Gamborg Forsamlingshus

I gamborg Forsamlingshus sammensætter I selv menuen til Jeres fest: Vores vært har mangeårig erfaring som kok, herunder på Hindsgavl slot, og yder professionel vejledning til planlægningen af Jeres fest. 

Derudover er der ugeneret adgang til byens legeplads, haveanlægget samt bådehavnen ved Gamborg fjord, som ligger bare et stenkast fra huset, hvis man trænger til at strække benene, efter den fantastiske middag.

Udlejningspris kr 2.775,00,- eksl. rengøring

 

 

http://www.findsmiley.dk/da-DK/Searching/DetailsView.htm?searchstring=Gamborg%20Forsamlingshus&searchtype=elite&vtype=detail&mode=simple&display=table&sort=0&SearchExact=false&virk=8061

https://www.facebook.com/search/top/?q=gamborg%20forsamlingshus&epa=SEARCH_BOX

 

 

 

 

Vedtægter

 

for

foreningen

 

Gamborg Sogns Forsamlingshus

Stiftet den 22. november 1892.

 

 

 

 

§ 1

 

Foreningens formål er at opretholde Gamborgs Sogns forsamlingshus, som et forsamlingslokale for egnens beboere, henholdsvis til gode, sunde kristelige og folkelige aktiviteter og almennyttige formål

 

§ 2

Som medlem kan optages enkeltpersoner og sammenslutninger med bopæl på eller tilknytning til egnen.

Nye optagelser skal behandles på et bestyrelsesmøde.

Prisen for et medlemsbevis fastsættes af generalforsamlingen.

Der kan erhverves flere medlemsbeviser pr. person/sammenslutning, dog kan der maksimalt opnås 1 stemme på generalforsamlingen, uanset antal af beviser.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

-valg af dirigent

-formandens beretning

-fremlæggelse af regnskab

-valg af bestyrelse/suppleant

-valg af revisor/suppleant

-indkomne forslag til generalforsamlingen

 forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen

-eventuelt

 

§ 3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 22. november, i tilfælde af weekend dagen efter. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, og er den øverste myndighed, og kun den kan vedtage forandringer i, og tillæg til foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan, når den finder det fornødent, eller det af 15 af foreningens medlemmer er forlangt, lade afholde ekstraordinær generalforsamling.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alene fremmødte medlemmer af foreningen, herunder også befuldmægtigede, der er i besiddelse af fornøden skriftlig dokumentation herfor.

 

 

§ 4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges ved hvert års ordinære generalforsamling, den vælges for 2 år ad gangen, og der afgår skiftevis 2 og 3. Bestyrelsen vælger af sin midte selv sin formand og kasserer for 1 år af gangen. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, men behøver ikke tage mod genvalg. Ligeledes vælges en revisor for 2 år af gangen. Valgene sker ved almindelig stemmeflertal.

Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen og 1 suppleant for revisor.

Suppleanterne vælges for 1 år af gangen.

Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.

§ 5

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue.

For foreningens forpligtigelser hæfter alene dens aktiver, idet hverken bestyrelsen eller foreningens medlemmer hæfter personligt.

Ved evt. opløsning overgår foreningens midler til almennyttige formål i foreningens hjemstedskommune. Generalforsamlingen træffer beslutning herom.

 

§ 6

Foreningen tegnes i det daglige af bestyrelsen. Bestyrelsen har ikke bemyndigelse til at stifte gæld i foreningens navn, medmindre der foreligger generalforsamlingsbeslutning herom.

 

§ 7

Medlemsretten gælder så længe medlemmet bor på egnen. Hvis et medlem fraflytter egnen, men vedblivende ønsker at være medlem, kan dette lade sig gøre, men vedkommende må da i den anledning henvende sig til bestyrelsen. Et medlem, som er udgået af foreningen, har ingen krav på tilbagebetaling af medlemsbevis.

 

§ 8

Det er forbudt at handle med foreningens medlemsbeviser.

Når et medlem ved salg eller på anden måde har overdraget sin ejendom til søn, datter eller adoptivbarn, kan vedkommende, hvis det ønskes, overdrage sit medlemsbevis til den nye besidder, men for at en sådan overdragelse kan have gyldighed, må det meddeles bestyrelsen hurtigst muligt, og senest et halvt år efter overdragelsen.

Andre må købe medlemsbevis for at blive medlem.

 

§ 9

Bestyrelsen gives fuldmagt til  udlejning af forsamlingshuset, samt prisen derfor, lideledes skal bestyrelsen skønne over, at de ting som afholdes, står i samklang med det i § 1 anførte.

 

§ 10

 

Bestyrelsen sørger for antagelse af vært med, hvilken de aftaler det fornødne, med hensyn til rengøring og opvarmning, samt beværtning ved udlejning af forsamlingshuset til privat brug.

 

§ 11

Ved henvendelse til bestyrelsen eller værten, kan forsamlingshuset også udlejes til ikke medlemmer, men til forhøjet pris.

 

 

 

§ 12

Det er bestyrelsens pligt at overvåge, at brugen af forsamlingshuset foregår med sømmelighed.

 

§ 13

Vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte på en generalforsamling stemmer herfor.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 23. november 1998.

 

 

 

Bestyrelsen:

 

Jens Jørgensen           Jens Rasmussen           Palle Jespersen

 

 

 

 

Anette Sønderskov           Bjarne Larsen

Ved allergi må du gerne ringe til os i forvejen, så vi kan sammensætte en menu der passer dit behov.

Nu er vi begyndt at sætte penge til side så vi kan få en overdækket terrasse for at aflaste vores lille kaffestue ved ankomst

 

Så  fik vi fundet midler til nyt egeparket gulv i kaffestuen, det lykkedes,  der er blevet indkøbt nye stole og borde til hele huset, samt 10 ståborde, derudover også nye møbler til entereen! det er bare blevet flot

 

Nu arbejdes der hårdt på at skaffe midler til en fornyelse af vores inventar samt et nyt gulv i den lille stue, og med lidt held bliver det i 2017!

 

Så blev projekt nyt tag afsluttet maj 2015 det gamle var blevet lidt træt efter 124 års slid! så nu er der forhåbentlig nye 100 år i det nye skifertag

 

Næste projekt er at få skiftet taget på den store sal, samt en forskønnelse af facaden!

 

Så lykkedes det at få projekt loft og isolering på plads, og blev afslutet d.4 februar 2014 det burde gavne miljøet da der er isoleret med 200mm på loftet, tidligere var det kun spindelvæv der tog sig af opgaven! samtidig er der sat akustik loft op for at forbedre lydoplevelsen i salen! 

Derudover er der investeret i AV-udstyr lærred lyd og projetor, samt WIFI

 

I sept. 2011 afsluttedes en større ombygning / tilbygning.

Med støtte fra LAG samt Lokale & anlægsfonden blev det muligt at få tilbygget et stort køle / fryserum som længe har stået på ønskesedlen.

Derudover er scenen blevet fjernet og de ekstra m2 er blevet lagt til den store sal, så der nu er rigtig god plads til de lidt større fester!


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Gamborg Forsamlingshus
Gamborgvej 46, Gamborg
5500 Middelfart

Telefon: 30643339/ Mobil: Andet: 64403325
gamborgforsamlingshus@gmail.com
Besøg os på facebook

Bemærkninger til sale: Der findes AV udstyr i huset samt WIFI

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 16

Internet adgang: Ja

Mobil scene: Nej

Runde borde: 0

Sal 1 kapacitet: 110 Personer

Sal 1 størrelse: 140 m2

Sal 2 kapacitet: 30 Personer

Sal 2 størrelse: 40 m2

Antal: 40 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Fast kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 140 Personer

Bemærkninger til service: Hvidt

El-komfur med: Ja kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Køkkenet har: Ja El ovne

Køkkenet har: Ja Gas ovne

Køleskabe: Ja og kølerum Stk.

Frysere: Frostrum Stk.

Opvaskemaskine: Ja Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til køkken: Supersmiley: ja.

Bemærkninger til rengøring: Rengøring skal bestilleskr 400,00,-

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Nej

Rengøring tilbydes: Tvungen rengøring 400,-

Bemærkninger til transport: Busen kører ikke efter kl. 18.00

Lokal taxa/vognmand: Middelfart Taxa

Offentlig transport: Bybus stoppested 70 m

Taxa/vognmand telefon: 64414055

Godkendt til: 140

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF