• Bække Forsamlingshus
 • Kontaktoplysninger

  Bække Forsamlingshus
  Skolegade 10, Bække
  6622 Bække

  / 71957066 stensbjerglund@hotmail.com
  Link til hjemmeside


  Forsamlingshuset er et "nøglehus"

  Vært/udlejer
  Ilse Andersen: 71957066

Bække Forsamlingshus

Bække Forsamlingshus er byens og oplandets fælles hus.

Det gl. forsamlingshus lå på Nørregade lige ud til hovedgaden og opførtes i 1890. Midlerne tilvejebringes ved Aktietegning. Siden da har det været benyttet som Lokale for møder, Gymnastik, Fester, Generalforsamlinger o.l. På grund af Vejregulering gennem Bække By blev det i 1935 eksproprieret af Amtet for en sum af 4000 kr. Selve huset solgtes for 500 kr.

I sommeren 1936 påbegyndtes Opførelsen af et nyt Forsamlingshus. Det har form som et T med Facade langs vejen og den store sal (17,80 m x 9,10 m udv. m.) som en Udbygning bagud midt på Facadebygningen, der er 13,18 m lang og 7,70 m bred. Under hele Facadebygningen indrettes Kælder med Fyrrum, Brusebad o.m.

I stueetagen er Entré, en mindre Sal og Køkken, i Tagetagen en lejlighed. Byggesummen er anslået til ca. 20.000 kr. Arbejdet udføres af stedlige håndværkere, nemlig Murermester E. Søndermark, Tømrermester V. H. Poder og Snedker N. Henning. Man valgte at ligge det nye Forsamlingshus på Skolegade, der er en sidegade og næsten lige over for skolen, så denne kunne gøre brug af faciliteterne f.eks. gymnastik.

I 1970'erne bliver forsamlingshuset renoveret. Det gamle køkken på 12 kvm. nedlægges og der bygges et nyt køkken på 60 kvm.

Fremfor toilet i kælderen og indgang 1 sal, blev der lavet en tilbygning, hvor toiletterne og indgangspartiet bliver samlet i et.

Ved nedlæggelse af det gamle køkken og indgang, opstår der nu en lille sal og scenen nedlægges. Der laves nedsænkning af loft højde i den store sal, for at spare på varmen.

I 2007 startede den nye renovering, den lille sal sat i stand. I 2009 blev et nyt gasfyr sat op.

I 2011 blev den store festsal renoveret, loftet får fuld højde igen og malet, så det fremstår lyst og salen kommer til sit rette element, dette fik vi hjælp til fra borgerne, samt blev der afholdt diverse arrangementer.

I 2017 blev gavlen ved hovedindgangen renoveret, tagrygninger, skrå beton ved køkken indgang og sokkel ud mod Skolegade repareret.

Whistklubben gør brug af huset hver torsdag aften kl. 19, alle er velkomne.

Dagplejen har siden 2011 gjort brug af huset 40 gange om året og fra 2016 er det 20 gange om året.

Vedtægter

For

Foreningen Bække Forsamlingshus.

  

  

§1

Foreningens navn er "Foreningen Bække Forsamlingshus". Foreningen er hjemmehørende i Bække i Vejen Kommune. Foreningens adresse er hos formanden. Foreningen har hjemsted i Bække Forsamlingshus.

 

§2

Foreningen er upolitisk og dens formål er at drive og opretholde Bække Forsamlingshus som almennyttig, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem dennes Amtsforening, samt at medvirke til sognets fortsatte trivsel og vækst i kommunen.

Foreningens indtægter tilvejebringes gennem kontingenter, gaver, tilskud, udlejning og arrangementer.

Foreningens indtægter anvendes til de, med den daglige drift forbundne udgifter, samt vedligeholdelse af huset. De større arrangementer søges gennemført, så disse økonomisk hviler i sig selv.

Foreningens likvide formue skal indsættes på en konto i et pengeinstitut.

Formanden og kassereren har fuldmagt til kontoen og kan uafhængigt af hinanden hæve og indsætte penge på kontoe. Der må forefindes en passende kassebeholdning hos kassereren.

 

§ 3

Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Enhver person, der har betalt kontingent, er medlem og har stemmeret på generalforsamling.

 

§ 4

Foreningen er en kontingent forening, der alene hæfter for lovlige beslutninger overfor tredjemand med sin formue.

 

§ 5

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar/marts måned, med dagsorden og indkaldelse i den lokale avis eller ved husstandsomdeling med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det skønnes nødvendigt. Ligeledes kan 25 medlemmer forlange en sådan afholdt med fornøden begrundelse ved skriftlig henvendelse til formanden.

Den har gyldighed som en ordinær generalforsamling.

 

§ 6

På den årlige generalforsamling er dagsordenen som følger:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Evt.

 

§ 7

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindelig stemmeflertal, for de punkter, der har været fremsat på dagsordenen i andre sager fordres, at 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Der føres beslutningsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

§ 8

Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse på 5 medlemmer, dog mindst 3, under ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode ad gangen, og der afgår skiftevis 2 og 3 ad gangen. Kun medlemmer i foreningen kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. Der vælges 2 revisorer for 1 år ad gangen.

 

§ 9

Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender, såsom Forsamlingshusets kontakter udadtil, aktiviteter i Bække og omegn, vedligeholdelse, renholdelse og udlejning af huset, m.m., samt fører foreningens protokoller, hvori vedtægterne indføres.

I forhold til tredjemand tegnes foreningen af formanden samt et bestyrelsesmedlem i foreningen.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån og andre ekstraordinære dispositioner, dog hele bestyrelsen.

Bestyrelsen holder minimum 8 møder årligt eller når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Fremmødte medlemmer af bestyrelsen er beslutningsdygtige, når et flertalt er til stede.

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, dog i tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

Der føres beslutningsprotokol, der underskrives af bestyrelsen.

 

§ 10

Regnskabsåret går fra 1/1-31/12. Regnskabet afsluttes og tilstiles de valgte revisorer mindst 1 måned før generalforsamlingen. Revisorerne tilbagesender det reviderede regnskab med bemærkninger til kassereren senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

§ 11

Forslag om vedtægtsændring behandles på generalforsamlingen, den vedtages med et flertal af de fremmødte stemmer. Kommer forslag fra medlemmer uden for bestyrelsen, skal det indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 12

Beslutning om foreningens ophør, kan kun træffes på en, med det formål, særligt indkaldt generalforsamling og kun med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Indkaldelse skal ske skriftligt til samtlige medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning afgør den siddende bestyrelse, hvad eventuel formue og andre aktiver anvendes til i henhold til foreningens formål.

Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afvikling af formuen er effektueret. Foreningen hæfter ikke for forpligtigelser udover dens formue.

Bestyrelsen eller enkelte medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Hvis bestyrelsen eller et enkelt medlem, mod bedre vidende, påfører en kreditor tab, kan den/de drages til personligt ansvar.

 

§ 13

I huset må udskænkning af spiritus kun finde sted med bestyrelsens samtykke, samt efter ansøgning til politiet.

Familiefest er dog undtaget.

 

§ 14

Generalforsamlingen har højeste myndighed, og dens beslutninger kan ikke indankes for domstolene.

Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling d.19/4-2017.

Kommende arrangementer i 2017 vil løbende blive opdateret.

 

Sangsildene fredag d. 6 oktober kl. 18.00 dørene åber kl. 17.30

Andebanko: Onsdag d. 1 november kl. 19.00 dørene åbner kl. 18.00

Julemarked: Søndag d. 19 november kl. 10.00 - 15.30 

Julefrokost: Lørdag d. 2 december kl. 18.00 - 01.00

 

 

 

 


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Bemærkninger til borde: 2 størrelser

Firkantede borde: Ja

Internet adgang: Nej

Sal 1 kapacitet: 150 Personer

Sal 1 størrelse: ca. 150 m2

Sal 2 kapacitet: 50 Personer

Sal 2 størrelse: ca. 50 m2

Antal: 50 p-plads(er)

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Godkendt køkken: Nej

Service til: 150 Personer

Gas-komfur med: 5 kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

El-ovn størrelse: Dankok konventionsovn 12 rl. Liter

Køleskabe: 3 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Bemærkninger til rengøring: Huset kan kun lejes med rengøring

Bemærkninger til toiletter: Dame og Herre

Gæste toiletter: 4

Handicap toiletter: 1

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Bemærkninger til transport: Der kan bestilles flex taxa

Lokal taxa/vognmand: Bække Taxa & Turist ApS

Offentlig transport: Bus

Taxa/vognmand telefon: 75389300

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF