Kværndrup Forsamlingshus

Velkommen til Kværndrup Forsamlingshus.

Forsamlingshuset er et ”nøglehus”, hvilket betyder, at De som lejer selv er vært og står for hele arrangementet.

Huset er fuldt udstyret med service til 130 personer.

 Der skal medbringes:

Viskestykker og karklude
Duge 

Udlejningspriser:

Fest, reception o. lign.:

Hele huset 3.000,- kr.
Stor sal 2.500,- kr.
Lille sal 1.800,- kr.

Møder, begravelse o. lign.:

Stor sal 1.400,- kr.
Lille sal    900,- kr.

Depositum på minimum 50% af lejen

Benyttes mere end det lejede opkræves 500 kr. til den ekstra rengøring.

Ret til prisændringer forbeholdes

§ 1

 Foreningen Kværndrup Forsamlingshus med hjemsted i Kværndrup

 § 2

 Forsamlingshusets formål er at virke som møde og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt kulturelt arbejde.

 § 3

 Som medlem af forsamlingshuset kan optages enkeltpersoner og sammenslutninger, hjemmehørende i lokalsamfundet, eller personer med interesse og tilknytning til lokalsamfundet. Som bevis på medlemskabet udstedes et medlemskort.                 Medlemskortet fornyes en gang om året. Prisen for medlemskortet fastsættes på generalforsamlingen.

 § 4

 Der kan købes medlemskort med det beløb husstanden ønsker, dog skal værdien være minimum, det af generalforsamlingen fastsatte kontingent for at have stemmeret ved generalforsamlinger. Man har èn stemme pr. husstand.

§ 5

 Forsamlingshusets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned, med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

  1. Formanden beretning
  2. Regnskab
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af bestyrelse, herunder valg af 2 suppleanter
  5. Valg af revisor
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Eventuelt

 Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i de lokale aviser. Forslag der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlings beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Beslutning om ændring af vedtægterne kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med almindelig stemmeflertal.

 § 6

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, 3/5 af bestyrelsen ønsker dette, eller 30% af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom. Indvarsling sker som til en ordinær generalforsamling.

 § 7

Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af 2 år ad gangen ved almindeligt stemmeflertal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der føres protokol over bestyrelsesmøderne

 § 8

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med vedtægterne.

Det påhviler bestyrelsen, at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesalær, at ansætte og afskedige det til driften nødvendige personale, samt at udarbejde det årlige regnskab, herunder fremlæggelse af budget for næste års drift.

§ 9

 Den til forsamlingshusets oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud. Samt ved udlejning af lokaler.

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån m. v. til forsamlingshusets drift, vedligeholdelse og udvidelse. Eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter, på forsamlingshusets navn.

 § 10

 Forsamlingshusets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskaber, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af de valgte revisorer.

 § 11

 Til ophævelse af forsamlingshusets virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af forsamlingshusets formue til almennyttige og kulturelle formål inden for Kværndrup gamle sogn. 


Kontaktoplysninger


Kværndrup Forsamlingshus
Svendborgvej 39, Kværndrup
5772 Kværndrup

Mobil: 22781277

Link til hjemmeside

Besøg os på facebook

Bemærkninger til sale: Teleslynge + højtaleranlæg

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 40

Runde borde: 10

Sal 1 kapacitet: 130 Personer

Sal 2 kapacitet: 50 Personer

Handicap parkering: Ja Stk

Godkendt køkken: Ja

Service til: 130 Personer

Gas-komfur med: 8 kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Køkkenet har: 2 Gas ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Gæste toiletter: 6

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Bemærkninger til transport: 5 minutters gang til bus og tog med forbindelse til Odense, Svendborg, Fåborg og Nyborg

Taxa/vognmand telefon: Mettes taxa 62622260

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF