Rørbæk Forsamlingshus

Rørbæk Forsamlingshus er et hyggeligt sted at holde din fest. Et sted man kommer tilbage til og holder fest igen og igen.

Dejlig lys sal, med plads op til 120 gæster. Der er også mulighed for at holde festen i loggiaen hvor der er plads til ca 50 gæster. Skal festen holdes i salen, så serveres velkomstdrinken i loggiaen.

Alle former for bordopstillinger, også runde borde hvis det ønskes.

Ønsker I servering eller buffet? alt kan lade sig gøre i Rørbæk Forsamlingshus.

Vores forpagter Gert Olesen er udlært kok. Han laver lige den mad I ønsker, moderne eller klassisk, eller noget helt tredie.

Gert har nu været her i over 15 år, og kunderne kommer tilbage efter hans gode mad.

Den gode mad fra Gert er berømt i en stor radius fra Rørbæk, hvor han også har travlt med sit catering firma: "vores-kok.dk".

Ring til Gert Olesen og sig hvad dine ønsker er og Gert har løsningen.

•1.        Navn og hjemsted:

•-          Rørbæk Forsamlingshus, Snostrupvej 2, Store Rørbæk, er en selvejende institution med hjemsted i Snostrup Sogn, Frederikssund kommune.

•2.        Formål:

•-          Institutionens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens foreninger og befolkning, herunder især for folkeligt - kulturelt arbejde.

•3.        Medlemskab:

•-          Som medlem af institutionen optages alle enkeltpersoner og foreninger, som vedkender sig nærværende vedtægter og som er hjemmehørende i Snostrup Sogn. Ved indmeldelsen betales et indskud og de efterfølgende år betales et årligt kontingent. Indskud og kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent skal være betalt senest 31. Maj.

•-          Medlemskab ophører ved skriftligt udmeldelse eller ved kontingent-restance. Indbetalt indskud og kontingent tilbagebetales ikke.

•-          Enkeltpersoner, som vedkender sig nærværende  vedtægter, kan blive medlem, såfremt bestyrelsen vurdere, det er tale om en særlig tilknytning til institutionen.

•-          Institutionen kan optage gæstemedlemmer. Et sådan medlemskab giver kun rettigheder til deltage i institutionens støttearrangementer. Årligt kontingent for gæstemedlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

•4.        Generalforsamlingen:

•-          Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen.

•-          Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

 

•1.        Valg af dirigent.

•2.        Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.

•3.        Fremlæggelse og godkendelse af det kontrollere regnskab.

•4.        Institutionens fremtidige virke.

•5.        Behandling af indkomne forslag.

•6.        Behandling af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent.

•7.        Valg af bestyrelse og suppleanter.

•8.        Valg af bilagskontrollanter og suppleant.

•9.        Eventuelt.

 

•-          Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne.

•-          Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

•-          På generalforsamlingen kan ikke stemmes ved fuldmagt, undtaget dog forenings- medlemskab.

•-          Hvert medlem har kun én stemme. Stemmeberettiget er medlemmer.

•-          Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutninger om ændring i vedtægterne kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor samt af ændringsforslaget forinden generalforsamlingen har været bekendtgjort sammen med indkaldelsen.

•-          Vedtægtsændringer skal særskilt tiltrædes af Frederikssund Byråd.

•-          Over generalforsamlingsforhandlingen føres referat, som underskrives af dirigenten.

•5.        Ekstraordinær generalforsamling:

•-          Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det eller 1/3 af medlemmerne skriftlig tilkendegiver ønske herom. Afholdelsen skal ske senest 1 måned efter at krav er modtaget, og indvarsling sker som til en ordinær generalforsamling.

•6.        Bestyrelsen:

•-          Institutionen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer

•-          Medlemmer vælges for en periode af 2 år af gangen ved almindelig stemmeflerhed.

•-          Hvert år afgår efter tur medlemmer, i lige år 4 hhv.3 og i ulige år 3 hhv.2, første gang efter lodtrækning

•-          Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år af gangen.

•-          Genvalg kan finde sted.

•-          Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden.

•-          Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt - dog mindst to gange årligt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, hvis mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne begærer det.

•-          Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig  stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

•-          Over bestyrelsens møder føres referat, der godkendes på det efterfølgende møde.

•7.        Drift:

•-          Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål.

•-          Det påhviler således blandt andet bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende inventar- og bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige det til driften evt. nødvendige personale, at føre medlemsfortegnelse samt at udarbejde årlige regnskaber, herunder fastlæggelse af budgetter for driften.

Maddag: den 2. torsdag i måneden, hele vinteren.

Se menuplan og planlagte indlæg på www. st-rørbæk.dk

 

Medlemmer af forsamlingshuset

  • Får rabat når de holder fest i forsamlingshuset
  • Får billigere mad til den månedlige maddag, den 2. torsdag i måneden.
  • Får specielle tilbud til forsamlingshusets arrangementer.

 

Hvem kan blive medlem:

Jvnf. vedtægternes § 3:

  • Enkeltpersoner og foreninger, som vedkender sig forsamlingshusets vedtægter og som er hjemmehørende i Snostrup Sogn (= Store Rørbæk & Lille Rørbæk og omegn)
  • Enkeltpersoner som vedkender sig forsamlingshusets vedtægter og bestyrelsen vurdere, der er tale om en særlig tilknytning til institutionen.

 

Se i øvrigt: www.st-rørbæk.dk

 

 


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Rørbæk Forsamlingshus
Snostrupvej 2, Store Rørbæk
3600 Frederikssund

Telefon: 47310852/ Mobil: 51331889
rbfsh@mail.dk
Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: Alle opstillinger, runde eller firkantet, aftales med forpagteren.

Bemærkninger til sale: 2 sale, men kun ét selskab samtidigt

Fast scene: Ja

Sal 1 størrelse: 100 m2

Sal 2 størrelse: 60 m2

Antal: 30 p-plads(er)

Afstand fra p-plads til hus: 10 m Meter

Bemærkninger til parkering: ekstra p-pladser på betalingsp-plads

Fast kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 120 Personer

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Bemærkninger til køkken: Rørbæk Forsamlingshus udlejes kun med forpagter: Kok, Gert Olesen, Vores-kok.dk

Gæste toiletter: 4

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Bemærkninger til transport: bus 312 holder lige ude foran Forsamlingshuset

Offentlig transport: bus lige til døren.

Godkendt til: 150

Print Friendly and PDF