Vrinners Beboerforening

Beboerhuset ligger i den sydlige ende af Vrinners

Rolsøgaardsvej 2

Vedtægter for

Vrinners og Omegns beboerforening

 

 

§ 1.

Foreningens formål er, at samle medlemmer tilmøder,kurser, idræt, selskabelige sammenkomster, foredrag, amatørteater og andre kulturelle aktiviteter, at varetage borgernes interesser for at tilvejbringe størst mulig trivsel, samt at skabe respekt om byen og dens virke.

 

 

§2.

Som medlemmer kan optages personer, der er interesseret i foreningens arbejde. Medlemskontingentet vedtages af generalforsamlingen. Medlemmer har ingen andel i foreningens formue eller overskud, som alene tilfalder foreningen.

 

 

§3.

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Første gang afgår 3 medlemmer (ved lodtrækning), næste år 4 medlemmer og så fremdeles. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

 

 

§4.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar. Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  2. Formandens beretning.

  3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab.

  4. Fastsættelse af kontingent.

  5. Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).

  6. Valg af bestyrelse og 3 suppleanter.

  7. Valg af revisor og 1 suppleant.

  8. Eventuelt.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Gyldigt medlemskort giver adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer over 18 år har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Indkaldelse til generalforsamlingen sker i lokalavisen med mindst 14 dages varsel. Ved valg anvendes prioriteringsmetoden.

 

 

 

§5.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden og vælger sin formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er tilstede. Dens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemmeafgørende. Møderne refereres i en ptotokol, som underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 medlemmer anser det for påkrævet. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg efter behov.

 

 

§6.

Formanden leder bestyrelsesmøderne, modtager alle sager, der vedrører foreningen, og har ansvaret for deres behandling. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskabet og status afleveres senest 31.januar til bestyrelsen i revideret stand. Kassereren fører foreningens regnskab. Kassereren er ansvarlig for de midler, der bliver ham/hende betroet, og sørger for alle ind-og udbetalinger. Kassereren er pligtig til at aflægge regnskab, så ofte, bestyrelsen ønsker det.

 

 

§7.

På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor og suppleant. Det første år dog 2 revisorer og 2 suppleanter. Første år afgår 1 ved lodtrækning. Valget gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

 

§8.

Vedtægtsændringer skal vedtages af generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal.

 

 

§9.

ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/4 afmedlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begrundet anmodning herom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§10.

En beslutning om foreningens opløsning er dog kun gyldig såfremt mindst 2/3 af medlemmerne giver møde på generalforsamlingen, og der er almindeligt flertal for en sådan beslutning. Forslaget om opløsning af foreningen skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst 14 dages og højst 30 dages mellemrum. I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingenn beslutning omanvendelse af foreningens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til idrætslige og/eller kulturelle formål i Vrinners by. Midlerne kan i intet tilfælde fordeles blandt medlemmerne.

 

§11.

Der kan ikke optages lån uden en generalforsamlings godkendelse.

 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Festsalen på

Molsskolen i Knebel, fredag den 10. februar 1978.

 

Ændret på den ordinære generalforsamling, torsdag den 12. februar 1981.

 

Ændret på den ordinære generalforsamling, lørdag den 22. februar 1997.

 

Ændret på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 26. februar 2013.

  • Vi holder skt.hans fest på Vrinners Strand.

Vi slår teltet op og stiller en grill an.

Der er cafe og bar.

Kom med din medbragte mad.

Der kan købes  vin, øl, vand, kaffe og te.

Der kan købes pølser, og man kan grille sit eget kød.

Der bliver bål og heks og bålsang mm

Mød talstærkt op.


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Vrinners Beboerforening
Rolsøgårdsvej 2, Vrinners
8420 Knebel

Telefon: 29884170/ Mobil: 50565600
bestyrelsen@vrinnersbeboerforening.dk
Link til hjemmeside

Firkantede borde: 25

Internet adgang: Nej

Sal 1 kapacitet: 80 Personer

Sal 1 størrelse: 100 m2

Sal 2 kapacitet: 20 Personer

Sal 2 størrelse: 20 m2

Antal: 40 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 5 Meter

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Service til: 100 Personer

El-komfur med: nej kogepladser

Gas-komfur med: 6 kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

El-ovn størrelse: 100 Liter

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Nej

Rengøring inkl. i leje: Ja

Lokal taxa/vognmand: Mols Taxa

Offentlig transport: Bus (200 m)

Taxa/vognmand telefon: 86377377

Godkendt til: 100

Print Friendly and PDF