Tødsø Forsamlingshus

Forsamlingshusets bestyrrelse står for udlejningen og

arrangerer også hvert år fællesspisning, juletræsfest, dilettant, fastelavnsfest, høstfest og bankospil. Desuden afholdes der danseaftner med mulighed for at bestille mad. Hvert år afholdes der generalforsamling i januar måned. Vi samarbejder med bla. menighedsrådet og beboerforeningen.

Fra oktober til først i december er der bankospil. 2 gavespil og der sluttes af med julebanko med super gode gevinster.

Året afsluttes med juletræsfest hvor vi får besøg af julemanden.

Nytilflyttere til Tødsø er gratis medlemmer af Forsamlingshuset det første år, hvis det er os muligt at finde ud af det.

§1: Tødsø Forsamlingshus er en selvejende institution med hjemsted i Morsø Kommune.

§2: Institutionens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, erunder især folkeligt og kulturelt arbejde.

§3: Som medlem af institutionen kan optages enkelt personer hjemhørende på egnen.

§4: Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned hvert år, med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regsnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Behandling af budget, samt fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse og 2 supleanter.

7. Valg af 2 revisorer.

8. Eventuelt.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med annoncering i mindst en lokal avis. Forslag der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes med fuldmagt. Hvert medlem har kun én stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Beslutninger om ændring af vedtægterne kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort i den lokale presse.

§5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt 3/5 af bestyrelsen ønsker det eller 2/3 af medlemmerne skriftligt tilkendegiver herom. Indvarsling sker som en ordinær generalforsamling.

§6: Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode på 2 år ad gangen. Hvert år afgår efter tur medlemmer, første gang efter lodtrækning.

Genvalg kan finde sted, dog højst 3 perioder.

Bestyrelsen der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt fastsætter sin forretningsorden.

Ordinær bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt. Ekstraordinær bestyrelsesmøde kan indkaldes hvis mindst 3 af medlemmerne begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over betsyrelsesmøder føres en protokol af sekretæren og underskrives af bestyrelsen.

§7: Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler således bla. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige det til driftens evt. nødvendige personale, samt at udarbejde årlige regnskaber, herunder fastsættelse af budgetter for driften.

§8: Den til institutionens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, salg af medlemskort til egnens beboere, arrangementer, belåning af fast ejendom, og ved udlejning af lokaler og inventar. Institutionens midler, herunder evt. overskud, der ikke findes nødvendig til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter på forsamlingshusets navn.

For institutionens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

§9: Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal inderholde driftsregnskabet og status, revideres af de to generalforsamlingsvalgte revisorer, eller en statsautoriseret revisor.

§10: Til ophævelse af institutionens virksonhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling og anvendelse af institutionens formue, til almennyttige og kulturelle formål inden for Morsø Kommune.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Tødsø Forsamlingshus d. 18./1. 1989.

 

 

Der er 80'er fest lørdag d. 6. Oktober med dj Jimmi Star fra Strandpavilionen. Hvis der bestilles bord til 10 personer får I 2 flasker vin med i prisen. Prisen er 175kr pr. person.

Der serveres en to retters menu (hovedret og dessert). Baren byder på øl, vin, vand og diverse spændende drinks.

Tilmelding kan ske på 20415779 eller todsoforsamlingshus@hotmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Tødsø Forsamlingshus
Gammel Landevej 31, Tødsø
7900 Nykøbing M

Mobil: 26748991
todsoforsamlingshus@hotmail.com

Bemærkninger til borde: Borde, stole og service til 150. 12 stk borde med folde ben 2,60 cm g 78cm 6 stk borde 2,10 g 90cm

Bemærkninger til sale: Salene er delvis renoveret i 2006.

Bemærkninger til scene: Nyt gulvtæppe i 2010.

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 18

Internet adgang: Nej

Sal 1 kapacitet: 150 Personer

Sal 2 kapacitet: 40 Personer

Antal: 50 p-plads(er)

Afstand fra p-plads til hus: 50 Meter

Bemærkninger til parkering: Kirkens P-pladser lige overfor må benyttes. Det er også muligt at pakere lige uden for døren.

Fast kok: Nej

Godkendt køkken: Ja

Service til: 150 Personer

Bemærkninger til service: Der er service til 150 pers.

El-komfur med: Nej kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 1 Gas ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Opvaskemaskine: Ja Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til rengøring: Normalt er lejeindtægten incl rengøring, dog har vi særlige regler ved leje til unge.

Bemærkninger til toiletter: Der er lavet ny toilet bygning i 2010 med 1 stk handicap og 2 stk alm. Dejlig lyst og venligt.

Gæste toiletter: 4

Handicap toiletter: 2

Personale toilet: Nej

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Rengøring tilbydes: Ja

Bemærkninger til transport: Der er mulighed for at ringe og bestille en vogn hertil.

Lokal taxa/vognmand: 97724711

Offentlig transport: Lige uden døren / kører dårligt.

Taxa/vognmand telefon: 97724711

Godkendt til: 190

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF