• Lendum Kultur- og Borgerhus
 • Kontaktoplysninger

  Lendum Kultur- og Borgerhus
  Kammervej 16,
  9870 Sindal

  Telefon: 98473332 / 24464215 mail@lendum-kulturhus.dk
  Link til hjemmeside


  Vært/udlejer
  Solvej Jensen: 24464215

Lendum Kultur- og Borgerhus

Foreningen Lendum Kultur- og Borgerhus.
Lendum kultur- og borgerhus er opstået efter en sammenlægning af Lendum og Omegns Håndværker- og Borgerforening og Lendum kultur- og forsamlingshus. Sammenlægningen blev gennemført på en ekstraordinær generalforsamling d. 19. februar 2007.

Lendum kultur- og forsamlingshus.
Foreningen bag Lendum forsamlingshus kan spores tilbage til bygningen af huset i 1889. Foreningen har dog skiftet navn flere gange undervejs.
I foreningen er der fra begyndelsen ført en protokol over alle de aktiviteter og møder der har været afholdt. Ganske interessant læsning, hvis man er historisk interesseret. Flere af protokollerne opbevares ved Lendum lokalhistorisk arkiv.

Lendum og Omegns Håndværker- og Borgerforening
Som ved foreningen bag forsamlingshuset har borgerforeningens medlemmer igennem tiden ydet en stor indsats for at skabe liv i Lendum. Af deres protokoller fremgår mange forskellig artede aktiviteter hen over året til glæde for Lendums borger. Foreningen blev stiftet d. 6 juli 1939 nåede dermed at blive næsten 68 år som selvstændig forening.

I protokollerne ses også at mange af dem, der har været med til at aktiviteterne kunne føres ud i livet, har været med i foreningen i mange år. Skuespillet har været et gennemgående emne i foreningens historie. Lige fra Cabary (en blanding af kabaret og revy) til dilettant.

Vedtægter for Lendum Kultur- og Borgerhus


§ 1
Navn og hjemsted

Foreningens navn er Lendum Kultur- og Borgerhus.

Foreningens hjemsted er Hjørring kommune.

Adressen er: Kammervej 14 og 16, Lendum, 9870 Sindal


§ 2
Formål

Foreningens formål er at varetage Lendum by og omegns borgeres interesse overfor offentligheden samt at byde Lendum by og omegns borgere et samlingssted, hvor man unge som gamle uden hensyn til livsindstilling og politisk anskuelse kan mødes til gensidig gavn og glæde. Desuden kan foreningen tage initiativ til afholdelse af aktiviteter og arrangementer. Det er i øvrigt foreningens formål, at der til enhver tid skal være mindst en person fra bestyrelsen, der har siddet i det lokale landsbyråd, således at foreningen får indflydelse på beslutninger og udvikling af Lendum og omegn.


§ 3
Økonomi

Økonomien bygger på medlemskontingent, indtægter af drift ved foreningen samt udlejning af kulturhuset med de til huset hørende faciliteter.

Såfremt der er tale om bestyrer / forpagter aftales økonomien i forhold til kontrakten. Hvis der ikke er indgået aftale med bestyrer / forpagter, drives huset som "nøglehus". I dette tilfælde træder § 9 i kraft.

Kulturhuset tegnes overfor offentlige myndigheder m.v. af formanden, næstformanden, kassereren og sekretæren - dog således at såfremt der er tale om dispositioner over kr. 11.000,00 skal hele bestyrelsens accept foreligge (se § 4).


§ 4
Bestyrelse

Lendum Kultur- og Borgerhus skal ledes ar en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår hhv. 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer hvert år. På den første ordinære generalforsamling efter oprettelse af Lendum Kultur- og Borgerhus afgår 3 efter lodtrækning.

Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter. En på valg hvert år. Der vælges 2 revisorer, en på valg hvert år samt en revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted på alle poster.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse udgør forretningsudvalget (FU), som tegner foreningen overfor offentlige myndigheder m.v.. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, ligesom valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar eller få del i foreningens eventuelle overskud (se § 11).

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, og den fastsætter udvalgenes opgaver i sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger formænd til udvalgene.


§ 5
Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse finder sted senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse i det på egnen mest udbredte medie.

Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage, før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 18 år. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Valg af stemmetællere
4.Bestyrelsens beretning
5.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og eventuelt budget, herunder godkendelse af regnskab.
6.Indkomne forslag
7.Fastsættelse af medlemskontingent
8.Valg i henhold til vedtægter
9.Eventuelt

Alle afstemninger er med almindelig stemmeflerhed, dog med undtagelse af vedtægtsændringer. Ved personvalg skal der være skriftlig afstemning, såfremt blot en stemmeberettiget ønsker dette. Alle gyldige medlemmer har en stemme. Der kan ikke stemmes ved skriftlig fuldmagt.


§ 6
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt mere end 25% af medlemmerne eller mere end halvdelen af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Anmodningen skal være skriftlig, og der kan kun behandles det / de emner, som har givet anledning til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom og indkalder på samme måde som den ordinære generalforsamling.


§ 7
Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret.

Kassereren har ansvaret for, at foreningens regnskab føres forsvarligt og i henhold til gældende regler for regnskabsaflæggelse samt udarbejdelse af årsregnskab og eventuelt budget.

Regnskabet skal være revideret ad de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.
Det reviderede regnskab skal udleveres til alle stemmeberettigede deltagere på den ordinære generalforsamling.

§ 8
Drift

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst en gang i hvert kvartal. Der føres protokol over trufne beslutninger på alle møder, herunder generalforsamlinger. Bestyrelsen har ret til at indgå kontrakt med eventuel bestyrer / forpagter. Priser m.v. aftales med bestyrelsen og eventuelt bestyrer / forpagter.

Kulturhuset må ikke udlejes til personer under myndighedsalder.

Der skal foreligge "Næringsbrev til hotel- & restaurationsdrift" i Lendum Kultur- og Borgerhus.
Dette skal være udstedet til bestyrer / forpagter ved indgåelse af kontrakt.


§ 9
Udlejning

Lejere af kulturhuset har ansvaret for, at arrangementet afvikles efter den med kulturhusets repræsentant trufne aftale.

Beskadigelse, bortkomst eller anden vanrøgt betales af lejeren. Lejeren (festholderen) har ansvaret for, at de fornødne tilladelser foreligger i forhold til myndigheder m.v. Der kan anvendes lejekontrakt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Betingelserne skal være defineret overfor lejeren.


§ 10
Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på den ordinære generalforsamling eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vedtagelse af ændringer er betinget af at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringerne.


§ 11
Opløsning af foreningen

Opløsning, herunder salg af bygninger og inventar, kan kun ske efter beslutning på samme måde som for den ordinære generalforsamling.

Der skal være enstemmighed om anvendelse af § 11.

Eventuelle midler skal anvendes efter det opløsende generalforsamlings bestemmelse.

Der kan ikke udbetales midler til enkeltpersoner.

Såfremt der foreligger klausuler, herunder kommunale midler i Lendum Kultur- og Borgerhus, skal disse parter inddrages i anvendelse af § 11.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 19. februar 2007

Lendum Open By Night d. 11. juni 2010 kl. 1830 - 2200

Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Bemærkninger til borde: størrelse på borde:til 2,4,6, og 8 pers. borde

Bemærkninger til sale: Sal nr 1 har scene

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 55

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Nej

Runde borde: 12

Sal 1 kapacitet: 150 Personer

Sal 1 størrelse: 150 m2

Sal 2 kapacitet: 60 Personer

Sal 2 størrelse: 90 m2

Sal 3 kapacitet: 40 Personer

Sal 3 størrelse: 50 m2

Antal: 80 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Bemærkninger til parkering: Pakering lige ved døren

Fast kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 200 Personer

El-komfur med: Nej kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 8 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køkkenet har: 0 Gas ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 5 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Fast vært, ikke mulig for mad fra andre

Gæste toiletter: 4

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Nej

Rengøring inkl. i leje: Ja

Rengøring tilbydes: Nej

Bemærkninger til transport: NT rute 225 og 227

Lokal taxa/vognmand: 9893 4125

Offentlig transport: Bus rute 225 og 227

Taxa/vognmand telefon: 9893 4125

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF