Helgenæs Forsamlingshus

OPLEVELSER - FÆLLESKAB - FESTER i naturlige omgivelser.

I det smukke og meget varierede landskab på Helgenæs i det sydligste Djursland, finder du forsamlingshuset.

Det lokale samlingssted, der bruges af beboere og gæster til mange formål.
Vil du gerne have en speciel ramme til dit arrangement, kan du leje forsamlingshuset. Her er plads til 150 gæster. Læs videre om stedet, og vil du leje forsamlingshuset eller deltage i et arrangement, så er vi klar til at hjælpe dig.

Helgenæs Forsamlingshus` Historie

Store forandringer prægede Helgenæs i slutningen af 1800 tallet. Brugsen, Forsamlingshuset og Andelsmejeriet har rødder tilbage i andelsbevægelsen.

Højskoleophold for unge mennesker fra Helgenæs kom til at præge udviklingen. Næsten alle, der vendte hjem fra højskolerne, blev agitatorer for politisk oplysning, andelstanken var en del heraf.

På Helgenæs resulterede det bl.a. i bygning af et andelsmejeri i 1892, et forsamlingshus i 1899 og en brugsforening i 1908.

Flere foreninger gik i 1899 sammen om at få bygget et forsamlingshus, en af foreningerne var Helgenæs Totalafholdsforening. Det resulterede i, at der i flere år ikke måtte udskænkes spiritus. Huset stod færdigt i 1900 og blev brugt til de mange foreningers generalforsamlinger, almindelige møder og fester.

Om vinteren var der folkedans, dilettant og gymnastik.

Kvindelige gymnaster i haven til Forsamlingshuset 1928Kvindelige gymnaster ved Forsamlingshuset 1928

I 30erne var der overvejelser om at bygge et nyt forsamlingshus, fordi man ønskede en sportsplads i forbindelse med forsamlingshuset. Det endte dog med at man stiftede en forening ”Helgenæs Forsamlingshus” i slutningen af 1939.

Denne forening købte huset af de forskellige foreninger, der stod som ejere, og istandsatte det. Man byggede udvidelsen mod øst, hvor den lille sal og køkkenet befinder sig og lejligheden ovenpå til den nye vært. Af protokollen fremgår at den store sal dengang kostede 15 kr i leje samt penge til brændsel.

Folkedanserholdet fra 1943Folkedanserholdet fra 1943, i baggrunden mejeriet.

 I 1943 overtog tyske besættelsestropper forsamlingshuset. Der blev indkvarteret over 100 soldater her, denne trængsel ødelagde en del af forsamlingshuset. Toiletterne i kælderen stoppede, og da soldaterne gravede afløbet frit, styrtede en af siderne i huset sammen. Efter befrielsen blev skaderne udbedret og det sædvanlige liv i forsamlingshuset blev genoptaget.

Dilettant i Forsamlingshuset.Dilettant i Forsamlingshuset.

Op gennem 70erne blev huset moderniseret bla med ny toiletter i en tilbygning på bagsiden af huset.

Teatergruppen Rivegildet lejede i 1995 1. sals lejligheden, som havde stået ubenyttet i flere år efter at værten ikke længere boede i Forsamlingshuset. Gruppen renoverede 1. salen og installerede el-varme. Teatergruppen havde ud over 1. salen adgang til at øve i den store sal.

I 1997 opførtes ”Rejsen i rum”, som var en ret stor affære, hele forsamlingshuset - alle og ethvert rum – var ombygget til en rejse, hvor der skabtes rum og gange og oplevelser af masser af stof og en mængde kroge oppe i loftet. Til ”Rejsen i rum” kom børn fra hele Djursland til Helgenæs i busser og oplevede denne virkelig spændende oplevelsesrejse. En del af rejsen var også udenfor.

I 2003 gik Rivegildet konkurs og  dermed afsluttedes et rigtig godt og kreativt samarbejde med Forsamlingshuset gennem 8 år.

I 1997 startedes amatørteatergruppen ”Helgenæs Stadsteater”, som siden har opført et teaterstykke hvert efterår i Forsamlingshuset. Gruppen øver i huset, og har lånt 1. salen til depot, så længe der ikke er brug for lejligheden til andet formål.

Foreningen ”Helgenæs Forsamlingshus” blev nedlagt i 1999. I dag er der dog stadig en forening, der ifølge vedtægterne skal drive forsamlingshuset, og medlemmer er alle fastboende på Helgenæs, der er interesserede i formålet.  

Renoveringen er fortsat, således har huset efter årtusindskiftet fået energirenovering med nye vinduer, hulmursisolering, varmepumper og et totalt renoveret køkken.

Penge til drift og vedligeholdelse af huset er alle årene skaffet ved gaver, loppemarkeder, fester, udlejning til private arrangementer og fastelavnssluppen. I  2006 udkom ”En egnsguide til Helgenæs” som ved salg gav et overskud på 43.000 kr til Forsamlingshuset. Desuden har Forsamlingshuset til større renoveringer fået økonomisk støtte fra fonde.

Nedrivning af køkDet gamle køkken rages ned for at give plads til det nye, februar 2012.

 

Andelsfrysehuset

Bag Forsamlingshuset ligger 2 små huse, det ene er det gamle das, det andet det tidligere frysehus. Frysehuset var et andelsforetagende og blev oprettet i 1950 og bygget på Forsamlingshusets grund. Hver andelshaver havde en boks med nøgle og kunne hente og bringe frysevarerne efter behov. Andelsfrysehuse fandtes overalt på landet, som en moderne mulighed for opbevaring af fødevarer. Men med den stigende velstand i løbet af 60erne fik den enkelte familie egen fryser og efterhånden var der så få, der ønskede at leje en fryseboks, at det ikke kunne betale sig at have et frysehus kørende. I dag fungerer begge de små huse som depot for Forsamlingshuset.

 

Kilde:
Jørgen Wendelboe: ”En egnsguide til Helgenæs” og ”Helgenæs, historien om et sogn i Danmark”.

Almindelig sund fornuft og respekt for Helgenæs Forsamlingshus.

Huset skal afleveres som da det blev lejet bortset fra toiletter og gulvvask.

Ved ankomst noteres el-måler og igen ved aflevering af nøgle.

Inden aflevering af nøgle tjek venligst:

 1. Der skal ryddes op, stole og borde på plads

 2. Alle gulve fejes

 3. I køkkenet skal ovn, komfur og borde vaskes

 4. Kaffemaskine tømmes og kander skylles

 5. Opvaskemaskine tømmes for vand, gøres ren og filter renses.

 6. Køleskab og fryser tømmes, vaskes og slukkes

 7. Alle elradiatorer og varmeblæsere skal slukkes.

 8. Varmepumper skal stå på 10 grader, når der er frost.

 9. Dåser og flasker kan afleveres i container ved Brugsen.


På glædeligt gensyn

Vedtægter for Helgenæs Forsamlingshus

§ 1 Foreningens formål er at drive forsamlingshus på Helgenæs

§ 2 Som medlemmer kan optages personer, der er interesserede i foreningens arbejde og som er fastboende på Helgenæs. Medlemmer har ingen andel i foreningens formue eller overskud, som alene tilfalder foreningen.

§ 3 Foreningens ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Første gang afgår 2 medlemmer, næste år 3 medlemmer og så fremdeles. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

§ 4 Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 6. Valg er 2 revisorer.
 7. Evt.

Valg af bestyrelse på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemningen foregår skriftligt. Alle medlemmer over 18 år har én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Indkaldelse til generalforsamling sker i lokalavisen, med mindst 14 dages varsel.

§ 5 Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden og vælger sin formand, næstformand og kasserer. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, uden stemmeret. Møderne refereres digitalt og referatet godkendes på efterfølgende møde, dog skal alle referater printes ud og gemmes i mappe.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 medlemmer anser det for påkrævet. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg efter behov.

§ 6 Formanden leder bestyrelsesmøderne, modtager alle sager, der vedrører foreningen og har ansvaret for deres behandling. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskab og status afleveres senest 31. januar til bestyrelsen i revideret stand. Kassereren fører foreningens regnskab. Kassereren er ansvarlig for de midler, der bliver ham/ hende betroet, og sørger for alle ind- og udbetalinger. Kassereren er pligtig at aflægge regnskab, så ofte bestyrelsen ønsker det.

§ 7 Valg af revisorer gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 8 Vedtægtsændringer skal vedtages af generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledningen dertil, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begrundet anmodning herom.

§ 10 Beslutning om foreningens opløsning er kun gyldig såfremt ¾ af de til generalforsamlingen fremmødte stemmer for foreningens opløsning. I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til at sikre, at der fortsat arrangeres fælles aktiviteter på Helgenæs. Midlerne kan i intet tilfælde fordeles blandt medlemmerne.

§ 11 Der kan ikke optages lån uden generalforsamlingens godkendelse. Dog kan bestyrelsen vedtage at optage et kortvarigt lån til betaling af forbedringer/ombygninger, hvortil der er bevilget penge.

 

 

Revideret og godkendt på generalforsamling februar 2018.

KONTAKT :

Niels Andersen,
Esby Bygade 10
8420 Knebel
86356842/ 60746454
Email: skrotspeed@gmail.com Korttidsleje hele huset et døgn fra kl. 12.00 til 12.00 = 1500 kr. 
Lille sal et døgn fra 12.00 til 12.00 = 1000 kr
Længere leje fx.: fredag – søndag, 3150 kr
ALT LEJE ER INKL. RENGØRING eksklusiv el. 
Forbrug = EL 2,50 kr / kWH


Vi lejer ikke ud til ungdomsfester.


Kontaktoplysninger


Helgenæs Forsamlingshus
Grimshovedvej 2,
8420 Knebel


Link til hjemmeside

Besøg os på facebook

Bemærkninger til sale: Lille sal med bar og køleskab. Store sal med scenen og udgang til terasse.

Bemærkninger til scene: 20 kvm

Fast scene: Ja

Internet adgang: Ja - WIFI på fiber

Sal 1 kapacitet: ? Personer

Sal 1 størrelse: 48 m2

Sal 2 kapacitet: 150 Personer

Sal 2 størrelse: 100 m2

Afstand fra p-plads til hus: 50 Meter

Bemærkninger til parkering: Der kan parkeres på nabogrunden overfor. Bag huset kan parkere 2, da det er brandvej.

Gas-komfur med: 4 kogepladser

Køkkenet har: 1 stor El ovne

Køleskabe: 1 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Bemærkninger til køkken: Køkken har bagudgang, så der kan køres direkte op til.

Gæste toiletter: 3

Rengøring inkl. i leje: Ja

Godkendt til: 150

Oktober - 2019

ma

ti

on

to

fr

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   
03/11/2019   Kurt kommer forbi Helgenæs Forsamlingshus kl. 15
06/11/2019   Fællesspisning kl. 18
14/03/2020   Allan Olsen / Helgenæs Udsolgt
Print Friendly and PDF