Hjulby Forsamlingshus

Hjulby Forsamlingshus er centralt beliggende tæt på Nyborg og med udsigt til marker. Der er bus lige uden for døren og ca. 500 meter til motorvejen.


Vi har rammerne for den fest eller sammenkomst, hvor du og dine gæster selv bestemmer atmosfæren.

Hjulby beboerforenings formål er at forsamlingshuset skal være møde- og samlingssted for egnens beboere.

Huset kan også bruges til aktiviter som fx. banko, juletræsfest, kagekonkurrencer, loppemarkeder, smykkekursus, blomsterbinding og meget mere.

Huset lejes ikke ud til ungdomsfester for personer under 25 år. Dvs fest med diskotek og lysshow. Ej heller med forældre som "vagter".


Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Vedtægter
for
Hjulby 
Beboerforening


                                       § 1  

Foreningens navn er Hjulby beboerforening.
Foreningen har hjemsted i Hjulby sogn - Nyborg kommune.
Foreningens aktiver er Hjulby forsamlingshus, Tingstedet på Tunnelvej
og lege-/sportspladsen på Stationsvej.

 

                                       § 2  

Foreningens formål er:

     1.   at virke som kulturelt møde- og samlingssted og fremme
           fællesskabet for
 Hjulby´s beboere.
    
2.   at iværksætte aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre i
          
området.
    
3.   at danne attraktive ramme om aktiviteter til styrkelse af
          
det lokale sociale liv.
    
4.   at drive og udleje forsamlingshuset.

 

                                       §3

Som beboer i Hjulby er man medlem af beboerforeningen.
Medlemskabet er gratis.

 

                                       §4

Foreningen drives af følgende indtægter:

- Overskud fra diverse arrangementer
- Offentlige og private tilskud  
- Udlejning af aktiver
- Udlejning af forsamlingshuset, hvor lejen fastsættes af bestyrelsen.

 

                                       §5  

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, som
vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv som formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler ansvarsområderne indbyrdes.

Udlejer og regnskabsfører udpeges af bestyrelsen. Disse behøver ikke være medlem af bestyrelsen.

Alle medlemmer over 18 år kan vælges.

Hvert bestyrelsesmedlem har ret til, at bruge forsamlingshuset gratis en gang årligt.

 

                                        §6

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 4 fra bestyrelsen indkalder til dette.
Dog afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året.
Der føres protokol over møderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er mødt.
I tilfælde af ste
mmelighed, har formanden den afgørende stemme.

Brug af foreningens midler ud over budgetterede faste udgifter, aftales dette forinden på et bestyrelsesmøde.

Udtræder et bestyrelsesmedlem før tid, går bestyrelsesposten automatisk på valg på først kommende generalforsamling.

 

                                         §7  

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes i første kvartal. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog 1 måned før.

Medlemmer over 18 år har stemmeret. Stemmeretten kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Ved ønske om opstilling til valg i bestyrelsen, skal dette ske ved personlig fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt, formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder de forslag, der stemmes om,
dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

                                            §8

Ordinær generalforsamling, skal omfatte følgende:

    1.  Valg af ordstyrer
    2.  Valg af referent
    3.  Valg af stemmetællere
    4.  Formandens årsberetning fremlægges til godkendelse
    5.  Kassererens reviderede regnskab og budgetforslag fremlægges til 
         godkendelse
    6
.  Indkomne forslag
    7
.  Valg af:
        
-  bestyrelsesmedlemmer, 4 i lige år, 3 i ulige år for 2-årig periode
        
-  bestyrelsessuppleanter1 i ulige år, 1 i lige år for 2-årig periode
        
-  revisorer, 2 for 1-årig periode
        
-  revisorsuppleant, 1 for 1-årig periode 
    8
.  Eventuelt  (der kan ikke vedtages noget under dette punkt)
    9. 
Referatet godkendes og underskrives af referent og ordstyrer.

                                                 

                                          §9

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når mindst 8 medlemmer fordrer det,
ved skriftlig begæring til bestyrelsesformanden med angivelse
 af det emne, som ønskes behandlet,
eller når bestyrelsen finder det påkrævet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter modtagelse af begæring.

Indkaldelse, samt dagsorden afholdes efter samme regler som ved ordinære generalforsamling.
Tidsfristen for indkaldelse 
kan afviges, ved kritiske omstændigheder vedr. foreningens aktiver/drift, ved bestyrelsens begæring.

 

                                           §10

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal til enhver tid på revisorens og bestyrelsens forlangende fremlægges til gennemsyn.

Årsregnskab afleveres til bestyrelsen i revideret stand senest 1. marts.

Tegningsberettiget for foreningen er formand, kasserer, udlejer og regnskabsfører.

Udlejer varetager booking af huset, check af lejeindbetaling og refusion af depositum.

Regnskabsfører varetager det daglige regnskab, betaling af regninger og årsregnskabet.

                                            §11

Køb, salg, pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

Medlemmer har ingen andel i foreningens formue. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens aktiver, idet hverken bestyrelsen eller medlemmer hæfter personligt. 

                                              §12

Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med højest en måneds mellemrum. Der skal på begge generalforsamlinger væremindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, der stemmer herfor. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle rest-midler almennyttige formål  Hjulby. Generalforsamlingen træffer beslutning herom.

 

ledes vedtaget på generalforsamlingen d. 30.3.2017

 

 


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Hjulby Forsamlingshus
Odensevej 56A, Hjulby
5800 Nyborg

Telefon: 51310276udlejning@hjulby-forsamlingshus.dk
Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: regtangulære borde. Store borde 1x2 m. Små borde 0.8x1.7

Bemærkninger til sale: Ved spisende gæster er der kun plads til 70 personer i sal 1 og 25 i sal 2

Fast scene: Nej

Internet adgang: Nej

Mobil scene: Nej

Sal 1 kapacitet: 120 Personer

Sal 1 størrelse: 84 m2

Sal 2 kapacitet: 30 Personer

Sal 2 størrelse: 20 m2

Antal: 20 p-plads(er)

Handicap parkering: Nej Stk

Afstand fra p-plads til hus: 20 Meter

Bemærkninger til parkering: Der er fast kørestolsrampe

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Service til: 90 Personer

Gas-komfur med: 5 kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Den ene el-ovn er en industri-ovn med 6 hylder.

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Nej

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Bemærkninger til transport: 500 m til motorvej

Offentlig transport: Busforbindelse 50 m

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Ja

Print Friendly and PDF