Brændekilde Forsamlingshus

§13

Såfremt bestyrelsen beslutter, at oprette et underudvalg af med-lemmer til støtte for forsamlingshuset, har dette udvalg taleret på bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret.

 

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 30.1.2018

 i Brændekilde Forsamlingshus

 

 

 

 

 

 

 

Love og

Vedtægter

 

For

Foreningen

Brændekilde

Forsamlingshus

30.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1

Foreningens navn er Brændekilde Forsamlingshus, Brændekilde

§2

Foreningens formål er at virke som møde- og forsamlingssted for egnens befolkning herunder foreningsaktiviteter, idræt og private sammenkomster

§3

Som medlem kan optages enkeltpersoner og sammenslutninger med bopæl er tilknytning til egnen.

§4

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For forening-ens forpligtelser hæfter alene dens aktiviteter, idet hverken besty-relse eller foreningens medlemmer hæfter personligt. Ved evt. opløsning overgår foreningens midler til almennyttige formål i foreningens hjemstedkommune.

§5

Den til foreningens drift og nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige eller private tilskud, indsamlinger og arrangementer, belåning og udlejning af foreningens lokaler.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for en 3 årig periode på en generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over møderne. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 medlemmer mener det påkrævet. Bestyrelsen kan godt udelukke et medlem, når der finder grund der-til. Udelukkelse af et medlem godkendes på den følgende general-forsamling ved almindeligt stemmeflertal.

§7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær-

Generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned.

Indkaldelse skal ske mindst med 14 dages varsel ved avertering i dagspressen, hjemmesiden, Facebook og løbesedler. Et medlem-skab omfatter hele husstanden og har en stemme, der kan stemmes ved fuldmagt. Valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 6 måneder.

§8

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de mødte på en generalforsamling stemmer herfor.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 60 % af medlemmerne ytrer ønske herom.

§10

Dagsorden på Generalforsamlingen:

1)     Valg af dirigent.

2)     Formandens beretning.

3)     Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.’

4)     Indkomne forslag (Skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen).

5)     Valg af bestyrelse.

6)     Valg af revisorer

7)     Valg af suppleanter

8)     Evt.

                                         §11

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

                                                     §12

Såfremt det årlige kontingent ikke er betalt, senest ved årets udgang, 2 år i træk, betragtes medlemmet som udmeldt. Ønskes forsamlings-

huset lejet med medlemsrabat, betales evt. kontingentrestancer inden lejemålets ikrafttræden.                        

 

                                                 

Til opslagstavlen:
Aktiviteter i Brændekilde Forsamlingshus
Forår 2019
Filmklub ved præst Charlotte Thomsen
Onsdag d. 27/2 og d. 27/3 fra kl. 19 til kl. 22
Der er gratis entre! Der kan købes kaffe osv.
Tag evt. selv brød med.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Søndag 3. marts Fastelavnsfest ved Aktivitetsudvalget
Fra kl. 14.00 til kl. 16,00 Vi starter med at slå katten af tønden og bagefter er der
Entre 35,00 kr. fastelavnsboller, juice og kaffe samt en lækker godtepose
til børnene. Kom endelig i de sejeste kostumer både børn
og voksne. Hvis du på forhånd ved du har lyst, så giv
Helena Thomsen besked tlf. 2080 6545 eller via
Facebook Brændekilde Svarfrist d. 26/2 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Søndag d. 17. marts Stort Bankospil kl. 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tirsdag 9. april Bigband: 69:16
Kl. 19.00 – 22.30 Entre 60,00 kr
Døren er åben fra kl. 17,30
Bigbandet er et lille, men lystigt amatørband. Musikernes interesse er jazzmusikken fra den gyldne swingtid og fremefter. For de danselystne er der plads til en svingom, og for de sultne er der mulighed for selv at bestille smørrebrød eller selv medbringe mad. Drikkevarer købes i Forsamlingshuset.
Bestil smørrebrød til en pris på 30,00 kr pr. stk. senest den 7/4 på tlf. 65 96 31 10 eller 26 23 22 34.
Mail: Hans.Joern.Moeller@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hver torsdag Yoga
Kl. 17.00-18.30 Yoga i Forsamlingshuset. Tilmelding til Familie og Samfund. Charlotte Frank tlf. 65 96 81 98.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loppemarked 2019 Til fordel for Brændekilde Forsamlingshus!
Lørdag d. 6. april og Indsamling til Loppemarkedet foregår lørdag
Søndag d. 7.april Indsamling lørdag d. 30.3.19
Se bagsiden!
Loppemarked 2019!
i Brændekilde Forsamlingshus
Lørdag d. 6. april fra kl. 10:00 til kl.16:00
Søndag d. 7. april fra kl. 11:00 til kl.13:00
AUKTION LØRDAG KL. 11:00
Entre 20,00 kr.
Forsamlingshusets bestyrelse modtager med glæde effekter som sælges til fordel for Forsamlingshuset!
Vi kan afhente effekter
lørdag d. 30. marts og søndag d. 31. marts
Hvis du ønsker at give noget til Forsamlingshusets loppemarked, bedes du ringe til bestyrelsens medlemmer og aftale tidspunkt for afhentning:
Formand Kasserer Næstformand
Hans Jørn Møller Ole Lambertsen Jan Holst
6596 3110/2623 2234 28 68 95 05 20 29 00 91
Heidi Nygaard Erik Madsen Emil Isaksen 40 61 21 75 50 41 04 24 5055 5361
Søren Bøg
22 41 01 12
Hjælpere til dette store arrangement: Såfremt man kan afse nogle
timer eller dage på ovennævnte tidsrum eller i uge 14, til hjælp i Forsamlingshuset, vil bestyrelsen være meget taknemmelig. Tilmelding til ovennævnte!
MØD OP OG GØR EN GO`HANDEL!

                           
                           
                           
   
 2019     Jan.       Feb.     Marts       April        Maj         Juni        Juli      August    Sept.      Okt.           Nov.      Dec      Dec  
                           
                           
   
          Udl              
 2    Udl Udl     Udl         Udl    
 3    Udl Fast               Diletta    
 4       Yoga Udl     Udl          
 5         Udl                
 6 Udl     Loppem     Udl            
 7   Yoga Yoga Loppe             Diletta    
 8           Udl              
 9   Udl   Jazz   Udl         Diletta    
 10 Yoga       Udl     Udl          
 11 Udl     Yoga Udl                
 12 Udl     Udl                  
 13       Udl                  
 14     Yoga Udl                  
 15           Udl              
 16   Udl     Udl Udl   Udl          
 17 Yoga   Banko   Udl     Udl          
 18 Udl     Udl  Udl     Udl          
 19 Udl       Udl                
 20                 Udl        
 21   Yoga Y/Generf.     Udl     Udl        
 22           Udl     Udl     Udl  
 23   Udl Udl     Udl   Udl     Udl    
 24 Yoga       Somm     Udl     Andes.    
 25       Yoga Sommerf     Udl          
 26 Udl      Udl Sommerf                
 27 Udl Filma. Filma.  Udl                  
 28   Yoga Yoga                    
 29           Udl              
 30 Filma.         Udl              
 31 Y.Generf                        
 2020           Jan.               Feb.           Marts          April            Maj             Juni             Juli           August         Sept.            Okt.             Nov.           Dec  
  Udl     Udl                
 2         Udl                
 3                          
 4                          
 5           Udl              
 6           Udl              
 7          Udl Udl              
 8          Udl                
 9                          
 10                          
 11                          
 12                          
 13                          
 14                          
 15                          
 16                          
 17                          
 18                          
 19                          
 20         Udl                
 21         Udl                
 22                          
 23                          
 24        Udl                  
 25        Udl                  
 26        Udl                  
 27                          
 28                          
 29                          
 30                          
 31 Udl                        
 2021               Jan.             Feb.           Marts          April           Maj             Juni              Juli            August        Sept.            Okt.            Nov.           Dec  
         Udl                
 2          Udl                
 3          Udl                
 4                          
 5                          
 6                          
 7                          
 8                          
 9                          
 10                          
 11                          
 12                          
 13                          
 14                          
 15                          
 16                          
 17                          
 18                          
 19                          
 20                          
 21                          
 22                          
 23       Udl                  
 24       Udl                  
 25       Udl                  
 26                          
 27                          
 28                          
 29                          
 30                          
 31                          
 2022             Jan.             Feb.           Marts          April           Maj             Juni              Juli            August        Sept.            Okt.            Nov.           Dec  
                         
 2                          
 3                          
 4                        
 5                          
 6                          
 7                          
 8                          
 9                          
 10                          
 11                          
 12                          
 13                          
 14                          
 15                          
 16                          
 17                          
 18                          
 19                          
 20                          
 21       Udl                  
 22       Udl                  
 23       Udl                  
 24                          
 25                          
 26                          
 27                          
 28                          
 29                          
 30                          
 31                          
   
   
                           
                           
                           

Bookingforespørgsel

Send og en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Brændekilde Forsamlingshus
Helleløkken 8, Brændekilde
5250 Odense SV

Telefon: 65962764/ Mobil: 26232234

Firkantede borde: 28

Mobil scene: Ja

Sal 1 kapacitet: 100 Personer

Sal 1 størrelse: 96 m2

Sal 2 kapacitet: 40 Personer

Sal 2 størrelse: 25 m2

Antal: 40 p-plads(er)

Afstand fra p-plads til hus: 40 Meter

Godkendt køkken: Ja

Service til: 100 Personer

El-komfur med: 4 kogepladser

Gas-komfur med: 4 kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Bemærkninger til rengøring: Gulvet skal fejes og møbler tørres af. Porcelænet skal være rent inden det stilles tilbage i skabene

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Rengøring inkl. i leje: Ja

Offentlig transport: Bybus linie 53

Godkendt til: 100

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF