• Skarp Salling Forsamlingshus
 • Kontaktoplysninger

  Skarp Salling Forsamlingshus
  Buen 6,
  9670 Løgstør

  Telefon: 98681160 /

  Vært/udlejer
  Birgit Christensen: 98681160

Skarp Salling Forsamlingshus

§ 1. 

Navn og hjemsted: Foreningens navn er Skarpsalling Forsamlingshus, i dagli tale kaldet Salling Forsamlingshus. Dens hjemsted er Buen 6, Skarpsalling, 9670 Løgstør. Foreningen er selvejende.

                                      § 2.

Formål: Foreningen har til formål at drive værested beregnet til benyttelse af organisationer, foreninger, klubber og privatpersoner i området omkring Skarpsalling. Det bør tilstræbes, at værestedet fortrinsvis danner rammen om kulturelle, sociale og idrætslige foranstaltninger, der er af betydning for ungdommens fritidsbeskæftigelse og fritidsinteresser og for sammenholdet i Salling og omegn generelt.

                                      § 3.

Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges eller genvælges, skiftevis 4 i lige år og 3 i ulige år. Alle valgt for 2 år ad gangen. Ingen medlemmer kan nægte, at indgå som bestyrelsesmedlem for mindst en periode ad gangen. afstemning ved valg af bestyrelse er skriftlig efter forslag. Der stemmes om alle pladser på en gang. Skrives der flere kandidater på stemmesedlen end der er brug for, er stemmesedlen  ugyldig. Det nødvendige antal. der har fået flest stemmer er valgt. De efterfølgende kandidater er suppleanter for de valgte, og i samme rækkefølge som antal stemmer medfører. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Kommunalbestyrelsen har ret til at indsætte et medlem, men kun med observatørstatus og uden stemmeret. Bestyrelsen holder møde eller når mindst 3 medlemmer anser det for påkrævet. Dennes  beslutninger foretages ved alm. stemmeflertal. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 er tilstede. Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg. Over møderne føres protokol, der underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Intet medlem kan modtage vederlag for arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

                                     § 4.

Daglig ledelse: Bestyrelsen ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af huset sker med størst muligt hensyn til medlemmernes interesser, ligesom den fastsætter størrelsen af leje for lokalerne. Der affattes et regulativ indeholdende direktiver for husets daglige drift og benyttelse af bestyrelsen. Dette godkendes af generalforsamlingen. Foreningen tegnes af formand eller kasserer.

                                     § 5. 

Drift:  Såfremt der ved foreningens drift eller afskrivning fremkommer et overskud, der ikke er medgået til udligning af underskud fra tidligere år, eller til henlæggelse til istandsættelse, fornyelse, vedligeholdelse m.v., kan dette anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering eller udvidelse af  bestående bygninger. De foreningshørende midler skal indsættes på bank- eller sparekassebog, lydende på foreningens navn. Forsamlingshuset lejes kun ud til medlemmer.

                                      § 6.

Medlemsskab: Som medlem kan optages personer, foreninger og selskaber. Hvert enkelt medlem tegner sig ved optagelse for det i bestyrelsen vedtagne årlige kontingent. Dette giver årligt medlemsskab, og såfremt personen er over 18 år, har vedkommende valgbarhed og stemmeret ved foreningens generalforsamling. Medlemsskabet skal lyde på navn og adresse, som noters i medlemsprotokollen. Medlemsskab kan ikke overdrages. Medlemsskab giver ingen ret til del i foreningens formue eller overskud. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller driftsunderskud, dette gør foreningen alene med sin formue. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller med virkning fra udgangen af et år. Modarbejdelse af foreningens formål og usolodarisk optræden kan medføre ekskludering af medlemmer. Dette kan dog først ske efter, at medlemmet er indkaldt til møde med  bestyrelsen, som så er forpligtet til at lade generalforsamlingen afgøre en eventuel ekskludering.

                                      § 7.

Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal. Beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal og stemmeafgivning ved fuldmagt er ikke tilladt. Indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i den lokale avis, med mindst 8 dages varsel. Dagsordnen angives ikke i bekendtgørelsen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsordnen skal mindst omfatte:


                     1. Valg af dirigent og protokolfører.
                     2. Årsberetning af regnskab for huset.
                     3. Indkomne forslag.
                     4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
                     5. Valg af revisor.
                     6. Eventuelt.

                                       § 8.

Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder       anledning dertil, eller når mindst 20 medlemmer fremsætter begæring herom til bestyrelsen, med opgivelse af  forhandlingsemne.

                                       § 9.

 Støtteforening: såfremt der oprettes en støtteforening, skal formanden eller et bestyrelsesmedlem indgå i støtteforeningens bestyrelse.

                                       § 10.

 Ophævelse af foreningen: Ved evt. ophævelse af foreningen, tilfalder den tilbageværende formue ungdomsorganisationerne i det lokale område.

                      

Harmonikatræf i Skarpsalling forsamlingshus.

Søndag den 27. Marts 2011.

Mød op til en GLAD OG MUNTER DAG.

Vi starter klokken 13.00 og forventer at slutte kl. ca. 22.00

Hvert orkester/gruppe forventes at spille 50 min.

Der kan købes mad til en pris af 80 kr.

Flæskesteg med rødkål og brunede kartofler.
Til dessert, gammeldags hjemmelavet æblekage og kaffe.

Iøvrigt kan der i løbet af dagen købes
Pølser med brød, kaffe, kage, øl, vand og vin, til fornuftige priser.

Kom og vær med
venlig hilsen
Bestyrelsen for Skarp Salling Forsamlingshus.

Af hensyn til borddækning bedes madbilletter bestilles
Senest den 25. Marts 2011
hos

Erik Christensen 98 68 11 60
Leif Zimmer Sørensen 98 68 15 33
Ole Valsted 29 27 38 77


Bemærkninger til borde: borde 2 str.

Bemærkninger til scene: scene ca. 28m

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 30

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Ja

Sal 1 kapacitet: 110 Personer

Sal 1 størrelse: 145 m2

Sal 2 kapacitet: 40 Personer

Sal 2 størrelse: 39 m2

Bemærkninger til parkering: grus

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Godkendt køkken: Nej

Service til: 150 Personer

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til rengøring: køkken rengøres og salen fejes

Bemærkninger til toiletter: køkken rengøres og salen fejes

Gæste toiletter: 2

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Rengøring inkl. i leje: Nej

Rengøring tilbydes: Nej

Bemærkninger til transport: Løgstør Taxa 98672215 byens taxa 98671404

Lokal taxa/vognmand: Ranum Taxi. 21436747/98676724

Offentlig transport: nej

Taxa/vognmand telefon: ja

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF