Nørskovlund Forsamlingshus

Forsamlingshuset blev bygget i 1891 og er løbende blevet vedligeholdt, således at det idag fremstår som et pænt og hyggeligt samlingssted for såvel kulturelle arrangementer som private fester.

Forsamlingshuset kan lejes for en eller to dage eller evt. en hel weekend.

Nærmere oplysninger om priser m.v. fås ved henvendelse til udlejer.

 

Huset er handicapvenligt indrettet med kørestolsrampe, handicaptoilet mv.

Lokalerne består af en stor sal og en lille sal med plads til omkring 100 personer.

I tilknytning til den store sal findes en lille scene med plads til underholdning af forskellig art.

Forsamlingshusets klaver og sangbøger kan benyttes af alle.

 

Forsamlingshuset har et velfungerende køkken.

 

Ved huset er der en lille legeplads med gynger, sandkasse, boldbane, borde og bænke

 

VEDTÆGTER
NØRSKOVLUND FORSAMLINGSHUS


§1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er "Nørskovlund Forsamlingshus."
Foreningen er hjemmehørende i Hinge Sogn, Silkeborg Kommune.
Foreningens adresse er Nørskovlundvej 33, 8620 Kjellerup

§2. Formål.
Foreningens formål er at drive og opretholde Nørskovlund Forsamlingshus som et almennyttigt, lokalt samlingssted, som kan danne ramme om de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig og selskabelig karakter.

§3. Medlemmer.
Medlemskabet er personligt på navn.
Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har købt et eller flere medlemsbeviser, eller som har købt en eller flere medlemsbeviser i form af aktier under tidligere vedtægter. Begge medlemsbeviser er i enhver henseende ligestillede indenfor denne vedtægts rammer uanset ordlyden på tidligere udstedte beviser. Tidligere udstedte beviser skal derfor ikke ombyttes til nye medlemsbeviser ved vedtagelsen af denne vedtægt.
Medlemsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv, eller på anden måde.

En generalforsamling kan beslutte, at medlemmerne skal betale et årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betingelse for fortsat medlemskab.

Generalforsamlingen træffer beslutning om pris for medlemsbeviser og pris for eventuelt årskontingent.

§4. Generalforsamlinger.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i den lokale dagspresse og/eller lokale ugeavis.
Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før.
Der kan kun behandles forslag, som er påført dagsordenen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Orientering om det kommende års budget.
6) Fastsættelse af pris for medlemsbeviser og fastsættelse af evt. årskontingent.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Valg af en førstesuppleant og en andensuppleant for 1 år
Valg af revisor for 2 år
Valg af en revisorsuppleant for 1 år
8) Eventuelt

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsam-lingens beslutninger.
Dirigenten udpeger evt. stemmetællere.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelse ved simpelt relativt flertal.

 

Generalforsamlingen kan behandle forslag om ændring af vedtægter.
Beslutning om vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer.
I forbindelse med vedtægtsændringer underskrives gældende vedtægter af den valgte bestyrelse.

Hvis medlemmer undlader at stemme, stemmer ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer.
Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt.

Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforforsamlinger uden stemme- og taleret.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel som til ordinær generalforsamling.
Dagsorden offentliggøres sammen med indkaldelsen. Kun punkter/forslag, som er bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling, kan behandles der.

§5. Bestyrelsen.
Inden for rammerne af den gældende retstilstand, foreningens vedtægter og generalforsamlingernes beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen.
Bestyrelsen udpeger hvem, der forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og bestyrelsen påser, at udlejningen sker inden for de rammer, der er angivet som forsamlingshusets formål.
Bestyrelsen kan ansætte en vært.
Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kan forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets formål.

§6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige eller ulige år. Genvalg kan finde sted.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Suppleanten indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.
Bestyrelsen udpeger formand og kasserer, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig.
Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og når mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv eventuelle indkaldte stedfortrædende suppleanter, er til stede.
Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for.
Bestyrelsen fører protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af mødedeltagerne senest ved efterfølgende bestyrelsesmødes begyndelse.

§7. Økonomi, regnskab og revision.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Foreningen har to revisorer. På generalforsamlingen vælges hvert år 1 revisorer for en to-årig periode til at revidere regnskabet og 1 revisor-suppleant til at indtræde i en revisors fravær. Revisorsuppleanten vælges for en 1-årig periode.

Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlemsbeviser og/eller årskontingent er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.

§8. Tegning.
Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer.
Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen samt hele bestyrelsens underskrift.

§9. Hæftelse.
Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

§10. Medlemskab, rettigheder og pligter.
Bestyrelsen fører en protokol over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt indmeldelsesdato. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen.
Ny adresse indføres i medlemsprotokollen.

Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oplyste adresse, returneres uden oplysning om ny adresse, slettes medlemskabet ved dateret notat i medlemsprotokollen. Tilsvarende sker ved dødsfald, ved evt. kontingentrestance eller ved udmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren forud for et nyt år og med virkning for dette.

Ved evt. fastsættelse af indbetaling af årskontingent kan der ved medlemmers leje af forsamlingshuset ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen og forelagt for en generalforsamling.

§11. Foreningens opløsning.
Hvis bestyrelsen ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling pr. brev/e-mail med nærmere oplysninger om situationen, bl.a. for evt. at få valgt en anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver den nyvalgte bestyrelse at videreføre foreningen/forsamlingshuset, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med almindeligt simpelt flertal.
Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus eller et lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn, unge og/eller kulturelle formål.
Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

§12. Ikrafttrædelse.
Denne vedtægt træder i kraft dags dato og erstatter den hidtidige vedtægt fra den identiske forening Nørskovlund Forsamlingshus A/S af 24/2 2010.
Med denne ny vedtægt indtræder foreningen Nørskovlund Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet det identiske selskab Nørskovlund Forsamlingshus A/S, herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld.

Vedtægterne er ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 23/2 2011.

 


 

 


Kontaktoplysninger


Nørskovlund Forsamlingshus
Nørskovlundvej 33, Nørskovlund
8620 Kjellerup

Telefon: 86886050
Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: 14 store og 8 små borde

Bemærkninger til sale: De to sale er sammenhængende men kan adskilles med en foldedør

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 22

Sal 1 størrelse: 90 m2

Sal 2 størrelse: 35 m2

Antal: 30 p-plads(er)

Afstand fra p-plads til hus: 10 Meter

Service til: 100 Personer

Bemærkninger til service: Hvide tallerkener, kopper m.v. Glas af typen Ballon Vaser, lysestager, kander, karafler, bestik m.v.

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

Køleskabe: 3 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Lejeren står foruden oprydning også for slut-rengøring af køkkenet. (ovn, køl, fliser, gulv o.s.v.)

Bemærkninger til rengøring: Lejeren skal bl.a. aftørre borde, feje, fjerne affald og stille borde og stole på rette plads.

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Print Friendly and PDF