Skivholme Forsamlingshus

Vedtægter for Aktieselskabet Skivholme Forsamlings hus.

 

§1 Foreningens navn er Aktieselskabet Skivholme Forsamlingshus.

 

§2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser over for offentlig myndighed, skabe større kontakt beboerne imellem, ved at påtage sig kulturel, oplysende og underholdende virksomhed, samt at virke for selskabeligt samvær,og herigennem bidrage til Skivholme Forsamlingshus’ beståen.

 

§3 Som medlem kan optages enhver person, der er fyldt 18 år og som efter bestyrelsens mening har tilknytning til Skivholme. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsens formand. Udmeldelse har virkning fra kontingentperiodens udløb.

 

§4 Medlemmerne hæfter for foreningens gæld i 2 år efter udmeldelse. Medlemmerne hæfter for lige store andele af gælden. I tilfælde af foreningens ophør og likvidation skal formuen, efter at alle forpligtelser er betalt , anvendes til velgørende eller kulturelle formål i Skivholme.

 

§5 Det samlede helårlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves forud af 2 gange om året, pr. 15. maj og 15. november. Folke- og invalidepensionister indrømmes et nedslag på 50%. Restance med erlæggelse af kontingent medfører fortabelse af medlemsret.

 

§6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen

ledes af en dirigent. der vælges af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingens

indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel ved annoncering i lokalavis eller ved meddelelse. der tilgår medlemmerne pr. brev.

 

§7 Forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamling skal

stilles skriftligt og med underskrift til bestyrelsens formand inden

14 dage før generalforsamlingen.

 

§8 Forslag til vedtagelse besluttes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed

bortfalder forslaget. Til vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer

og forslag til foreningens ophør kræves at halvdelen af foreningens

medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal

være for forslag. Der kan slemmes ved befuldmægtiget Her befuldmægtiget

kan repræsentere et medlem.

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller

3 bestyrelsesmedlemmer, og skal indkaldes når mindst 1/4 af medlemmerne

stiller skriftligt ønske herom til bestyrelsens formand med angivelse af motiveret dagsorden. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal offentliggøres med mindst otte dages varsel. Såfremt regnskabet viser, at foreningens gæld overstiger dens formue, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 10 For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

I. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen.

3. Forelæggelse ar revideret regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen. herunder fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter.

S. Valg af 2 revisorer

9. Valg af revisorsuppleant.

IO. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen har kun stemmeberettigede.

 

§11 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. der tillige med 1. og 2. suppleant vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.

 

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer

ønsker det, og bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

 

Kassereren drager omsorg for opkrævning af kontingent, samt at foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut. Kassereren er pligtig på forlangende at fremlægge regnskabsbøger og kassebeholdning samt medlemsfortegnelse for bestyrelse eller revisor.

 

Kalenderåret er foreningens regnskabsår.

 

§ 12 Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i Aktieselskabet

Skivholme forsamlingshus den 13. februar 1980.

Der er ingen aktuelle nyheder.

Bookingforespørgsel

Send og en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 20

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Nej

Sal 1 kapacitet: 90 Personer

Sal 1 størrelse: 90 m2

Sal 2 kapacitet: 10 Personer

Sal 2 størrelse: 20 m2

Antal: 30 p-plads(er)

Afstand fra p-plads til hus: 10 Meter

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Godkendt køkken: Ja

Service til: 100 Personer

El-komfur med: Nej kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 5 Kogepladser

Køkkenet har: 3 El ovne

El-ovn størrelse: 120 Liter

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Opvaskemaskine: Ja Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Gæste toiletter: 2

Personale toilet: Nej

Puslebord: Nej

Rengøring inkl. i leje: Ja

Rengøring tilbydes: Ja

Godkendt til: 100

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF