86543500

Godkendt til: 80

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF