• Barmer Forsamlingshus
 • Kontaktoplysninger

  Barmer Forsamlingshus
  Nymøllevej 29 , Barmer
  9240 Nibe

  / 71946464
  Link til hjemmeside


  Forsamlingshuset er et "nøglehus"

  Vært/udlejer
  Annette Fournais: 71946464

Barmer Forsamlingshus

 

Book på Nuento

 

Barmer Forsamlingshus

Ejes af Barmer og omegns Borgerforening.

Huset er bygget i 1908, og er renoveret og udbygget af flere omgange, så huset i dag fremstår som et velfungerende forsamlingshus med gode faciliteter.

Huset har ingen vært, og fungerer som et nøglehus til udlejning til møder, foredrag, fester o.l. Husets festområde er opdelt festsal til 120 personer, som kan skilles med en foldedør, det udgør en lille sal med plads til 30 personer. Af praktisk betydning ved afholdelse af små møder og fester. Desuden har vi en Loge til små møder.  

Køkkenet er rigt udstyret med et Grovkøkken 

Madkøkken med ny Emhætte og Elovn

Opvaskekøkken med KEN opvasker  

Der er gas komfurer med 4 blus + 2 seperate gasblus  

 3 store køleskabe og 1 fryser.

 

I 2013, er der blevet lavet nyt flot udeomsareal i huset.

                            

 

Vedtaget den 26 februar 2009

 

BARMER Forsamlingshus og Borgerforening

  

§1 Navn og hjemsted.

  

Foreningens navn er Barmer og Omegn`s Borgerforening.

Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune med adressen Nymøllevej 29

Barmer 9240 Nibe.

Foreningen ejer og driver Barmer Forsamlingshus, og arrangerer herudover

kulturelle og sportslige begivenheder i forsamlingshuset.

 

§2 Formål.

Foreningen formål er at skabe mulighed for kulturelle, sportslige og folkeoplysende aktiviteter, samt udlejning af forsamlingshuset og foreningens øvrige anlæg for derved at styrke lokalsamfundet i Barmer og omegn.

Foreningen skal med udgangspunkt i aktiviteterne og i det forpligtende fællesskab styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

§3 Optagelse af medlemmer.

Enhver kan optages som medlem, såfremt man tilslutter sig foreningens formål.

Som medlem kan optagelse ske løbende. Medlemskaber oprettes ved, at borgerne selv henvender sig til bestyrelsen. Bestyrelsen bestræber sig på at kontakte beboerne i området og informere om foreningen.

 

§4 Opsigelse af medlemskab.

Et aktivitetsmedlem kan løses fra sit medlemskab ved opsigelse til aktiviteten.

Et medlem af foreningen kan løses fra sit medlemskab, ved fraflytning, eller ved opsigelse pr. 1. oktober til bestyrelsen.

 

§5 Kontingent.

Foreningskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Ud over foreningskontingentet kan hvert udvalg fastsætte aktivitetskontingent

(er) (se §11).

Alle kontingenter betales forud.

Kontingentet til foreningen udløser et husstands medlemskab.

  

  §6 Udelukkelse.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter og dens medlemmer.

Beslutningen kan indankes for foreningens generalforsamling.

 

§7 Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Det, der vedtages på

generalforsamlingen, kan kun omstødes af generalforsamlingen, hvis denne er lovligt indvarslet.

Det, som vedtages på generalforsamlingen, må ikke stride mod landets love.

Generalforsamlingen afholdes en gang om året i februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel i de lokale og mest anvendte medier.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i

hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

· Velkomst ved formanden.

· Valg af dirigent.

· Valg af referent.

· Valg af to stemmetællere.

· Formandens beretning.

· Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber.

· Indkomne forslag.

  Kontingent fastsættelse

· Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

. Valg af revisor

· Eventuelt.

Alle valg og beslutninger med undtagelse af vedtægtsændringer og nedlæggelse af foreningen sker ved simpelt stemmeflertal.

Stemmeret har alle foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år.

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning

hertil. Ligeledes skal der indkaldes når mindst 15 medlemmer forlanger

det.

Dagsordenspunkt til behandling skal foreligges bestyrelsen inden indkaldelse.

Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling iht. § 7.

 

 

§9 Foreningens organisatoriske opbygning.

Foreningen består af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Alle valg og beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan oprette de aktivitetsudvalg, hvis der måtte være behov. Ligeledes kan medlemmer der ønsker at oprette et aktivitetsudvalg, anmode bestyrelsen herom, dog skal pågældende medlemmer, sandsynliggøre, at der er behov herfor og udvalget skal underlægge sig foreningens vedtægter.

Nyoprettede udvalg skal godkendes på næstkommende generalforsamling.

 

§10 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af min. 7 medlemmer: en formand, en næstformand, en

kasserer, og en sekretær + 3 menige medlemmer. Disse 7 poster beklædes altid af de generalforsamlingsvalgte.

Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør forretningsudvalget. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, halvdelen i lige og halvdelen (+ 1) i ulige år.

Endvidere vælges to suppleant for ét år af gangen.

Valgbare ved generalforsamlingen er myndige medlemmer af Barmer og omegns borgerforening.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddel bart efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen udgør årsmødet for medlemmerne af borgerforeningen

 

§11 Aktivitetsrepræsentanter.

Generalforsamlingen vælger to repræsentant til barmer samråd,

samt en repræsentant til sebber sogns fællesråd.

Valgbare er myndige medlemmer af borgerforeningen/forsamlingshuset.

 

Repræsentanterne refererer løbende til bestyrelsen i borgerforeningen.

 

§12 Formandens valg og pligter.

Formanden vælges på (konstituerende møde) efter generalforsamlingen.

Formanden indvarsler bestyrelsesmøde, når der er anledning hertil, dog mindst

en gang i måneden, undtaget er juli. Dog kan tre bestyrelsesmedlemmer i forening pålægge formanden at indkalde til bestyrelsesmøde.

Indkaldelse sker med mindst 24 timers varsel.

Det er formandens pligt at påse, at alt vedrørende foreningen og bestyrelsens

udtalelser bliver ført til protokols, ved sekretæren.

 

 

§13 Bemyndigelse og tegning .

Bestyrelsen leder foreningen efter disse vedtægter og tegner den samlede

forening  udadtil.

Økonomisk tegnes foreningen af bestyrelsen i barmer og omegns borgerforeningen.

Bestyrelsesmedlemmers skriftlige accept - at købe, sælge og optage lån i fast ejendom.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige administration, herunder alle forhold

vedr. forsamlingshuset.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, og har bemyndigelse til i fornødent omfang at ansætte.

Bestyrelsen er bemyndiget til at indkalde eksperter til bestyrelsesmøderne.

  

§14 Økonomi og regnskab.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskaber fremlægges, og

godkendes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal sørge for at alle oplysninger er tilgængelige for revisor.

Såfremt der modtages offentligt tilskud, skal bestyrelsen drage omsorg for, at

retningslinjerne herfor, til en hver tid overholdes.

Såfremt udvalgene opretter konti i pengeinstitutter m.v. skal respektive udvalg

i samråd med hovedkasserer drage omsorg for at kontoen oprettes i

foreningens navn og med angivelse af foreningens registrerings nummer ~ CVR nummer.

  

§ 15 Hæftelser og ansvar.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede

forpligtelser. Foreningen hæfter alene med dennes respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelser.

Bestyrelsen og udvalgene har ansvaret for, at foreningen administreres efter

gældende love og retningslinjer.

Hvis et udvalg har en fortjeneste, som overskrider grænsen for moms registrering, skal de momsregistreres

  

§16 Revision.

Foreningens revisor vælges på generalforsamlingen. Revisoren vælges hvert år og sidder for et år ad gangen.

Revisoren påser, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens drift

og status.

Ligeledes skal revisor påse at retningslinjerne for offentlige tilskud overholdes,

såfremt foreningen modtager dette.

 

 

§17 Vedtægtsændringer.

Forslag til vedtægtsændringer må indgives til formanden senest 10 dage før

den ordinære generalforsamling, som afholdes inden udgangen af februar. For

godkendelse af vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme

for.

  

§18 Arbejdskraft

Frivillig arbejdskraft

i tilfælde af skade, såvel lønnet som ulønnet er dækket

af arbejdsskadeforsikringen, hvis formand eller bestyrelse har pålagt vedkommende et stykke arbejde, der ligger ud over, hvad man kan forvente som medlem af foreningen.

  

§19 Foreningens opløsning.

Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med

2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger,

med mindst 1 og højest 3 måneders mellemrum.

Mulige aktiver tilfalder almennyttige formål i Barmer og omegn.

Fordelingen besluttes på den sidste afholdte generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger blandt den afgående bestyrelse 3 medlemmer til

et likvideringsudvalg. Såfremt dette ikke kan praktiseres vælger generalforsamlingen 3 personer fra dens midte til udvalget.

 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 26 februar 2009

Dirigent: Jens Johan Hansen

 

 

------------------------------------------------------

 

Udlejning af Forsamlingshus

 

Udlejes ikke til ungdomsfester, og tiende klassefester

 

           Priser hør Udlejer.

 

Der skal betales depositum kr. 1500,00

 

Alle forbrugsvarer skal medbringes (f.eks. staniol, bagepapir, køkkenruller, krydderier. Husk også opbevaringsskåle til evt. madrester.

    Leje aftales med Irene Andersen

             Tlf. 98-355056

 

 


Bemærkninger til sale: Sal 3 er en Loge på 1 sal til små møder max 12 personer. Sal 1+2 er en sal som kan sepereres med en foldedør.

Bemærkninger til scene: Ingen

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 20

Internet adgang: Ja

Mobil scene: Nej

Sal 1 kapacitet: 80 Personer

Sal 1 størrelse: 90 m2

Sal 2 kapacitet: 30 Personer

Sal 2 størrelse: 30 m2

Sal 3 kapacitet: 12 Personer

Sal 3 størrelse: 15 m2

Antal: 10 p-plads(er)

Handicap parkering: 1 Stk

Afstand fra p-plads til hus: 10 Meter

Bemærkninger til parkering: Større parkering ca. 50m til 25 biler

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 120 Personer

Bemærkninger til service: Service - Borde og Stole Udlejes

El-komfur med: Nej kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 4 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

El-ovn størrelse: 60 Liter

Køkkenet har: 1 Gas ovne

Gas-ovn størrelse: 40 Liter

Køleskabe: 3 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Opvaskemaskine: Ja Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Grovkøkken - Madlavningskøkken og Opvaskekøkken.

Bemærkninger til rengøring: Skal selv Vaske op, sætte på plads, samt rydde op og feje gulvet

Bemærkninger til toiletter: 1 Handicab - 1 Herre og 1 Dametoilet

Gæste toiletter: 2

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Rengøring tilbydes: Nej

Bemærkninger til transport: Bus Aalborg - Løgstør Daglig hver time Lørd.søndag hver anden time

Lokal taxa/vognmand: Aalborg og Lundby

Offentlig transport: Busstop 30m

Taxa/vognmand telefon: 98101010 og 98686099

Godkendt til: 120

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF