Tastum Kultur og Forsamlingshus

 

Forsamlingshuset er et hyggeligt hus med plads til mindre selskaber op til 70 personer

Service er incl. udlejningen

 

 

Vedtægter for

Tastum Kultur- og Forsamlingshus.

 

§1.

 

Husets navn er Tastum Kultur- og Forsamlingshus.

 

Formålet med Tastum Kultur- og Forsamlingshus er, at give husly til områdets beboere og foreninger.

Bestyrelsen for Tastum Kultur- og Forsamlingshus har derfor til opgave at varetage husets drift og vedligeholdelse på en rentabel og fremadrettet måde, så husets tilstand og økonomi ikke bringes i fare.

 

 

§2.

 

Enhver der bor i området Tastum, Kobberup og Feldingbjerg, er medlem af Tastum Kultur- og Forsamlingshus.

Der opkræves ikke kontingent, men betales husleje ved benyttelse af huset og det`s faciliteter.

 

 

§3.

 

Generalforsamlingen er, indenfor gældende lovgivning, den højeste myndighed i husets anliggender.

 

Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.

Der er èn (1) stemme pr. husstand.

 

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen afholdes i november måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, ved annoncering i Fjends Herreds Folkeblad.

Det skal anføres i annoncen, at forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når mindst 2/5 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

 

 

 

 

 

 

 

§4.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

•1.        Valg af ordstyrer og referent.

•2.        Beretning.

•3.        Fremlæggelse af regnskab.

•4.        Indkomne forslag.

•5.        Drøftelse af Tastum Kultur- og Forsamlingshus` fremtid.

•6.        Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

•7.        Fastsættelse af det kommende års udlejningspriser.

•8.        Eventuelt.

 

 

§5.

 

Den samlede bestyrelse består af 5 medlemmer.

 

I forbindelse med stiftende generalforsamling gælder følgende:

2 medlemmer vælges for 1 år.

2 medlemmer vælges for 2 år.

 

Herefter er valgperioden 2 år.

 

1 medlem udpeges af, og blandt, bestyrelsen for Tastum, Kobberup, Feldingbjerg Borgerforening.

 

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer, som er på valg hvert år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

 

§6.

 

Formanden repræsenterer Tastum Kultur- og Forsamlingshus, og indkalder til bestyrelsesmøder.

 

Næstformanden indtræder i formandens sted ved dennes fravær, samt fører protokol over bestyrelsens møder.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved flertallets tilstedeværelse.

 

Bestyrelsen kan, i forbindelse med udlejning af huset, fastsætte og opkræve gebyrer og depositum.

 

Foreningens regnskab revideres medio oktober måned.

 

Formanden og næstformanden er i forening bemyndiget til, på Tastum Kultur- og Forsamlingshus´ vegne, at indgå aftaler, og underskrive dokumenter.

 

 

§7.

 

Nedlæggelse af Tastum Kultur- og Forsamlingshus kan kun ske når der på to generalforsamlinger med mindst to, og højest fire ugers mellemrum, er truffet beslutning herom.

Der skal dog være mindst 3/4 flertal blandt de fremmødte for en nedlæggelse.

Ved nedlæggelse af Tastum Kultur- og Forsamlingshus overdrager bestyrelsen sine forpligtelser og beføjelser til Tastum, Kobberup, Feldingbjerg Borgerforening.

Bestyrelsen er herefter, under ansvar for sine tidligere handlinger, fritstillet.

 

 

§8.

 

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen.

Der afholdes afstemning om eventuelle ændringer, og der kræves 3/4 flertal blandt de fremmødte medlemmer for at ændringerne har gyldighed.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den  9. november  1999.

 

 

REGLER FOR BENYTTELSE AF

TASTUM KULTUR- & FORSAMLINGSHUS

 

     Af hensyn til Forsamlingshusets naboer skal støjende aktivitet udendørs  

   begrænses, og efter kl. 01.00 skal vinduer holdes lukkede.

  

 

 

      EFTER BENYTTELSE AF FORSAMLINGSHUSET SKAL

 

•Ø     ALLE ANVENDTE RUM RYDDES

•Ø     BORDE & STOLE SÆTTES PÅ PLADS

•Ø     GULVE FEJES (spildt øl, vin, vand og lignende bedes optørret)

•Ø     KOMFUR & OVN RENGØRES HVIS DISSE HAR VÆRET BENYTTET

•Ø     KØKKENBORDE AFTØRRES

•Ø     OPVASKEMASKINE SLUKKES, AFTAPNINGSHANE ÅBNES OG SIEN RENSES

•Ø     AFFALD PLACERES I UDVENDIG CONTAINER

•Ø     TOMME FLASKER LÆGGES I FLASKECONTAINER

•Ø     KØLESKAB/FRYSER SLUKKES (termostat på 0) OG SKABSDØRE EFTERLADES ÅBNE

•Ø     STEREOANLÆG AFLÅSES HVIS DET HAR VÆRET BENYTTET

•Ø     RUMTERMOSTAT TIL VARMEANLÆG STILLES PÅ 10°

•Ø     LYS SLUKKES (Udvendigt lys slukker automatisk)

•Ø     VINDUER LUKKES

•Ø     DØRE LÅSES

 

 

HVIS DER I FORBINDELSE MED UDLEJNINGEN ER SKET SKADE PÅ HUS, INVENTAR

ELLER SERVICE, BEDES DETTE MEDDELT UDLEJER VED AFLEVERING AF NØGLE.

 

 

 

NØGLE AFLEVERES PÅ ADRESSEN _________________________  tlf. nr._____________

 

 

(Lejer medbringer selv viskestykker, køkkenrulle/aftørringsklude samt evt. håndklæder.)

Forsamlingshuset har i foråret 2008:

  • Anlagt ny terrasse med faste bord/bænke!
  • Installeret SolVent (solventilation med solceller) fra

    ROBO-THERM A/S


Kontaktoplysninger


Tastum Kultur og Forsamlingshus
Tastumvej 33, Tastum
7850 Stoholm Jyll

Telefon: 97541250
Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: Sammenkl. borde på stabelvogn.

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 12

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Nej

Sal 1 kapacitet: 70 Personer

Sal 1 størrelse: 70 m2

Afstand fra p-plads til hus: 10 Meter

Bemærkninger til parkering: Grusbelægning

Service til: 70 Personer

Bemærkninger til service: Service er incl. udlejningen

El-komfur med: Ja kogepladser

Gas-komfur med: Nej kogepladser

Komfur har: 4 Kogepladser

Køleskabe: 1 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Opvaskemaskine: Ja Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Anretterkøkken med prof. opvaskemaskine og 2 proff. kaffemaskiner.

Gæste toiletter: 2

Personale toilet: Nej

Puslebord: Nej

Rengøring inkl. i leje: Ja

Lokal taxa/vognmand: Fly Taxi

Offentlig transport: Bus nr. 51 Viborg-Skive

Taxa/vognmand telefon: 97545211

Print Friendly and PDF