Søllested Forsamlingshus

Vores vært er Inga Andersen og kan kontaktes på tlf. 20726468.

Søllested Forsamlingshus drives på gammeldagsfacon - helt efter kundens ønske. Du kan gøre så meget som du selv ønsker, eller du kan lade værtinden stå for det hele. Det er op til dig.

  • Pris for hele huset: kr. 2.150.-
  • Pris for lille sal: kr. 1.550.-

Priserne dækker efterfølgende rengøring

Huset er ikke et nøglehus

Arrangementer:

Dilettant:

 

2., 3. og 4. marts 

Spis sammen:

20. marts. kl. 18:00

Tilmelding hos Inga: SMS eller ring på 20726468

Vedtægter for Søllested Forsamlingshus

§1

Forsamlingshusets formål er at afgive lokale til afholdelse af foredrag, møder, gymnastik. Ligesom det kan benyttes til afholdelse af foreningssammenkomster og private fester.

§2

Økonomisk skal Forsamlingshuset administreres med henblik på, at indtægterne skal dække udgifterne. Mulige overskud efter forrentning og afdrag af gæld - overføres til næste års drift. Ved fremkost af større overskud, kan forsamlingshusets bestyrelse fastsætte en anden anvendelse af disse eller dele af disse.

§3

Forsamlingshuset ledes og administreres af den til Søllested Sogneforenings valgte bestyrelse, som består af 7 medlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år ad gangen og skiftevis afgår hvert år 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted, men ingen er pligtig til at modtage genvalg.

§4

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formanden repræsenterer foreningen samt sørger for føring af forhandlingsprotokol, hvori skal nedskrives de beslutninger, som bestyrelsen og generalforsamlingen træffer.

§5

Alle valg foregår ved simpel stemmeflerhed, og skal, når mindst 10 medlemmer kræver det, foretages skriftligt.

§6

Generalforsamlingen er øverste myndighed. Stemmeret til generalforsamlingen har alene medlemmer af Forsamlingshuset. Betaling for medlemskab, kan i forbindelse med afstemning forlanges dokumenteret.

For at kunne stemme på generalforsamlingen og en eventuel ekstraordinær generalforsamling, skal medlemskab af forsamlingshuset være tegnet senest 1. juli året forinden.

§7

Bestyrelsen eller dennes repræsentant i Forsamlingshuset sørger for rengøring og vedligeholdelse af Forsamlingshuset. For så vidt angår vedligeholdelse sker dette altid med bestyrelsens samtykke. Bestyrelsen fastsætter priser og betingelser for benyttelse af husets forskellige lokaler. Beskadiges huset eller dets inventar, sker istandsættelse for vedkommende brugers regning.

§8

Regnskabsåret følger kalenderåret. Generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned. Generalforsamlingen skal være bekendtgjort for medlemmerne som minimum med opslag i huset senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afvikles på følgende måde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Meddelelse om det forløbne års virksomhed ved formanden eller dennes stedfortræder.
  3. Meddelelse om det forløbne års regnskab ved kassereren eller dennes stedfortræder.
  4. Godkendelse af de under punkt 1 og 2 afgivne meddelelser. Behandling af indkomne forslag. (Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar)
  5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.
  6. Eventuelt (forslag herunder kan ikke bringes til afstemning).

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§9

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 30 af foreningens medlemmer skriftligt indgiver begæring derom, indeholdende det eller de forslag som ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettige stemmer for det/de givne forslag. I modsat fald indvarsles til ny generalforsamling 14 dage senere.

§10

Formanden eller en repræsentant for bestyrelsen har ret til uden entre at overvære møder eller sammenkomster, og brugeren af huset er pligtig til at rette sig efter den orden., denne måtte finde anledning til at foreskrive.

§11

Forslag til ændringer i vedtægterne skal fore at være gyldige have fået mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

§12

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når 3/4 af de på lovligt varslet generalforsamling afgivne stemmer er for en opløsning af foreningen. Forslag til opløsning af foreningen skal bekendtgøres skriftligt for samtlige medlemmer.
Foreningens midler skal i tilfælde af salg gå til almennytte formål.

§13

Bestyrelsen kan kun med generalforsamlingens billigelse optage lån.

§14

Nye medlemmer kan optages i Forsamlingshuset.

§15

Ethvert medlem af Forsamlingshuset er underkastet de til enhver tid lovligt fastsatte vedtægter uden hensyn til om vedkommende har været til stede ved den pågældende generalforsamling, når denne er lovligt varslet.

§16

Et eksemplar af nærværende vedtægter skal være tilstede i forsamlingshuset. Medlemmer skal på forlangende have udleveret et eksemplar af vedtægter fra bestyrelsen.

Vedtaget, på generalforsamlingen den 11. februar 2015.
Bestyrelsen

 

Udlejning af huset hos vores vært: 

Inga Andersen på tlf. 20726468.

  

Priser:

Lille sal: kr. 1550.-

Hele huset: kr. 2150.- 

Priserne for udlejning dækker efterfølgende rengøring.

 

Dilettant:

 

2., 3. og 4. marts 

Spis sammen:

20. marts. kl. 18:00

 

 

Tilmelding hos Inga: SMS eller ring 20726468

 

 

 

 

 

 


Kontaktoplysninger


Søllested Forsamlingshus
Søllestedvej 16, Søllested
5620 Glamsbjerg

Telefon: 20726468

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 28

Sal 1 kapacitet: 45 Personer

Sal 1 størrelse: 100 m2

Sal 2 kapacitet: 110 Personer

Sal 2 størrelse: 200 m2

Antal: 60 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Fast kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 140 Personer

El-komfur med: Ja kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Opvaskemaskine: Nej Stk.

Industri opvaskemaskine: Nej Stk.

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Offentlig transport: 1 km

Godkendt til: 140

Print Friendly and PDF