Toustrup Forsamlingshus

Beskrivelse

Forsamlingshuset ligger i en idyllisk lille landsby mellem Århus og Silkeborg.

Et seværdigt hus med unik atmosfære, til store som små arrangementer.

Kun 10 min. gang fra offentligt transport.

Toustrup forsamlingshus har stor opbakning fra indbyggerne og oplandet.

 

Find mere information på Toustrup Forsamlingshus' hjemmeside:

http://toustrup-forsamlingshus.mono.net/

§ 1. FORENINGENS FORMÅL.:

 

At drive Toustrup Forsamlingshus matr. 16 J, som egnens forsamlingshus i dette ords egentligste betydning, gennem sammenkomster og fester, som foreningen selv foranstalter.

Foreningens medlemmer, samt udefrakommende personer over 18 år, kan leje forsamlingshuset til private fester, til en af bestyrelsen fastsat leje.

At virke forfremmende for fællesskabet for egnens beboere.

 

§ 2. MEDLEMSKAB.:

 

Enhver myndig beboer i Toustrup og omegn, samt andre myndige personer, som er ovennævnte beboer bekendt, kan optages som medlem af foreningen.

IKKE myndige beboer, som bestyrelsens medlemmer bekendte, kan optages som IKKE stemmeberetigede medlemmer for et af bestyrelsen fastsat kontigent.

Medlemskab medfører for myndige medlemmer pligt til betaling af kontinget, og indebærer stemmeret og valgbarhed i foreningens anliggender.

Giro indbetalingskortet fungerer som gyldigt medlemsbevis.

 

§ 3. GENERALFORSAMLING.:

 

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned i forsamlingshuset. (HUSK GYLDIGT MEDLEMSBEVIS / GIRO INDBETALINGSKORT.)

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte.:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning. (Formand)
  3. Forelæggelse af revideret regnskab. (Kasseren)
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af revisor.
  6. Valg af suppleanter.
  7. Fastsættelse af kontigent.
  8. Evt. indkomne forsalg med angivelse af disses indhold.
  9. Eventuelt.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsesen eller mindst 12 medlemmer skriftlig forlanger det og senest 8 uger efter begæringens modtagelse.

 

Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse og evt. ved opslag.

 

samtlige generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Til vedtagelse af beslutning og ændring af vedtægterne eller ejendommens salg, pantsætning og låntagning eller foreningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt samt 2/3 af de mødte stemmer for beslutningen.

 

Vedtages beslutningen med den fornødne majoritet men er IKKE 2/3 af medlemmerne mødt på generalforsamlingen, kan der indkaldes til ny generalforsamling.

Såfremt forslaget her ligeledes opnår MINDST 2/3 de mødtes stemmer, er beslutningen endeligt vedtaget.

 

§ 4. BESTYRELSEN.:

 

Bestyrelsen består af 7. medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, idet der skiftevis afgår 3. & 4. medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4. medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol med udførlig referat af ALLE generalforsamlinger og bestyrelsens møder.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

 

§ 5. KASSEREREN.:

 

Kassereren modtager ALLE de beløb, som indkommer til foreningen, og udbetaler de beløb, som formanden anviser i henhold til bestyrelsens beslutninger.

 

§ 6. FORENINGENS REGNSKABSÅR.:

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens regnskaber revideres af to på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.

Disse vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis hvert andet år.

 

§ 7. FORENINGENS OPLØSNING.:

 

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes til lignende eller andre kulturelle formål i Dallerup Sogn.

 

Vedtægtsændringerne er vedtaget på ordinær generalforsamling

den 21. februar 2005.

 

Information om næste arrangement i Toustrup Forsamlinkgshus

findes under punktet "Aktiviteter" på

http://toustrup-forsamlingshus.mono.net/


Kontaktoplysninger


Toustrup Forsamlingshus
Johannes Jensensvej 47, Toustrup
8641 Sorring


Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: 12 stk. borde 90 x 200 cm. 8 stk. borde 90 x 100 cm.

Bemærkninger til sale: En idyllisk stor sal med uvurderlig og bevaringsværdig historisk kunst på væggene.

Bemærkninger til scene: Ældre teaterscene under loftskonstruktionen.

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 20

Internet adgang: Ja

Sal 1 kapacitet: 100 Personer

Sal 1 størrelse: 100 m2

Sal 2 kapacitet: 24 Personer

Sal 2 størrelse: 35 m2

Antal: 45 p-plads(er)

Afstand fra p-plads til hus: 20 Meter

Bemærkninger til parkering: Gode grønne omgivelser. P-pladsforhold med perlestensbelægning og aftenbelysning.

Godkendt køkken: Ja

Service til: 100 Personer

Bemærkninger til service: Alt rengøres efter brug og sættes på de anviste pladser.

Gas-komfur med: 10 kogepladser

Køkkenet har: 2 Gas ovne

Gas-ovn størrelse: 100 Liter

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Bemærkninger til køkken: Gode/rene køkkenfaciliteter. Der gøres rent efter brug. Køleskabe tømmes og rengøres.

Bemærkninger til toiletter: Velholdt: 2 stk. dametoilet opdelt med spanskevægge. 1 stk. herretoilet med 2 stk. pissoirkummer.

Gæste toiletter: 3

Personale toilet: Nej

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Delvist, se yderligere information på husets egen hjemmeside

Offentlig transport: Midttrafik linie 112 Århus - Silkeborg, Silkeborg - Århus

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF