Ellinge Forsamlingshus

Se egen hjemmeside for info.

VEDTÆGTER

For

ANDELSFORENINGEN

ELLINGE FORSAMLINGSHUS

 

 

 

§ 1

Andelsforeningens navn er Ellinge Forsamlingshus.

 

§ 2

Forsamlingshusets formål er at virke som møde-og samlingssted, folkeligt og kulturelt, fortrinsvis for sognets beboere.

 

§ 3

Foreningens kapital er skaffet til veje dels ved stiftelse af lån og ved tegning af andele/indskud.

Generalforsamlingen træffer beslutningen ved indkomne forslag af andelen/indskuddets pålydende / størrelse.

 

§ 4

Enhver med interesse for Ellinge Forsamlingshus kan erhverve andele / blive indskyder ved henvendelse til

Bestyrelsen ( formanden ).

 

§ 5

For Forsamlingshusets forpligtelser hæfter alene andelsforeningen ved dens aktiver.

Ingen i bestyrelsen eller foreningens medlemmer hæfter personligt.

Ved udmeldelse af foreningen har intet medlem krav på sit indskud, som derefter tilfalder foreningen.

 

§ 6

Der udstedes andels/ indskudsbevis lydende på medlemmets navn og noteres i foreningens medlemsprotokol.

Andels / indskudsbeviser kan ikke handles, overdrages eller arves.

Intet medlem har mere end en stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 7

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 myndige medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår på skift, 3 i lige år og 2 i ulige år.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 bilagskontrollanter for 2 år der afgår på skift.

Ethvert stemmeberettiget medlem er pligtig at modtage valg til bestyrelsen.

De afgående medlemmer kan genvælges, men er dog ikke pligtige at modtage til at modtage valg før efter 2 års forløb.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges for generalforsamlingen.

 

§ 8

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens aktiver og administrationen for huset.

Det påhviler således bl.a.. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til

Forsamlingshusets aktiviteter, fastsætter regler for udlejning af lokalerne samt ordensregler for benyttelsen af huset.

Bestyrelsen antager vært / værtspar for forsamlingshusets daglige drift og som påser at arrangementer i huset afvikles

i god ro og orden.

Det tillades at drive "Diner transportable" fra husets køkken.

 

§ 9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned i forsamlingshuset og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i et eller flere lokale blade. Eventuelt forslag indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

 

Dagsordenen skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere

  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

  3. Indkomne forslag.

  4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

  5. Valg til bestyrelsen for 2 år

  6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år.

  7. Valg af 1 bilagskontrollant

  8. Valg af 1 bilagssuppleant

  9. Eventuelt

 

Alle vedtagelser på generalforsamlingen indføres i en forhandlingsprotokol og underskrives af dirigenten.

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed, undtaget vedtægtsændringer jfr. § 11

 

§ 10

Optagelse af lån i foreningens ejendom forelægges for og vedtages af generalforsamlingen med endelig

godkendelse af Nyborg Byråd.

 

§ 11

Vedtægtsændringer og realisation af foreningens faste ejendomme, køb af fast ejendom, foreningens ophævelse,

forandringer af dens formål og anvendelse af foreningens ejendom i andet øjemed kan kun foretages efter vedtagelse

på 2 med 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Beslutninger i h.t. denne paragraf skal godkendes af Nyborg Byråd for at være endelig gyldig.

 

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller mindst 15 medlemmer

forlanger det skriftlig med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen skal i så fald indvarsle til generalforsamling inden 1 måned fra begæringens modtagelse.

 

§ 13

Foreningen forpligtes ved formandens underskrift i alle sager vedrørende foreningens almindelige administration i

henhold til de af bestyrelsen trufne beslutninger. (jfr. §8 )

Ved optagelse af lån, ( jfr. § 10) pantsætning og afhændelse af foreningens faste ejendom, ( jfr. § 11 ) i henhold til

Generalforsamlingsbeslutningen forpligtes foreningen ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 14

I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af husets formue til

almennyttige og kulturelle formål inden for Nyborg Kommune.

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den..................................2009, og erstatter alle tidligere vedtagelser.

 

 


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Ellinge Forsamlingshus
Gl. Byvej 12,
5540 Ullerslev

Telefon: 26785540trine@trines-kitchen.dk
Link til hjemmeside

Besøg os på facebook

Firkantede borde: 30

Internet adgang: Nej

Sal 1 kapacitet: 120 Personer

Sal 1 størrelse: 120 m2

Sal 2 kapacitet: 36 Personer

Sal 2 størrelse: 38 m2

Antal: 40 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja 1 Stk

Afstand fra p-plads til hus: 5-25 Meter

Fast kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 150 Personer

El-komfur med: Ja 6 kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 2 El ovne

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Bemærkninger til køkken: Stort kølerum

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Lokal taxa/vognmand: Erik Lund

Taxa/vognmand telefon: 65331409

Godkendt til: 149

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF