Brændekilde Forsamlingshus

§13

Såfremt bestyrelsen beslutter, at oprette et underudvalg af med-lemmer til støtte for forsamlingshuset, har dette udvalg taleret på bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret.

 

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 30.1.2018

 i Brændekilde Forsamlingshus

 

 

 

 

 

 

 

Love og

Vedtægter

 

For

Foreningen

Brændekilde

Forsamlingshus

30.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1

Foreningens navn er Brændekilde Forsamlingshus, Brændekilde

§2

Foreningens formål er at virke som møde- og forsamlingssted for egnens befolkning herunder foreningsaktiviteter, idræt og private sammenkomster

§3

Som medlem kan optages enkeltpersoner og sammenslutninger med bopæl er tilknytning til egnen.

§4

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For forening-ens forpligtelser hæfter alene dens aktiviteter, idet hverken besty-relse eller foreningens medlemmer hæfter personligt. Ved evt. opløsning overgår foreningens midler til almennyttige formål i foreningens hjemstedkommune.

§5

Den til foreningens drift og nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige eller private tilskud, indsamlinger og arrangementer, belåning og udlejning af foreningens lokaler.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for en 3 årig periode på en generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over møderne. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 medlemmer mener det påkrævet. Bestyrelsen kan godt udelukke et medlem, når der finder grund der-til. Udelukkelse af et medlem godkendes på den følgende general-forsamling ved almindeligt stemmeflertal.

§7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær-

Generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned.

Indkaldelse skal ske mindst med 14 dages varsel ved avertering i dagspressen, hjemmesiden, Facebook og løbesedler. Et medlem-skab omfatter hele husstanden og har en stemme, der kan stemmes ved fuldmagt. Valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 6 måneder.

§8

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de mødte på en generalforsamling stemmer herfor.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 60 % af medlemmerne ytrer ønske herom.

§10

Dagsorden på Generalforsamlingen:

1)     Valg af dirigent.

2)     Formandens beretning.

3)     Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.’

4)     Indkomne forslag (Skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen).

5)     Valg af bestyrelse.

6)     Valg af revisorer

7)     Valg af suppleanter

8)     Evt.

                                         §11

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

                                                     §12

Såfremt det årlige kontingent ikke er betalt, senest ved årets udgang, 2 år i træk, betragtes medlemmet som udmeldt. Ønskes forsamlings-

huset lejet med medlemsrabat, betales evt. kontingentrestancer inden lejemålets ikrafttræden.                        

 

                                                 

Foreløbig kalender 2019
Yoga: Starter 1. torsdag i september ved Familie og Samfund.
Game Event: I Brændekilde Forsamlingshus lørdag d 5/10 kl. 11
Dilettant 2019: ”Doktor Hansens Plastik-klinik”
Søndag d. 3. november kl. 14.00 Børne- og voksenforestilling
Torsdag d. 7. november kl. 19.00 Forpremiere
Lørdag. D. 9. november kl. 19.00 Premiereaften, voksne med efterfølgende dans med musik fra 4motion.
Stort Andespil: Søndag 24. november kl. 19.00
Foreløbig kalender 2020
Filmaften: Sidste onsdag i årets tre første måneder
Generalforsamling: Tirsdag d. 28 januar kl. 19
Fastelavn: Søndag d. 23 februar kl. 14
Forårsbanko: Søndag d. 15 marts kl. 19
Sommerfest: Lørdag d. 23 maj kl. 18
Leje af Brændekilde Forsamlingshus
Udlejning tlf. 65 96 31 10 / 26 23 22 34 eller hans.joern.moeller@gmail.com
For medlemmer
For ikke-medlemmer
1 dag
Kr. 1.800,-
Kr. 2.200,-
2 dage
Kr. 2.400,-
Kr. 2.800,-
3 dage
Kr. 2.900,-
Kr. 3.300,-
1 dag (kun den lille sal)
Kr. 1.400,-
Kr. 1.400,-
Medlemskontingent 2019/20: 200 kr. Husk, at du automatisk deltager i
konkurrencen om nogle flasker vin, hvis du betaler kontingentet
senest 1. august 2019. Sidste års vinder blev Kjeld Philipsen.
Kontingentet kan betales på mobilpay: 2623 2234 eller overføres til bankkonto: 5384 0241881. eller via vedlagte girokort. Husk navn og adresse.
Bestyrelsen:
Formand
Hans Jørn Møller
65 96 31 10/26 23 22 34
Næstformand
Jan Holst
20 29 00 91
Kasserer
Ole Lambertsen
28 68 95 05
Erik Madsen
50 41 04 24
Heidi Nygaard
40 61 21 75
Søren Bøg
22 41 01 12
Emil Isaksen
50 55 53 61
Suppleant
Dorte Gork-Jensen
30 28 85 89
Suppleant
Mikael Madsen
21 49 01 35
Igen i år har Brændekilde Forsamlingshus været rammen om mange aktivite-ter og med en god økonomi.
Arrangementerne har været velbesøgte. Her skal nævnes dilettant, ande- og bankospil. Fastelavnsfest for de mindre borgere var arrangeret af aktivitets-gruppen i Forsamlingshuset. Tre filmaftener blev arrangeret af Charlotte Frank, præst.
Årets loppemarked, nr. 17 i rækken, gav igen i år et fint overskud til vedlige-hold af huset udvendigt. Dette kan dog kun gennemføres, fordi Odense Kommune har tilgodeset Forsamlingshuset med 148.000 kr gennem Bydels-puljen. Arbejdet starter i juni 2019. Dette vil pynte på vores hus, og måske kan det også pynte på varmeregnskabet. Vi har planer om i fremtiden at renovere den lille sal ovenpå.
Nyhedsbrev 2019/20
Brændekilde Forsamlingshus https://www.forsamlingshus.net/brndekilde-forsamlingshus-778

Loppemarkedet er et stort arrangement, som kunne gennemføres fordi mange
frivillige bakker op omkring arrangementet hele året. Men især i ugerne
omkring selve loppemarkedet, er der mange frivillige hjælpere. Det er et
stort arbejde, at få hentet hjem, sat op, sælge og ikke mindst oprydning efter.
Det har været ”den gamle garde”, der har været aktiv. Det har været tungt,
og det kan derfor være, at Loppemarkedet bliver neddroslet i 2020.
Der har været afholdt informationsmøde og stiftende generalforsamling for
den nye Landsbyforening i Brændekilde. Vi ser i bestyrelsen frem til et
frugtbart samarbejde med foreningen.
Denne sæson er afsluttet med en sommerfest. Der var en dejlig stemning
med god mad og musik. Prisen var yderst rimelig, da Vagn Møller, Søren
Bøg og Mikael Madsen havde sponseret en del af festen.
Til slut skal lyde en hjertelig tak til alle som har ydet en
indsats for Forsamlingshuset og dets beståen.
Sommerfesten 2019
Serviceaftalen på hjertestarteren er i 2019 sponsoreret af
Familien Bredskov
Der afholdes Game Event i Brændekilde Forsamlingshus!
Der skal reserveres plads ved Emil Isaksen
mail Emil.1@hotmail.com eller sms 50 55 53 61
Deltagelse: 150 kr. pr. person
Jeg vil ønske alle medlemmer af Brændekilde Forsamlingshus en rigtig
god sommer og på gensyn! Hans Jørn Møller

2019   1        2         3         4           5            6        7       8         9        10       11             12
          Udl           Udl
 2    Udl Udl     Udl         Udl  
 3    Udl Fast             Yoga Diletta  
 4       Yoga Udl     Udl   Game    
 5         Udl       Yoga Game   Yoga
 6 Udl     Loppe     Udl     Game    
 7   Yoga Yoga Loppe             Diletta  
 8           Udl            
 9   Udl   Jazz   Udl         Diletta  
 10 Yoga       Udl   Udl Udl   Yoga    
 11 Udl     Yoga Udl              
 12 Udl     Udl             Landsb  
 13       Udl         Udl      
 14     Yoga Udl         Udl   Yoga  
 15           Udl     Udl      
 16   Udl     Udl Udl   Udl     Udl  
 17 Yoga   Banko   Udl     Udl   Yoga Udl  
 18 Udl     Udl  Udl     Udl        
 19 Udl       Udl       Yoga Udl    
 20                 Udl      
 21   Yoga G.     Udl     Udl   Yoga  
 22           Udl     Udl     Udl
 23   Udl Udl     Udl   Udl Ole L   Udl  
 24 Yoga       Somm     Udl   Lands Andes.  
 25       Yoga Somm     Udl        
 26 Udl      Udl Somm       Yoga Udl    
 27 Udl Filma. Filma.  Udl       Landsbf   Udl    
 28   Yoga Yoga               Yoga  
 29           Udl         Udl  
 30 Filma.         Udl         Udl  
 31 G                 Yoga    
 2020     1.     2.      3.       4.         5.          6.       7        8.        9.       10.       11.         12.
  Udl     Udl              
 2         Udl              
 3                        
 4                        
 5           Udl            
 6           Udl            
 7          Udl Udl            
 8          Udl              
 9                        
 10                        
 11                        
 12                        
 13                        
 14                        
 15                        
 16                        
 17                     Res  
 18                        
 19     VV.                  
 20         Udl              
 21         Udl           Res  
 22                        
 23   Fastel                    
 24        Udl                
 25 Udl      Udl                
 26 Udl      Udl                
 27                        
 28       Jazz                
 29                        
 30                        
 31 Udl                      
 2021     1.     2.      3.       4.         5.          6.       7        8.        9.       10.       11.         12.
         Udl              
 2          Udl              
 3          Udl              
 4                        
 5                        
 6                        
 7                        
 8                        
 9                        
 10                        
 11                        
 12                        
 13                        
 14                        
 15                        
 16                        
 17                        
 18                        
 19                        
 20                        
 21                        
 22                        
 23       Udl                
 24       Udl                
 25       Udl                
 26                        
 27                        
 28                        
 29                        
 30                        
 31                        
 2022     1.     2.      3.       4.         5.          6.       7        8.        9.       10.       11.         12.
                       
 2                        
 3                        
 4                        
 5                        
 6                        
 7                        
 8                        
 9                        
 10                        
 11                        
 12                        
 13                        
 14                        
 15                        
 16                        
 17                        
 18                        
 19                        
 20                        
 21       Udl                
 22       Udl                
 23       Udl                
 24                        
 25                        
 26                        
 27                        
 28                        
 29                        
 30                        
 31                        
 
 
                         
                         
                         


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Brændekilde Forsamlingshus
Helleløkken 8, Brændekilde
5250 Odense SV

Telefon: 65962764/ Mobil: 26232234
Hans.Joern.Moeller@gmail.com

Firkantede borde: 28

Mobil scene: Ja

Sal 1 kapacitet: 100 Personer

Sal 1 størrelse: 96 m2

Sal 2 kapacitet: 40 Personer

Sal 2 størrelse: 25 m2

Antal: 40 p-plads(er)

Afstand fra p-plads til hus: 40 Meter

Godkendt køkken: Ja

Service til: 100 Personer

El-komfur med: 4 kogepladser

Gas-komfur med: 4 kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Bemærkninger til rengøring: Gulvet skal fejes og møbler tørres af. Porcelænet skal være rent inden det stilles tilbage i skabene

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Rengøring inkl. i leje: Ja

Offentlig transport: Bybus linie 53

Godkendt til: 100

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF