• Gjerlev Forsamlingshus
 • Kontaktoplysninger

  Gjerlev Forsamlingshus
  Østermarksvej 16, Gjerlev J
  8983 Gjerlev J


  Link til hjemmeside


  Forsamlingshuset er et "nøglehus"

  Vært/udlejer
  Anette Schou: 51468391: 51468391

Gjerlev Forsamlingshus

info@gjerlevforsamlingshus.dk

Vedtægter for

Gjerlev Forsamlingshus.

 

§1. Foreningens navn er Gjerlev Forsamlingshus.

§2. Foreningens formål er at være møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder foreningsaktiviteter og private sammenkomster.

§3. Som medlem kan optages enkeltpersoner eller sammenslutninger med bopæl på eller tilknytning til egnen.

§4. Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet hverken bestyrelsen eller medlemmerne hæfter personligt.

§5. Medlemskabet kan ikke overdrages.

§6. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Udelukkelsen af et medlem skal godkendes på en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

§7. Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige eller private tilskud, indsamlinger og arrangementer, salg af medlemsbeviser, belåning samt udlejning af foreningens lokaler.

§8. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§9. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Generalforsamlingen vælger ligeledes 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen.

§10. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for 2 år af gangen. I lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Generalforsamlingen vælger 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for 1 år.

§11. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer mener det er påkrævet. Der føres protokol over møderne.

§12. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved opslag i forsamlingshuset samt annoncering i den lokale presse.

Hvert medlem har en stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 7 dage.

 

 


Bemærkninger til borde: Lette borde. Duge til runde borde kan lejes

Bemærkninger til sale: Med skydedør

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 25

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Nej

Runde borde: 10 - dia 180cm

Sal 1 kapacitet: max 100 Personer

Sal 2 kapacitet: max 40 Personer

Antal: 40 - 50 biler p-plads(er)

Handicap parkering: Indgangsrampe Stk

Afstand fra p-plads til hus: 20 Meter

Bemærkninger til parkering: 2 områder ikke opmærkede pladser

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej- men hjælper gerne

Godkendt køkken: Rustfri borde og rengøringsvenligt

Service til: 120 Personer

Bemærkninger til service: Hvid

El-komfur med: Nej kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 4 Kogepladser

Køkkenet har: 2 industri med gastronormplader/mål El ovne

Køleskabe: 1 industri plus 1 til drikkevarer Stk.

Frysere: 1 industri Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Varmeskab

Bemærkninger til rengøring: Obligatorisk

Gæste toiletter: 3 plus herrekummer

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Nej

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Obligatorisk

Bemærkninger til transport: Se sponsortavlen i huset

Lokal taxa/vognmand: Ja

Offentlig transport: Ja

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Vindfang med udeområde og caféborde på terrasse

Print Friendly and PDF