Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Romalt Kultur- og Forsamlingshus er bygget i 2004. Huset er i fysisk sammenhæng/en fysisk del af Romalt aktivitetshal og er beliggende på 1. sal m/elevatoradgang. Ud over 2 sale er der et stort loungeområdet til rådighed for lejerne af huset. Der er særskilt udgang fra begge sale via dobbeltdøre. Alt i moderne udstyr forefindes.

Loungeområde og den lille sal er udsmykket med flotte kunstværker udført af erfarne lokale kunstnere.

Der er etableret elektronisk døgn-overvågning af bygningen og i adgangsområdet for kultur- og forsamlingshuset.

Huset er velegnet til dagskurser for firmaer, hvor der kan leveres forskellige serviceydelser, der aftales til gang for gang. F.eks. opstillling af stole, borde, levering af drikkevarer, It-udstyr, m.m.

 

Vedtægter for Romalt Forsamlingshus

  

§ 1

  

Foreningens navn er Romalt Forsamlingshus. Foreningen har hjemsted i Romalt, 8900 Randers.

 

§ 2

 

Foreningens formål er at bevare og vedligeholde og udbygge Romalt Forsamlingshus, som et kultur-,  aktivitets- og mødested for egnens beboere.

 

§ 3

 

Foreningens fornødne kapital til drift, vedligeholdelse og forbedring af huset fremskaffes ved,  at foreningen udlejer lokalerne til private fester og øvrige almennyttige formål, ved opnåelse af offentlig eller privat tilskud, indsamlinger, egne arrangementer, medlemskontingent samt ved belåning af foreningens lokaler. 

 

Foreningens lokaler må aldrig anvendes til rent erhvervsmæssige formål, herunder beboelse, produktion, handel, lager el.lign.

 

§ 4


Som medlemmer kan optages enkeltpersoner med fast bopæl i Romalt, Vilstrup og  "dyrekvarteret" i Kristrup øst for Grenåvej - fra Ørneborgvejs start. Nye medlemmer er først optaget i foreningen, når kontingent er betalt. Kontingentbetalingen gælder for et helt kalenderår og det årlige kontingent for det efterfølgende kalenderår fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Er kontingent ikke betalt senest på dagen for afholdelse af generalforsamlingen, er medlemmet betragtes som udmeldt af foreningen og har derfor ikke stemmeret til generalforsamlingen. Årskontingent opkræves i januar eller februar måned og forfalder til betaling inden generalforsamlingen.  Flytter et medlem fra egnen kan medlemskab bibeholdes ved fortsat betaling af det årlige kontingent.  

 

§ 5

  

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens aktiver, idet hverken bestyrelsen eller medlemmerne hæfter personligt.

 

 

  § 6

  

Medlemskab kan ikke overdrages.

 

§ 7

  

Foreningens bestyrelse kan udelukke et medlem, når der findes grund hertil. Udelukkelsen af et medlem skal godkendes på en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal.

 

§ 8

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

Dagsorden for generalforsamlingen oplyses i indkaldelsen og skal mindst omfatte følgende:

 

 

a)    Valg af dirigent

b)    Bestyrelsens beretning om foreningens virkere

c)    Kassererens fremlæggelse af revideret årsregnskab

d)    Fastsættelse af medlemskontingent

e)    Indkomne forslag (Skal være indgivet skriftligt til formanden senest 15. januar)

f)      Valg af medlemmer til bestyrelsen

g)    Valg af revisor

h)    Valg af bestyrelsessuppleant      

i)       Udpegning af bestyrelsesmedlem til aktivitetshallen

j)       Eventuelt

 

§ 9

 

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Fuldmagt kan kun afgives til ægtefælle/­sam­lever, som har samme bopælsadresse. Valgbar er ethvert medlem, med fast bopæl i området, som er afgrænset jævnfør § 4, 1. afsnit.

 

Alle beslutninger vedtages med almindelig stemmeflertal, idet vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte (incl. fuldmagtshavere) stemmer derfor. Forslag til vedtægts­ændringer skal dog være formanden i hænde senest den 15. december året før generalforsam­lingen.

 

 

 

 

  § 10

 

Til den ordinære generalforsamling skal forslag fra medlemmer være bestyrelsen i hænde se­nest den 15. januar, samme år som generalforsamlingen afholdes.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne ønsker det. Anmodningen skal indgives skriftligt til bestyrelsen med angivelse af, hvad der øn­skes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles på samme måde som den or­di­nære generalforsamling.

 

§ 11

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsam­lingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og eventuel kasserer. Bestyrelsen kan udpege en kasserer udenfor bestyrelsen.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år, således at der skiftevis afgår 2 og 3. Har hele bestyrelsen været på valg, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

  

§ 12

  

Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år af gangen, skiftevis hvert andet år.

 

§ 13

 

Bestyrelsessuppleant vælges for 1 år af gangen.

 

  § 14

 

Bestyrelsen holder møde så ofte, den finder det fornødent, og beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflertal. Møderne afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelses­medlemmer ønsker det. Der føres protokol over møderne, herunder afholdt generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for afholdelse af møder m.v.

 

§ 15

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  

§ 16

 

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren.

 

 

  § 17

 

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 18

 

Salg af fast ejendom eller opløsning af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers og højest 4 ugers mellemrum. Ved eventuel opløsning skal der samtidig træffes beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler, der dog kun kan anvendes til almennyttige velgørende formål i Romalt eller Vilstrup.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2001, hvor foreningen blev stiftet.

 

§§ 4, 8 og 9 ændret på generalforsamlingen den 17. Februar 2005.

Hver tirsdag kl.19-22 undtagen i juni - aug.   

Der spilles i sept-dec og jan - maj. 

Du finder alt aktuelt om hvad der sker i  Romalt Kultur- & Forsamlingshus; Aktiviteter, foredrag, koncerter m.v. på vor hjemmeside: http://www.romalt.nu/page/page/4015919.htm

 

Du læse om arrangementer mv. på facebook: https://www.facebook.com/Romalt-Kultur-og-Forsamlingshus-244341472753375/

 

Siderner er altid opdateret med aktuelle nyheder, og med oversigt over hvilke arrangementer der udbydes indenfor det næste kvartal. 

Romalt Kultur- & Forsamlingshus er bygget i 2004, lokalerne ligger på første sal i Romalt aktivitetshallens-bygning. Huset er på godt 450 m2 og der er 2 store sale på henholdsvis 70 og 130m2. Der er musikanlæg og scene og projektor der kan lejes særskilt.

 

Romalt Kultur- & Forsamlingshuset har egen hjemmeside på Romalt-portalen, som du finder via www.romalt.nu  - Under Kultur- & Forsamlingshus finder du vor aktivitetsoversigt, beskrivelse af huset, billeder af arrangementer og ikke mindst en ALTID opdateret udlejnings- og aktivitetskalender.  Så via nettet kan du hurtig få overblik over, hvornår der er muligt at holde din næste fest i Romalt Kultur- & Forsamlingshus. 

 

Bestyrelsen


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Romalt Kultur- & Forsamlingshus
Romalt Boulevard 28, Romalt
8960 Randers SØ

Telefon: 22 89 55 95romalt.udlejning@gmail.com
Link til hjemmeside

Besøg os på facebook

Bemærkninger til borde: Ovale borde 120 x 180, altså ej helt runde borde

Bemærkninger til sale: Sale m lysdæmpere + kupler i den store sal. Kan lejes: musikanlæg, projekter, mikrofoner,

Bemærkninger til scene: Kan lejes, 60cm. høj, størrelse på max. 3 x 6 m.

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 16

Internet adgang: Ja 500/500 MB

Mobil scene: Ja

Runde borde: 10

Sal 1 kapacitet: 120 Personer

Sal 1 størrelse: 130 m2

Sal 2 kapacitet: 50 Personer

Sal 2 størrelse: 70 m2

Antal: 250 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 5 Meter

Bemærkninger til parkering: Aktuel udlejningskalender findes på vor hjemmeside (Genvej finder du til højre på denne side)

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 110 Personer

Bemærkninger til service: Service, moderne hvidt porcelæn, alt i service forefindes.

El-komfur med: 4 kogepladser

Gas-komfur med: Nej kogepladser

Komfur har: 4 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

El-ovn størrelse: 120 Liter

Køleskabe: 3 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Opvaskemaskine: 0 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Bemærkninger til køkken: Køkken med alt i udstyr: Kipsteger, 60 l. vipgryde, em-ovn, varmeplader til bordet

Bemærkninger til rengøring: God rengøringsstandard haves !

Bemærkninger til toiletter: Nye moderne toiletter.

Gæste toiletter: 4

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Nej

Puslebord: Ja

Bemærkninger til transport: 50 km fra Tirstrup lufthavn

Lokal taxa/vognmand: Randers Taxa /dk-ttaxi

Offentlig transport: Bus fra Randers rutebilstation, eller bybus benyttes

Taxa/vognmand telefon: 87 11 30 30

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF