Asferg Forsamlingshus1.
Navn og hjemsted


Foreningens
navn er " Asferg Forsamlingshus." Foreningens adresse er
Vestergade 2, Asferg 8990 Fårup.


Foreningen
er hjemmehørende i Randers Kommune.2.
Formål


Foreningens
formål er at drive og opretholde Asferg Forsamlingshus som
almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for
arrangementer og fælles aktiviteter af kulturelt, foreningsmæssig
og selskabelige art. Selskabets ejendom med selskabslokaler kan
udlejes til familiesammenkomster og til andre formål efter
bestyrelsens bestemmelse.3.
Medlemmer


Stk.1: Alle som har interesse i Asferg sogn og omegn i at støtte
foreningen kan blive medlemmer.

Stk.2: Medlemskabet er personligt og dækkende for husstandens medlemmer.


Stk.3: Medlemskabet tegnes for 2 år ad gangen ved at betale det af
bestyrelsen fastsatte kontingent. Medlemskabet følger regnskabsåret.


Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har købt et eller flere
medlemsbeviser, eller som har købt et eller flere
interessent-skabsbeviser under tidligere vedtægter. Disse beviser er
i enhver henseende ligestillede indenfor denne vedtægts rammer
uanset ordlyden på tidligere udstedte beviser. Udstedte tidligere
beviser skal derfor ikke ombyttes til nye medlemsbeviser ved
vedtagelsen af denne vedtægt. Medlems/ interessent-skabsbeviser kan
ikke overdrages ved  gave,  arv, eller på anden måde. En
generalforsamling kan beslutte, at medlemmerne skal betale et
årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betingelse
for fortsat medlemskab.4.Generalforsamlinger


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år i første kvartal.
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i lokalavisen.

Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest
7 dage før.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende:


1)Valg af dirigent.

2)Formandens beretning.

3)Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.

4) Indkomne forslag.

5)Valg af

a)bestyrelsesmedlemmer for 2 år,   i ulige år 4, i lige år 3.

b)1 første- og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år

c) 2 revisorer for 1 år

d) 1 revisorsuppleant for 1 år

6) Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes.


Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet
af generalforsamlingens beslutninger.

Dirigenten udpeger evt. stemmetællere. Beslutninger om sager optaget på
dagsordenen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal. Hvis medlemmer
undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer
ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de
stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis
dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem (husstand) afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

eller stedfortræder.


Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den
finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne
på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.

 

 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen har myndigheden til at lede foreningen indenfor nedenstående rammer:

a) af den gældende retstilstand

b) af disse vedtægter

c) af generalforsamlingernes beslutninger

Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejning af forsamlingshuset efter de
regler, som bestyrelsen fastsætter,

og den påser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for
forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets formål.6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i
lige eller ulige år. Bestyrelsen udpeger af sin midte formand og kasserer, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig. Formanden kan
ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og når mindst 4
af dens medlemmer, inklusiv indkaldte stedfortrædende suppleanter,
er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for.


Bestyrelsen lader føre referat over de behandlede sager og de trufne
beslutninger.7.
Økonomi, regnskab og revision


Regnskabsåret
går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2
revisorer til at revidere regnskabet


og
1 revisorsuppleant til at indtræde i en revisors fravær.
Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut.


Af
overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Almennyttige bidrag og
beløb indbetalt for medlemskaber


kan
ikke tilbagebetales.8.
Tegning


Foreningen
tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning,
optagelse af lån eller lignende


transaktioner,
som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning af en enig
bestyrelse.9.
Hæftelse


Foreningen
hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller
drages til økonomisk ansvar som formand,


kasserer,
bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af
handlinger eller undladelser


over
for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være
personligt ansvarspådragende.10.
Medlemskab, rettigheder og pligter


Bestyrelsen
fører en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige
medlemmer. Ved adresseændring har medlemmer


pligt
til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i
medlemsprotokollen. Ved medlemmers leje af forsamlingshuset


kan
der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen.


En
evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig
ikke indbringes for domstolene, men afgøres


endeligt
ved voldgift efter retstilstandens regler herfor.11.
Vedtægtsændringer


En
generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten,
hvis medlemmerne indkaldes mindst 14


dage
forud pr. brev med forslagene vedlagt. Bestyrelsen eller 1/3 af
medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring.


Sammen
med et forslag udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt.
Ændringer i de dele af


vedtægten,
der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af
generalforsamlingen med almindeligt


flertal
af summen af afgivne ja- og nejstemmer.12.
Foreningens opløsning


Hvis
bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser
mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes


til
en generalforsamling pr brev med nærmere oplysninger om situationen
bl.a. evt. for at få valgt anden


bestyrelse.
Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse,
indkaldes der med nærmere forslag om


foreningens
opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær
generalforsamling herom, og en


opløsning
kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja- og
nejstemmer.13.
Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning


Ved
en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet
forsamlingshus, en idrætshal eller lignende


almennyttigt,
lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed
for foreninger i lokalområdet med


formål
til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende
generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den


økonomiske
afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske
udlodning til forsamlingshusets


medlemmer
eller til goder forbeholdt disse.14.
Ikrafttrædelse


Denne
vedtægt træder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtægt
af 31.
april 1969.
Med denne ny vedtægt,


hvormed
forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, som hindrer fortsat
forsamlingshusdrift som interessentskab,


andelsselskab
eller AMBA-selskab, indtræder Foreningen
Asferg Forsamlingshus
i
samtlige de forpligtelser


og
rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet det
identiske selskab Asferg Forsamlingshus I/S,


herunder
i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger,
løsøre m.v., ligesom foreningen


med
sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets
hidtidige forpligtelser og gæld.


Således
vedtaget på generalforsamlingen den 14.
Marts 2012 

Der er ingen aktuelle nyheder.

Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Asferg Forsamlingshus
Vestergade 2, Asferg
8990 Fårup

Telefon: 93868186asfergforsamlingshus@gmail.com
Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: 250 stk stole betrukket med stof.

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 27

Internet adgang: Nej

Runde borde: 10

Sal 1 kapacitet: 30 Personer

Sal 2 kapacitet: 120 Personer

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Godkendt køkken: Ja

Service til: 120 Personer

El-komfur med: Nej kogepladser

Gas-komfur med: 4 koge pladser kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

El-ovn størrelse: 70 Liter

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til rengøring: I særlige tilfælde kan der blive opkrævet ekstra betaling for rengøring.

Bemærkninger til toiletter: opført 2017

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 01

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Offentlig transport: Rutebilstoppested lige uden for døren.

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF