Hørby Forsamlingshus

Hørby Forsamlingshus ejes af Hørby Forsamlingshus- og Aktivitetsforening. Forsamlingshuset er bygget i 1893 og er renoveret og udbygget af flere omgange, så huset i dag fremstår som et velfungerende forsamlingshus med gode faciliteter.

Huset har ingen vært, og fungerer som et nøglehus til udlejning til fester o.l. Husets festområde er opdelt i kaffestue og festsal, som kan have en stor praktisk betydning ved afholdelse af fest. Køkkenet er rigt udstyret med service til 120 personer samt nyere industriopvaskmaskine og 2 el komfurer med ovn, samt 2 store insustrikøleskabe og industrifryser.

  

Hørby forsamlingshus og aktivitetsforening 

  

§1 Navn og hjemsted.

 

Foreningens navn er Hørby forsamlingshus og aktivitetsforening. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune

 

§2 Formål.

  

Foreningen formål er at skabe mulighed for kulturelle, sportslige og folkeoplysende aktiviteter, samt udlejning af forsamlingshuset og foreningens øvrige anlæg for derved at styrke lokalsamfundet i Hørby Kirkeby og omegn.

 

Foreningen skal med udgangspunkt i aktiviteterne og i det forpligtende fællesskab styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

§3 Optagelse af medlemmer.

 

Enhver kan optages som medlem, såfremt man tilslutter sig foreningens formål.

Som medlem kan optagelse ske løbende. Medlemskaber oprettes ved, at borgerne selv henvender sig til bestyrelsen. Bestyrelsen bestræber sig på at kontakte beboerne i området og informere om foreningen.

 

§4 Opsigelse af medlemskab.

  

Et aktivitetsmedlem kan løses fra sit medlemskab ved opsigelse til aktiviteten.

Et medlem af forsamlingshuset kan løses fra sit medlemskab, ved fraflytning, eller ved opsigelse pr. 1. oktober til bestyrelsen.

 

§5 Kontingent.

 

Foreningskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Ud over foreningskontingentet kan hvert udvalg fastsætte aktivitetskontingent (er) (se §11).

Alle kontingenter betales forud. Kontingentet til forsamlingshuset udløser et husstands medlemskab.

 

§6 Udelukkelse.

 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter og dens medlemmer.

Beslutningen kan indankes for foreningens generalforsamling.

 

§7 Ordinær generalforsamling.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Det, der vedtages på generalforsamlingen, kan kun omstødes af generalforsamlingen, hvis denne er lovligt indvarslet.

Det, som vedtages på generalforsamlingen, må ikke stride mod landets love.

Generalforsamlingen afholdes en gang om året i oktober måned.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel i de lokale og mest anvendte medier.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

•· Velkomst ved formanden.

•· Valg af dirigent.

•· Valg af referent.

•· Valg af to stemmetællere.

•· Formandens beretning.

•· Udvalgsformændenes beretninger.

•· Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber.

•· Kontingent fastsættelse

•· Indkomne forslag.

•· Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

•· Godkendelse af udvalgsmedlemmer og udvalgsrepræsentanter til bestyrelsen.

•· Godkendelse af oprettelse / nedlæggelse af aktiviteter.

•. Valg af revisor og revisorsuppleant.

•· Eventuelt.

 

Alle valg og beslutninger med undtagelse af vedtægtsændringer og nedlæggelse sker ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret har alle foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år.

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller af et enigt forretningsudvalg. Ligeledes skal der indkaldes når mindst 25% af medlemmerne forlanger det.

Dagsordenspunkt til behandling skal foreligges bestyrelsen inden indkaldelse.

Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling iht. § 7.

  

§9 Foreningens organisatoriske opbygning.

 

Foreningen består af en bestyrelse og en række aktivitetsudvalg. Disse udvalg er økonomisk selvstyrende og uafhængige af hinanden.

Hvert aktivitetsudvalg kan udpege et medlem til bestyrelsen eller lade sig repræsentere af en af de generalforsamlingsvalgte (se §10).

Alle valg og beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan oprette de aktivitetsudvalg, der måtte være behov for. Ligeledes kan medlemmer der ønsker at oprette et aktivitetsudvalg, anmode bestyrelsen herom, dog skal pågældende medlemmer, sandsynliggøre, at der er behov herfor og udvalget skal underlægge sig foreningens vedtægter.

Nyoprettede udvalg skal godkendes på næstkommende generalforsamling.  

 

§10 Bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af min. 5 medlemmer: en formand, en næstformand og en kasserer, og 2 menige medlemmer. Disse 5 poster beklædes altid af de generalforsamlingsvalgte. Herudover en repræsentant for hvert udvalg (se §9), så der altid er min. 5 og maks. 9 bestyrelsesmedlemmer.

Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget. Bestyrelsesmedlemmerne (ekskl. udvalgsrepræsentanterne) vælges for to år ad gangen, halvdelen i lige og halvdelen (+ 1) i ulige år.

Endvidere vælges en suppleant for ét år af gangen.

Valgbare ved generalforsamlingen er myndige medlemmer af Hørby forsamlingshus- og aktivitetsforening.

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest tre uger efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen udgør årsmødet for medlemmerne af forsamlingshuset.

 

§11 Aktivitetsudvalgene.

 

Aktivitetsudvalgenes medlemmer og formand vælges på aktivitetsudvalgenes årsmøde.

Aktivitetsudvalgenes årsmøde afholdes én gang årligt umiddelbart inden generalforsamlingen i Hørby forsamlingshus- og aktivitetsforening, som afholdes i oktober måned.

Stemmeberettigede på årsmødet er medlemmer, der er aktive inden for aktiviteten.

Valgbare er myndige aktivitetsmedlemmer.

Udvalgene fastsætter selv valgprocedure.

Udvalgene fastsætter selv kontingent som skal godkendes på årsmødet og foreligges bestyrelsen. Man kan være medlem af en aktivitet uden at være medlem af Hørby forsamlingshus- og aktivitetsforening.

Aktivitetsudvalgene er forpligtet til at føre protokol over årsmøder og udvalgsmøder.

Det enkelte udvalg, refererer løbende til forretningsudvalget.

Det enkelte udvalgs regnskab føres i henhold til §14

 

  

§12 Formandens valg og pligter.

 

Formanden vælges på første (konstituerende møde) efter generalforsamlingen.

Formanden indvarsler bestyrelsesmøde, når der er anledning hertil, dog mindst en gang i kvartalet. Dog kan tre bestyrelsesmedlemmer i forening pålægge formanden at indkalde til bestyrelsesmøde. Indkaldelse sker med mindst 24 timers varsel.

Det er formandens pligt at påse, at alt vedrørende foreningen og bestyrelsens udtalelser bliver ført til protokols.

 

§13 Bemyndigelse og tegning .

 

Bestyrelsen leder foreningen efter disse vedtægter og tegner den samlede forening udadtil.

Aktivitetsudvalgene tegner respektive aktiviteter udadtil.

Økonomisk tegnes foreningen af forretningsudvalget i Hørby forsamlingshus og aktivitetsforening. Forretningsudvalget bemyndiges til - under forudsætning af mindst 2/3 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers skriftlige accept - at købe, sælge og optage lån i fast ejendom.

Aktivitetsudvalgene kan ikke optage lån uden bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen skal, såfremt den af økonomiske eller aktivitetsmæssige grunde skønner det nødvendigt, træde hjælpende til og kan eventuelt nedlægge en aktivitet.

Aktivitetsudvalget kan dog forlange beslutningen udskudt til endelig afgørelse på en generalforsamling.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige administration, herunder alle forhold vedr. forsamlingshuset. Dog varetager forretningsudvalget den daglige drift.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, og har bemyndigelse til i fornødent omfang at ansætte lønnet hjælp.

Bestyrelsen er bemyndiget til at indkalde eksperter til bestyrelsesmøderne.

 

§14 Økonomi og regnskab.

 

Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

Hvert udvalg fører særskilt regnskab. Desuden føres et regnskab for Hørby forsamlingshus- og aktivitetsforening, hvori udvalgsregnskaberne konsolideres. De pågældende regnskaber fremlægges separat og godkendes på generalforsamlingen. Udvalgene er forpligtet til at aflevere deres regnskaber til hovedkasserer senest 3 uger før generalforsamlingen.

Der kan indgås aftale om at udvalgsregnskaberne føres af hovedkasserer.

Såvel bestyrelsen som aktivitetsudvalgene skal sørge for at alle oplysninger er tilgængelige for revisorerne.

Såfremt der modtages offentligt tilskud, skal såvel udvalgene som bestyrelsen drage omsorg for, at retningslinierne herfor, til en hver tid overholdes.

Såfremt udvalgene opretter konti i pengeinstitutter m.v. skal respektive udvalg i samråd med hovedkasserer drage omsorg for at kontoen oprettes i foreningens navn og med angivelse af foreningens registrerings nummer ~ CVR nummer.


§ 15 Hæftelser og ansvar.

 

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter alene med dennes respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelser.

Bestyrelsen og udvalgene har ansvaret for, at foreningen administreres efter gældende love og retningslinier.

Hvis et udvalg har en fortjeneste, som overskrider grænsen for moms registrering, skal de momsregistreres

 

§16 Revision.

 

Foreningens 2 revisorer er valgt på generalforsamlingen. Revisorerne vælges skiftevis hvert andet år og sidder for to år ad gangen. Desuden vælges 1 revisorsuppleant for 1 år.

Revisorerne påser, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens drift og status.

Ligeledes skal revisorerne påse at retningslinierne for offentlige tilskud overholdes, såfremt foreningen modtager dette. Regnskaberne revideres iht. retningslinierne herfor.

Ligeledes skal revisorerne drage omsorg for at revisionsprotokollen føres på behørig vis.

 

§17 Vedtægtsændringer.

 

Vedtægtsændringer kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages og højest 4 ugers mellemrum, når disse er indkommet som rettidigt indsendt forslag og fremlagt ved generalforsamlingen.

For godkendelse af vedtægtsændringer skal første gang mindst 2/3 af de fremmødte stemme for. Sidste gang er simpelt stemmeflertal afgørende.

 

§18 Foreningens opløsning.

 

Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 og højest 3 måneders mellemrum.

Mulige aktiver tilfalder almennyttige formål i Hørby Kirkeby og omegn. Fordelingen besluttes på den sidste afholdte generalforsamling.

 

Således vedtaget på generalforsamling den .......... 2005

 

 

 

 

Dirigent________________________________

                                Underskrift

 

"Bonderøven" fra DR2 gæster Hørby forsamlingshus, den 4. marts 2010.

Biletter kan købes ved henvendelse til Jette Jensen på tlf 98525017.


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Hørby Forsamlingshus
Løgstørvej 80, Hørby
9500 Hobro

Telefon: 98510655/ Mobil: 29760752
kim_knudsen@post.tele.dk

Bemærkninger til borde: Runde borde med plads til 10-12 personer

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 14

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Nej

Runde borde: 8

Sal 1 kapacitet: 110 Personer

Sal 2 kapacitet: 30 Personer

Antal: 50 p-plads(er)

Handicap parkering: Nej Stk

Afstand fra p-plads til hus: 20 Meter

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 110 Personer

El-komfur med: Ja kogepladser

Gas-komfur med: Nej kogepladser

Komfur har: 10 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

El-ovn størrelse: 40 Liter

Køleskabe: 3 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Opvaskemaskine: Ja Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til rengøring: Rengøring er delvis inkluderet i pris. (Der kan købes alt rengøring)

Gæste toiletter: 2

Personale toilet: Ja

Puslebord: Nej

Rengøring inkl. i leje: Nej

Rengøring tilbydes: Ja

Offentlig transport: bus forbidelser 20m fra hovedindgang

Godkendt til: 110

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF