Sall Forsamlingshus

 SALL FORSAMLINGSHUS JYLLANDS BILLIGSTE INKL. RENGØRING - KOM OG LEJ

 

                WWW.SALLFORSAMLINGSHUS.DK
Priser 2019 med forbehold for prisændringer, kontakt venligst Sall Beboerforening
 
 
Inkluderet i lejeprisen er lys, varme, håndklæder, viskestykker,
karklude, sæbe, toiletpapir, affaldsposer og rengøring.
 
 
Manglende opvask og/eller rengøring samt ødelagte effekter vil
medføre ekstra betaling.

Priser:

Inkluderet i lejeprisen er lys, varme, håndklæder, viskestykker, karklude, sæbe, toiletpapir, affaldsposer og rengøring.

Manglende opvask og/eller rengøring/oprydning samt ødelagte effekter vil medføre ekstra betaling.

 Medlemsrabatten gives kun til medlemmets egne private arrangementer – ikke til medlemmets familie/venner eller lign.

 

Hele Huset:

2200- kr. fra kl. 08.00 – 06.00 næste dag

 

3500,- kr. for weekend fredag kl. 12.00 til søndag kl. 12.00

 

4200,- kr. for lang weekend fredag kl. 12.00 til mandagkl.06.00

 

For medlemmer af Sall Beboerforening ydes en rabat på 200 kr.

 

Lille sal:

1000,- kr.

 

Skoler/foreninger/private tilbydes 10% rabat ved leje af mere end 5 gange indenfor 12 mdr.

Der skal betales 500,- kr. ved bestilling af huset (se lejekontrakt).

Ved bortkomne nøgler betales 100 kr.

Den fulde betaling skal være udført inden nøglen kan udleveres.

 

Der er særlig regler for udlejning til ungdomsfester...se lejekontraktens tillæg.

 
Musikanlæg:
Bestående af to professionelle sanghøjtalere, lydmixer,
mikrofon og cd-afspiller udlejes for: 500,- kr.
Anlægget opstilles af udlejer.
 
 
Udlejer:
Sall Forsamlingshus
Borgergade 12, Sall
8450 Hammel
v/ Frits Lindell tlf: 30 34 02 65
Sall Forsamlingshus ejes og drives af Sall Beboerforening.
 
YDERLIGERE INFO SE:  www.sallforsamlingshus.dk

1. Sall beboerforening er en forening med hjemsted i Sall.

 

2. Foreningens formål er at drive Sall forsamlingshus, samt at varetage Sall sogns interesser, som et møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt og kulturelt arbejde.

 

3. Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner over 18 år i Sall sogn og opland.

 

4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

- valg af dirigent

- Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det     forløbne år.

- fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

- Behandling af budget, samt fastsættelse af kontingent.

- Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

- Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.

- Behandling af indkomne forslag.

- Eventuelt.

 

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel avertering i de lokale aviser og evt. ved opslag.

Forslag der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvert medlem har kun een stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Afstemninger sker skriftligt. Beslutninger om ændring af vedtægter kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt af ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort i den lokale presse.

 

5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer ønsker det, eller 25 % af foreningens medlemmer skriftligt tilkendegiver ønske herom.

Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling.

 

6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Medlemmerne vælges for en periode af to år ad gangen ved alm. flertal.

Hvert år afgår efter tur 4 eller 5 medlemmer. Første gang ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv 4 pers. til varetagelse af opgaver som formand, næstformand, sekrætær og kasser´, samt fastsætter sin forretningsorden.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsbygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved alm flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens møder føres en protokol, der oplæses efter mødets slutning og underskrives af den samlede bestyrelse.

 

7. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål.

Det påhviler således blandt andet bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for beboerforeningens aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, at indsætte og afskedige det til driften nødvendige personale, samt at udarbejde årlige regnskaber, herunder fastsættelse af budgettet for driften. Desuden må bestyrelsen sideordnet hermed sikre, at de folkelige kulturelle opgaver finder deres naturlige placering i foreningens aktiviteter.

Foreningens tegnes af formanden og kasseren.

Beslutning om køb, afhændes eller pantsættes af fast ejendom eller optagelse af lån, træffes altid af generalforsamlingen.

Der kan meddeles prokura.

 

8. Den til formandens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udlejning af lokaler og kontingenter.

Foreningens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i lokale institutter.

Et evt. overskud ved udlejning må ikke overføres til andre formål end til husets fortsatte drift og evt. udbygning.

For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

 

9. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, det skal indeholde driftsregnskabet og status, revideres før den ordinære generalforsamling af de to valgte revisorer.

 

10. Til opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 af samtlige aktive medlemmers tilstedeværelse på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer (aktive medlemmer).

Er 2/3 af samtlige aktive medlemmer ikke fremmødt på generalforsamlingen, indkaldes til ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens formue til almennyttige formål inden for Sall sogn.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. februar 1991

 

 

Der er ingen aktuelle nyheder.


tjek vores hjemmeside, som løbende opdateres og hvor du kan booke huset

www.sallforsamlingshus.dk


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Sall Forsamlingshus
Borgergade 12, Sall
8450 Hammel

Mobil: booking:se www.sallforsamlingshus.dk
mail@sallforsamlingshus.dk
Link til hjemmeside

Bemærkninger til sale: Projektor i stor sal

Firkantede borde: 30

Internet adgang: ja

Sal 1 kapacitet: 100 Personer

Sal 1 størrelse: 100 m2

Sal 2 kapacitet: 35 Personer

Sal 2 størrelse: 50 m2

Antal: 20 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Bemærkninger til parkering: ekstra p - pladser 100 meter væk

Anbefalet kok: Ja

Service til: 120 Personer

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

El-ovn størrelse: 50 Liter

Køleskabe: 3 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Gæste toiletter: 2

Handicap toiletter: 1

Rengøring inkl. i leje: ja

Rengøring tilbydes: Udlejer står for rengøring

Lokal taxa/vognmand: Hammel Taxa

Offentlig transport: Busser (50 m)

Taxa/vognmand telefon: 86961299

Godkendt til: 149

Print Friendly and PDF