Hald Forsamlingshus

VEDTÆGTER

for

FORENINGEN HALD FORSAMLINGSHUS

§ 1.

Foreningens hjemsted er Randers Kommune, og dens adresse er Tvedevej 3, Hald.

 

§ 2.

Foreningens formål er at virke for områdets interesser udadtil og indadtil og sørge for vedligeholdelse, drift og udbygning af forsamlingshuset.

 

§ 3.

Som ordinært medlem - med stemmeret efter 3 måneders medlemskab - kan optages enhver, der er grundejer og/eller beboer i Hald og omegn.

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Alle medlemmer har lige rettigheder til de goder, foreningen kan yde. Fastsættes hvert år af generalforsamlingen og bekendtgøres i den årlige oplysningsfolder.

 

§ 4.

Medlemmerne indbetaler et årligt kontingent, som hvert år fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemskontingentet opkræves 1 gang årligt ved udsendelse af girokort. Betales kontingentet ikke, slettes medlemmet af listen.

Udmeldelse kan ske til kassereren.

 

§ 5.

Den årlige generalforsamling afholdes i tiden 1. marts til 1. juni.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i form af en af bestyrelsen udsendt meddelelse med mindst 14 dages varsel for en ordinær generalforsamling og mindst 8 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

 

§ 6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab - omfattende året fra 1. januar til 31. december - fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Foreningen kan kun ophæves efter to på hinanden følgende generalforsamlinger efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer.

Ophæves foreningen, skal dens midler uddeles til alment nyttige eller sociale formål inden for foreningens naturlige opland.

Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes påny før næste ordinære generalforsamling.

 

§ 7.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde.

Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis blot 1 tilstedeværende medlem ønsker det.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Skulle stemmerne på 2 kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse 2. Skulle stemmerne atter stå lige, anvendes lodtrækning. Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves), er dette forkastet.

 

§ 8.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Valg af revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 

§ 9.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer + 1-2 suppleanter, der vælges på en generalforsamling for 2 år af gangen.

I lige årstal vælges 3-4 medlemmer og 1 suppleant, i ulige vælges 2-3 medlemmer og 1 suppleant.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter general-forsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, tiltræder suppleanten for den resterende periode.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Dagsorden skal angives. Står stemmerne ved en afstemning lige, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil under ansvar overfor generalforsamlingen og fører de forskellige forhandlinger og beslutninger til protokols.

Der føres en kassebog med bilag og en protokol. Denne underskrives af bestyrelsen.

 

§ 10.

Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte revisorer.

Revisorer og en suppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen.

Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

 

§ 11.

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 12.

Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt for at klare den daglige drift, bemyndiges den til at optage lån i huset.

Således vedtaget, Hald den 20/3 1996.

 

Arrangementer i 2015

 

10. februar Fastelavn   

 

10. marts Randers Egnsteater 
  

 


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Hald Forsamlingshus
Tvedevej 3, Hald
8983 Gjerlev J

Mobil: 61288983
bestyrelsen@haldforsamlingshus.dk
Link til hjemmeside

Bemærkninger til sale: Lille sal kan lejes for ½ leje.

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 20

Internet adgang: Nej

Runde borde: 20

Sal 1 kapacitet: 140 Personer

Sal 1 størrelse: 150 m2

Sal 2 kapacitet: 30 Personer

Sal 2 størrelse: 30 m2

Antal: 35 p-plads(er)

Handicap parkering: 1 Stk

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Service til: 100 Personer

El-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 8 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Køkken renoveret i 2007.

Bemærkninger til rengøring: Rengøring er obligatorisk ved leje.

Gæste toiletter: 4

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Nej

Puslebord: Nej

Rengøring tilbydes: Ja

Offentlig transport: rute 237 kører igennem Hald

Print Friendly and PDF