Karup Kultur- og Forsamlingshus

Velkommen til Karup Kultur- og Forsamlingshus

Bemærk:

Vi har fået laver vores egne Hjemmeside som er www.karupforsamlingshus.dk


Kultur- og Forsamlingshuset ligger midt i Karup by, tæt på busstop og forretninger.

Link for tilmelding af Informations mail er booking@karupforsamlingshus.dk. Her får du mails om kommende arrangementer.

Du kan også se kommende arrangementer under "Det sker i Karup Kultur- og Forsamlingshus" til venstre på siden.

Karup Kultur- og Forsamlingshus er i gang med en større renoveringsplan, hvortil vi har fået kr. 2 mill fra Viborg Kommune. Vi samler desuden ind til projektet lokalt. Se projektet og hvordan du kan støtte det her.

Indsamlet beløb lokalt pr. 1. August 2017: kr 199.841,00

Service, borde og stole udlejes ud af huset.

Se "Priser".

Udlejning til Ungdom / Efterskolefester, dog med et depositium på 3000 kr. og forudbetaling af leje . (Pris på leje aftales særskildt.)

Leje af Kultur- og Forsamlingshuset

image 01

Skulle du ønske at leje forsamlingshuset så gør følgende:

1. Tjek i kalenderen at Din dato er fri

2. Klik på "E-mail" under Vært/Udlejer og send en e-mail til vores booking (booking@karupforsamlingshus.dk)

3. Beskriv hvad Du ønsker at leje, samt ca. antal gæster.

Husk at oplyse Dato, Navn, Adresse & telefonnummer i feltet "Emne".

"Forsamlingshuset har en støtteforening med et årligt kontingent på 200 kr. som bruges til renovering/forbedring af huset."

Kontingentet kan indbetales på konto 7644 200 5872 eller
MobilePay 3023 1923.

Hvis du er interesseret i at høre mere så kontakt kasseren.

 

Vedtægter for den selvejende institution

KARUP KULTUR- og FORSAMLINGSHUS. 

Vedtægter

for

den selvejende institution

KARUP KULTUR- og FORSAMLINGSHUS.

 

 

 

 

 

 

 

$ 1                      NAVN og HJEMSTED

KARUP KULTUR- og FORSAMLINGSHUS er en selvejende institution med hjemsted i Karup J, Viborg Kommune.
Institutionen ejer ejendommen Bredgade 15 7470 Karup.
Matrikelnummer 6 BE Karup by, Karup.

 

 

$ 2                      FORMÅL

Institutionens formål er at drive et møde- og samlingssted for kommunens beboere, samt at virke for det folkelige og kulturelle arbejde.

 

$ 3                      MEDLEMSKAB

 Som medlemmer kan optages foreninger og sammenslutninger hjemmehørende i Karup nærområde.
Medlemskab giver ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art, ligesom det ikke medfører personligt ansvar for institutionens forpligtelser.
Medlemskab godkendes - efter skriftligt anmodning herom - af bestyrelsen og kan ankes for generalforsamlingen.
Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til bestyrelsen.

$ 4.                      DRIFT OG MIDLER

Institutionens drift gennemføres ved hjælp af

- lejeindtægter
- eventuelt bidrag fra medlemskredsen eller andre
- eventuelle offentlige tilskud
- arrangementer af folkelig og kulturel art

Likvide midler anbringes i samarbejde med et lokalt pengeinstitut.
Overskud anvendes til forbedringer af institutionens ejendom.

 

 

$ 5.                      GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab og budget
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
6. Valg af 1 revisor og revisor -suppleant.
7. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Forslag til behandling på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 4 dage forud.
Forslag behandles på generalforsamlingen.
Hvert medlem har ret til 7 medlemsrepræsentanter med stemmeret på generalforsamlingen. Dog har et medlems repræsentant (er) i forsamlingshusets bestyrelse altid stemmeret, således at medlemmet kun har yderligere det antal stemmer, der skal til, for at medlemmet er repræsenteret med i alt 7 medlemsrepræsentanter.
Almindeligt stemmeflertal er gældende ved afstemninger.
Referat af generalforsamlingen indføres i særlig protokol.
Dirigent og formand underskriver protokollen.
Skriftlig afstemning skal anvendes, når mindst 5 af de fremmødte repræsentanter begærer dette, dog skal der altid afholdes skriftlig afstemning ved personvalg, hvis blot 1 repræsentant forlanger det.


 

$ 6.                      EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når:
- Bestyrelsen finder det nødvendigt
- Mindst halvdelen af medlemsforeningerne fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden.

 

 

$ 7.                      BESTYRELSEN

Bestyrelsen, som består af 5 - 7 personer, konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse, evt. ved ansat hjælp. Ansatte i institutionen kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen laver selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån til forsamlingshusets drift m.v..
Formanden samt 1 bestyrelsesmedlem tegner institutionen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen afgår hvert år således.

Ulige år 2 - 4 bestyrelsesmedlemmer
Lige år 3 bestyrelsesmedlemmer

Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen afholder møde mindst 1 gang i kvartalet.
Formanden indkalder mindst 8 dage forud med angivelse af dagsorden.
Ansatte kan deltage i møderne uden stemmeret.
Køb/salg af fast ejendom kræver generalforsamlingens accept.
I bestyrelsesprotokollen føres et kort referat af møderne, samt vedtagne beslutninger der træffes ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 

$ 8.                      REGNSKAB OG REVISION

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder regnskab og status.
Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.
Bestyrelsen godkender underskriver regnskabet inden generalforsamlingen.

 

 

$ 9                      VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer eller tilføjelse til disse vedtægter kan foretages på generalforsamlingen, med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

$ 10                      OPLØSNING

I tilfælde af institutionens opløsning, som i øvrigt kræver, at 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter, skal institutionens formue anvendes til almene kulturelle formål i Karup nærområde i henhold til generalforsamlingens beslutning.

 

$ 11                      VEDTAGELSE

Forannævnte vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling i Karup Forsamlingshus den 21. maj 1980.
Ændringer vedtaget 19.02.1982, 18.02.1983, 19.02.1988, 7.11.1989, 28.02.1997, 19.04.2000, 30.04.2002. 22.05.2007, 29.04.2008, 13.05.2013, 12.05.2014, 06.04.2016

Følgende foreninger har tilsluttet sig foran nævnte institutionKARUP FOLKEDANSERFORENING.

KARUP KØLVRÅ IDRÆTSKLUB (KKIK).
KARUP BORGER- OG HÅNDVÆRKERFORENING.
KARUP-KØLVRÅ SENIORKLUB
KARUP HANDELSFORENING.

Ved Leje af huser:

Lille salleje ( max 30 personer ) 750 Kr. incl. rengøring (250 kr.)

+ 5 Kr. pr. person til service og forbrug.

Lille salleje (mandag til torsdag) møde m. kaffe fast pris 500 Kr.

Hele huset salleje 1750 Kr. incl. rengøring (500 kr.)

 + 5 Kr. pr. person til service og forbrug.

 

Runde borde til 8 personer 30 kr. (Nye borde)

Ved leje af borde og stole ud af huset:

Leje af borde pr. stk. 50 kr. pr. døgn (aflange)

Leje af stole pr. stk 5 kr. pr. døgn (uden polstring)

LEJEKONTRAKT Karup Kultur- og Forsamlingshus

 

Lejer Navn:                                                                                     Tlf.                                                 

Adr.                                                                                                                                                        

og

Karup Forsamlingshus, Bredgade 15, 7470 Karup, indgår følgende aftale for leje af huset:

I perioden fra            dag den                       år                   kl.               

                 til            dag den                       år                   kl.                 i alt døgn                

Lejen andrager:

 Første døgn lille sal incl. rengøring  (250 KR.):                       ,-   kr. 

Første døgn hele huset incl. rengør. (500 KR.):                        ,-   kr. 

Tillæg for ekstra døgn:                                                         ,-   kr. 

Forbrug + service (5 kr./Kuvert)                                              ,-  kr. 

Runde borde m. stole (50 kr./sæt)                                          ,-  kr.

Leje af lydanlæg (500,- kr.)                                                   ,-   kr.

Samlet pris for lejemålet:                                                       ,-  kr. Betales ved aflevering af (nøgler til huset) eller ( Indsættes på konto 9255 – 4388 843 220 ).

 

Med mindre andet er aftalt gælder lejen fra kl. 10.00 på lejedato til kl. 09.00 dagen efter.

I lejen er indregnet forbrug af vand, varme og elektricitet. 

Lejebetingelser: 

1. Hele huset er røgfrit (hvis dette ikke overholdes kommer der en erst.pris på 1.000,- kr.)

2. Huset skal afleveres i opryddet og fejet stand (der henvises til vedlagte tjekliste).

3. Lejeren er pligtig til at anmelde og erstatte manglende og/eller ødelagt inventar

   (f.eks. service, ruder, stole, døre, etc.) - erstatning betales efter regning.

4. Al færdsel og ophold på nabogrunde og omkringliggende arealer er strengt forbudt.

Klager over husets rengøring, herunder porcelæn skal indgives til udlejer, inden huset tages i brug. Et bestyrelsesmedlem vil besigtige standen og tage stilling til klagens berettigelse. 

Nøglen afhentes Ericavej 70, 7470 Karup. Denne lejekontrakt anses ikke for at være indgået før lejekontrakten er underskrevet og returneret til Børge S. Johansen Ericavej 70, 7470 Karup.

Brydes denne kontrakt betales gebyr på kr. 500,- 

 

Udlejer              __________________      __dato  ________Lejer                ___   ___________________ dato  _____   

Check liste:

Toiletter:

q       Brugte lady poser og affaldsposer fjernes

q       Gulve fejes ell. støvsuges

Forgang:

q       Bøjler skal være hængt på plads

q       Udendørs askebæger tømt for affald.

q       Gulvet fejet ell. Støvsuget.

Udenfor:

q       Cigaret skodder og affald skal vær fjernet (kosten står i baggangen)

Lille Sal:

q       Borde sættes på plads.

1 bord ved venstre vindue.

3 borde ved hver af de 2 midterste vinduer .

2 borde ved højre vindue.

q       Voksduge skal være lagt på.

q       Stolene skal stå ved bordene.

q       Gulvet skal fejes ell. Støvsuges.

q       Luk for varmen.

q       Luk Vinduerne.

Stor sal:

q       Plast borde skal vaskes af hvis det er nødvendig,

q       Sættes på bord vognen.

q       Træ borde vaskes af hvis det er nødvendig.

q       Sættes på pladevognen.

q       Stabel stolene i farver 10 i hver stak, brug stolevognen til at flytte dem med.

q       Bord ben sættes på trekant vognen, de skal vende på hovedet.

q       Det hele skal stå som vist på billedet i baren.

q       Bænke skal være på plads under vinduerne og langs vægen.

q       De grønne hynder til stolene stables i personale rummet.

q       Køleskabet skal være slukket og stå åben.

q       Sluk for ventilationen.

q       Luk vinduer og døren ud.

q       Baren vaskes af udvendig og indvendig.

q       Skru ned for varmen til 13 grader brug anvisningen på side 2.

Mellem gang:

q       Salt og peber, askebægere. vaser og lysestager sættes på plads i skabet .

q       Vask bordet af med vand og sæbe.

q       Gulvet skal fejes eller støvsuges.

Køkken:

q       Komfuret skal gøres rent.

q       Kaffemaskiner skal tørres af og kanderne gøres ren.

q       Køleskabe skal være tørret af og gjort ren om nødvendig.

q       Afbrydes på kontakten til højre for køleskabene, lågerne skal stå åben.

q       Fryseren må ikke afbrydes.

q       Glas og porcelæn skal stå på plads i skabene (se på hylde forkanterne)

q       Bestik skal være ren, og ligge ordentlig i kasserne.

q       Bordene skal vaskes af med vand og sæbe.

Opvaskemaskinen:

q       Baljer, børster og svampe gives en tur i opvaskeren.

q       Hylden under vasken tørres af.

q       Afbryd maskinen på væge, tøm den for vand.

q       Træk tråd bakken i maskinen helt ud og gør den ren.

q       Skyl maskinen indvendig med vand og tør den af udvendig.

q       Tør fliser og armatur over vasken.

q       Brugte viskestykker og klude hænges på tørre stativet i vaskerum.

q       Gulvet skal fejes eller støvsuges

q       Luk vinduerne

Affald Sortering:

q       Flasker og dåser skal i flaskecontaineren evt. ved Brugsen.

q       Pap og papkasser skal i hjørnet i køkkenet, KUN PAP ingen plastik! De skal være sammenfoldede.

q       Alm. Affald Skal i den grønne container uden for køkkenet.

 Varme i den store sal:

 

For at tænde for varmen, drej til ønskede temperatur på termostaten ved køleskab.

Hvis der bliver for varmt, drej ned for termostaten, hvis det ikke hjælper hurtig nok, kan man tænde for loft ventilatoren  under varme styringen.

 Gode råd om varmen: 

30 personer ca.23 grader

50 personer ca.21 grader

60 personer og derover mellem 19 og 20 grader

disse tal kan man bruge som håndregel

det afhænger stadig lidt af temperaturen uden for og  gæsternes alder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Festmusik:  www.kurtjepsen.dk

Festmusik:  www.123festmusik.dk

 

Festmusik:  www.sirjuke.dk Husk sig at det er til Karup Forsamlingshus

 

 

Servietfoldning: www.­servietfoldning.­dk

Download brudevalsen gratis og lovligt: www.vildmedbryllup.dk/download-brudevalsen.html

Lav en bordplan for festen online: www.vildmedbryllup.dk/tools/lav-en flot-bordplan.html

 Dekorationssten-fade, lys og servietter: www.mystone.dk

 

LEJEKONTRAKT Karup Kultur- og Forsamlingshus

"Ungdomsfest"

 

Lejer Navn:                                                                                  Tlf.                                              

Adr.                                                                                                                                                

og

Karup Forsamlingshus, Bredgade 15, 7470 Karup, indgår følgende aftale for leje af huset:

 

I perioden fra            dag den                       år                 kl.    10.00   

                 til            dag den                       år                 kl.    16.00     i alt døgn   1½  .   

Lejen andrager:  

Første døgn hele huset incl. rengør.:               3.000,-   kr.

Tillæg for ekstra døgn:                                    500,-   kr.

Depositum                                                   3.000,-    kr.

Samlet pris for lejemålet:                              6.500,-    kr. Betales ved indgåelse af kontrakt eller ( Indsættes på konto 9255 4388 843 220 ). 

Med mindre andet er aftalt gælder lejen fra kl. 10.00 på lejedato til kl. 09.00 dagen efter.

I lejen er indregnet forbrug af vand, varme og elektricitet.

Lejebetingelser:  

  1. Der skal være 1 voksen pr. 10 unge til stede under hele festen. 2 af dem skal underskrive lejekontrakten.
  2. Der skal være 2 voksne til kontrol ved indgang hele tiden med en gul vest, som findes i huset.
  3. Huset skal afleveres i opryddet og fejet stand (der henvises til vedlagte tjekliste).
  4. Lejeren er pligtig til at anmelde og erstatte manglende og/eller ødelagt inventar (f.eks. service, ruder, stole, døre, etc.) - erstatning betales efter regning.
  5. Al færdsel og ophold på nabogrunde og omkringliggende arealer er strengt forbudt.

Klager over husets rengøring, herunder porcelæn skal indgives til udlejer, inden huset tages i brug. Et bestyrelsesmedlem vil besigtige standen og tage stilling til klagens berettigelse.

Nøglen afhentes Ericavej 70, 7470 Karup. Denne lejekontrakt anses ikke for at være indgået før lejekontrakten er underskrevet og returneret til Børge S. Johansen Ericavej 70, 7470 Karup. 

Brydes denne kontrakt betales gebyr på kr. 1000,-

 

Udlejer                   __             _ _____dato  ________Lejer_____     _____   _ _      __               dato     _____

26-12-16 01-01-17 Henny & Annette
02-01-17 08-01-17 Esther & Pia
09-01-17 15-01-17 Ole/AnneM. & Søren
16-01-17 22-01-17 Lilian & Martin
23-01-17 29-01-17 Henny & Annette
30-01-17 05-02-17 Esther & Pia
06-02-17 12-02-17 Ole/AnneM. & Søren
13-02-17 19-02-17 Lilian & Martin
20-02-17 26-02-17 Henny & Annette
27-02-17 05-03-17 Esther & Pia
06-03-17 12-03-17 Ole/AnneM. & Søren
13-03-17 19-03-17 Lilian & Martin
20-03-17 26-03-17 Henny & Annette
27-03-17 02-04-17 Esther & Pia
03-04-17 09-04-17 Ole/AnneM. & Søren
10-04-17 16-04-17 Lilian & Martin
17-04-17 23-04-17 Esther & Annette
24-04-17 30-04-17 Henny & Johnny
01-05-17 07-05-17 Pia & Inge H.
08-05-17 14-05-17 Ole/AnneM. & Søren
15-05-17 21-05-17 Karin & Martin
22-05-17 28-05-17 Esther & Annette
29-05-17 04-06-17 Henny & Johnny
05-06-17 11-06-17 Pia & Inge H.
12-06-17 18-06-17 Ole/AnneM. & Søren
19-06-17 25-06-17 Karin & Martin
26-06-17 02-07-17 Esther & Annette
03-07-17 09-07-17 Henny & Johnny
10-07-17 16-07-17 Pia & Inge H.
17-07-17 23-07-17 Ole/AnneM. & Søren
24-07-17 30-07-17 Karin & Martin

D.  8/5-2017 Banko

D. 20/5-2017 Byfornyelsesfest med foreninger i huset

D.  8/6-2017 Ølsmagning Sammen med SuperBrugsen

D. 12/6-2017 Banko

D. 10/7-2017 Banko

D. 14/8-2017 Banko

D. 25/8-2017 Diskotek  (KKIK)

D. 27/8-2017 Børnebanko (KKIK)

D. 7/9-2017 Vinsmagning

D. 18/9-2017 Banko

D. 16/10-2017 Banko

D. 26/10-2017 Foredrag"Mit liv som Politimand"

D. 13/11-2017 Banko

D. 11/12-2017 BankoBookingforespørgsel

Send og en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Karup Kultur- og Forsamlingshus
Bredgade 15, Karup J.
7470 Karup J

Mobil: 3023 1923

Bemærkninger til borde: 10 Stk 245*76 Plast 20 Stk 190*95 plader på trekanbukke 10 Stk 180*80 Fast stel

Bemærkninger til sale: Salene kan slås sammen (foldedør)

Bemærkninger til scene: Scene kan skaffes

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 30

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Nej

Sal 1 kapacitet: 120 Personer

Sal 1 størrelse: 8 x 20 meter = 160 m2

Sal 2 kapacitet: Max 35 personer Personer

Sal 2 størrelse: 5 x 8 meter = 40 m2

Antal: 30 p-plads(er)

Handicap parkering: 1 Stk

Afstand fra p-plads til hus: 10 Meter

Bemærkninger til parkering: På siden og bag huset.

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Godkendt køkken: Nej

Service til: 150 Personer

Bemærkninger til service: Service: Hvidt Frokost, Dyb, Flad og kaffe. Glas: Hvidvin, rødvin, øl, Snap, Likør, Drinks, Cham

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

El-ovn størrelse: 150 Liter

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Bemærkninger til køkken: Stort køkken med: Konveksovn, Gastronoma komfur, KEN opvasker. Lille grovkøkken

Bemærkninger til rengøring: Brug den medsendte tjekliste

Bemærkninger til toiletter: Herrer: 1 toilet + 3 kummer Damer: 3 toiletter.

Handicap toiletter: 0

Personale toilet: Ja

Puslebord: Nej

Rengøring inkl. i leje: Ja Se under priser

Rengøring tilbydes: Betales særskildt "se priser".

Bemærkninger til transport: Sidste bus køre ca 23:00

Lokal taxa/vognmand: Ja

Offentlig transport: Rute 53 Herning - Viborg

Taxa/vognmand telefon: 9710 1415 / 8666 1045

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF