Veerst Forsamlingshus

VEDTÆGTER FOR BYLAUGET FOR VEERST OG OMEGN

1.

"Bylauget for Veerst og Omegn"  er en sammenslutning af Veerst Borgerforening og Veerst Forsamlingshus, og begge videreføres under det fælles navn: "Bylauget for Veerst og Omegn".

Bylauget for Veerst og Omegn blev stiftet den 22. marts 1993.

 2.

Bylauget for Veerst og en bred omegn, og beboere i dette område indbydes til at være medlemmer heraf. Bestyrelsen fastsætter årskontingent og takster for udlejning.

 3.

Bylaugets formål er at varetage fysiske anliggender for dets område, og holde forsamlingshuset åben for udøvelse af gymnastik, kulturelle og festlige arrangementer samt støtte foreningsarbejdet.

 4.

Bylauget ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. De vælges ved stemmeflertal og ved skriftlig afstemning. Ingen kan vælges uden tilsagn. Valget gælder for to år. Der afgår henholdsvis 4 og 3. Første år 4 ved lodtrækning. Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Udtræder et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten i dennes sted indtil førstkommende generalforsamling. Det nye bestyrelsesmedlem vælges for den eventuelt resterende valgperiode. Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen; første år vælges den ene kun for et år. Valg af henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker hver for sig.

 5.

Områdets øvrige foreninger opfordres til at sende repræsentanter til Bylaugets bestyrelsesmøder. De skal være bindeleddet til foreningerne og være med til at udbygge samarbejdet i hele området.

6.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand kasserer og sekretær. Over forhandling ved bestyrelsesmøder og generalforsamling føres protokol.

7.

Foreningens regnskaber følger kalenderåret.

8.

Der afholdes generalforsamling i løbet af februar hvert år. Der indvarsles 14 dage forinden i lokalavisen. Formanden aflægger beretning om det forløbne år. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Vedtægtsændringer og andre forslag der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling, indgives skriftligt til formanden 8 dage før generalforsamlingen.

9.

Ordstyreren, der vælges af generalforsamlingen, underskriver sammen med formanden forhandlingsprotokollen.

10.

Generalforsamlingen er Bylaugets øverste myndighed. Her godkendes holdninger og takster. Beslutningen tages ved almindeligt stemmeflertal og disse kan foretages på enhver lovlig indvarslet generalforsamling.

11.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 16 medlemmer med motiver og dagsorden forlanger det. Beretning herom indgives skriftligt til formanden. Denne må så indkalde med 14 dages varsel.

12.

Ved opløsning af "Bylauget for Veerst og Omegn" tilbageføres forsamlingshuset til sin tidligere selvstændighed med udgangspunkt i vedtægterne fra 6. september 1989. Ligeledes tilbageføres Borgerforeningen til udgangspunktet i vedtægterne fra 28. januar 1988.

13.

Ved endegyldig sammenslutning af Borgerforeningen og forsamlingshus afleveres afsluttede regnskaber med status.

 

Der er ingen aktuelle nyheder.

Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Veerst Forsamlingshus
Kronborgvej 46, Veerst
6600 Vejen

Telefon: 75334567/ Mobil: 22549122
helenesvensson622@msn.com
Link til hjemmeside

Fast scene: Ja

Internet adgang: Nej

Sal 1 kapacitet: 130 Personer

Sal 2 kapacitet: 40 Personer

Antal: 50 p-plads(er)

Afstand fra p-plads til hus: 5 Meter

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Godkendt køkken: Nej

Service til: 100 Personer

El-komfur med: Ja kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 4 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køleskabe: 1 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til rengøring: Rengøring kan ikke fravælges

Gæste toiletter: 2

Personale toilet: Nej

Puslebord: Nej

Rengøring tilbydes: Ja

Godkendt til: 130

Print Friendly and PDF