• Andst Forsamlingshus
 • Kontaktoplysninger

  Andst Forsamlingshus
  Markdannersvej 22, St. Andst
  6600 Vejen

  / 61317558
  Link til hjemmeside


  Forsamlingshuset er et "nøglehus"

  Vært/udlejer
  Anitta Hansen: 61317558

Andst Forsamlingshus

1.

Foreningen Andst Forsamlingshus har hjemsted i Andst og har til formål at stille forsamlingslokaler til rådighed for det tidligere Andst sogns ungdom og andre beboere ved udøvelse af idræt, ved klubarbejde for ungdommen, ved møder, fester og lignende virksomhed af betydning for fællesskabet i Vejen kommune.

 

2.

Enhver indehaver af et eller flere af de udstedte medejendomsbeviser er medlem af foreningen og har i denne egenskab én stemme, der kun kan benyttes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen af indehaveren eller dennes ægtefælle. Beviset kan ikke overdrages eller falde i arv.                                   Nye medlemmer kan optages mod at disse betaler et indskud, hvis størrelse hvert år fastsættes af generalforsamlingen.

For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.

Ingen kan som medlem pådrage sig personligt ansvar for foreningens forpligtelser, men har ej heller ret til udbytte af nogen art af dens virksomhed eller ret til andel i foreningens formue ved dens eventuelle ophør.

Herudover betaler medlemmerne et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret. Kontingentet indbetales til foreningen senest 1. marts. Generalforsamlingen kan beslutte, et særligt kontingent for ældre over 67 år, som i 10 år har været medlemmer af foreningen.

 

3.

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned med følgende dagsorden:

 1. Beretning
 2. Regnskab
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Valg af bestyrelse og revisorer.
 5. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel ved annonce i det på egnen mest udbredte blad. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter skriftlig krav af mindst 15 medlemmer, der ved henvendelse herom til bestyrelsen skal afgive dagsordenen.

 

4.

Selskabet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår skiftevis 4 eller 3 medlemmer. Stemmesedlen er gyldig, når den indeholder navne på det antal kandidater, som skal vælges, eller et færre antal.

Ved valg til bestyrelse er de 2 personer, der har opnået henholdsvis flest og næstflest stemmer uden at blive valgt, suppleanter for det kommende år, således at den, der har opnået flest stemmer er 1 suppleant.

Der vælges endvidere hvert år 1 revisor.

Forslag, der måtte komme til afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Beslutning om vedtægtsændring eller ophør af foreningen kræver vedtagelse af 2/3 af de mødte, og mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede ved afstemningen. Opnås ikke denne kvalificerede majoritet, sammenkaldes til ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage og senest 2 måneder efter første generalforsamling. På denne generalforsamling træffes afgørelsen ved simpel stemmeflerhed.

 

5.

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Denne og ét bestyrelsesmedlem forpligter selskabet i forhold til tredjemand. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Foreningens regnskab revideres hvert år inden den årlige generalforsamling. Kassebeholdningen skal indestå i Andst Sparekasse.

 

6.

Ved foreningens eventuelle opløsning skal dens formue anvendes til støtte for én eller flere institutioner i det oprindelige Andst sogn. Hvis formål ligger så nær ved den opløste forenings som muligt.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Andst marts 1990.

Andst Forsamlingshus byder velkommen til hel række nye arrangementer. Vi kalder dem " syng med arrangementer"

Der bliver sunget fra vores "sprit-nye" højskolesangbøger. Arrangementerne, bliver krydret med bl.a. fordrag, levende musik, udstilling mm.

Man vil kunne købe kaffe og hjemmebag, øl, vand og vin.

Prisen for at deltage vil være 20 kr. pr. person.

Følg med på vores hjemmeside, under Andst Kalenderen.

 

Et andet arrangement, vi arrangerer 2-3 gange om året er vores "Café Markdanner"

En utrolig populær arrangement. Her er det vores lokale gruppe "AFMM" der laver og serverer maden. "AFMM" står for Andst finere madlavning for mænd. Her kan man komme og spise hvad man kan for 40 kr.

Arrangementerne har været totalt udsolgt mindst en uge før.

Følg med på vores hjemmeside, under Andst Kalenderen.

 

Af faste arrangementer er:

 

29. september 2012  "Oktoberfest"

14. oktober 2012       Bankospil

28. oktober 2012       Bankospil

11. november 2012    Bankospil

2. december 2012     Julemarked

 

Følg os på Andst Kalenderen på vores hjemmeside.

 

http://andst.info/?page_id=50

 

 

Vi ses.......


Bookingforespørgsel

Send og en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Bemærkninger til sale: Salene kan slåes sammen til en stor sal der tilsammen kan rumme 120 personer

Fast scene: Ja

Sal 1 kapacitet: 90 Personer

Sal 2 kapacitet: 30 Personer

Antal: 3 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 5 Meter

Bemærkninger til parkering: Parkering i gården, foran huset, og ved parkeringspladsen 10 meter længere oppe af Markdannersvej

Service til: 120 Personer

Bemærkninger til service: Køkkenet er et anretterkøkken

El-komfur med: Ja kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

Køleskabe: 1 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Godkendt til: 120

Print Friendly and PDF