Brændekilde Forsamlingshus

§13

Såfremt bestyrelsen beslutter, at oprette et underudvalg af med-lemmer til støtte for forsamlingshuset, har dette udvalg taleret på bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret.

 

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 30.1.2018

 i Brændekilde Forsamlingshus

 

 

 

 

 

 

 

Love og

Vedtægter

 

For

Foreningen

Brændekilde

Forsamlingshus

30.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1

Foreningens navn er Brændekilde Forsamlingshus, Brændekilde

§2

Foreningens formål er at virke som møde- og forsamlingssted for egnens befolkning herunder foreningsaktiviteter, idræt og private sammenkomster

§3

Som medlem kan optages enkeltpersoner og sammenslutninger med bopæl er tilknytning til egnen.

§4

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For forening-ens forpligtelser hæfter alene dens aktiviteter, idet hverken besty-relse eller foreningens medlemmer hæfter personligt. Ved evt. opløsning overgår foreningens midler til almennyttige formål i foreningens hjemstedkommune.

§5

Den til foreningens drift og nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige eller private tilskud, indsamlinger og arrangementer, belåning og udlejning af foreningens lokaler.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for en 3 årig periode på en generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over møderne. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 medlemmer mener det påkrævet. Bestyrelsen kan godt udelukke et medlem, når der finder grund der-til. Udelukkelse af et medlem godkendes på den følgende general-forsamling ved almindeligt stemmeflertal.

§7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær-

Generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned.

Indkaldelse skal ske mindst med 14 dages varsel ved avertering i dagspressen, hjemmesiden, Facebook og løbesedler. Et medlem-skab omfatter hele husstanden og har en stemme, der kan stemmes ved fuldmagt. Valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 6 måneder.

§8

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de mødte på en generalforsamling stemmer herfor.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 60 % af medlemmerne ytrer ønske herom.

§10

Dagsorden på Generalforsamlingen:

1)     Valg af dirigent.

2)     Formandens beretning.

3)     Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.’

4)     Indkomne forslag (Skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen).

5)     Valg af bestyrelse.

6)     Valg af revisorer

7)     Valg af suppleanter

8)     Evt.

                                         §11

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

                                                     §12

Såfremt det årlige kontingent ikke er betalt, senest ved årets udgang, 2 år i træk, betragtes medlemmet som udmeldt. Ønskes forsamlings-

huset lejet med medlemsrabat, betales evt. kontingentrestancer inden lejemålets ikrafttræden.                        

 

                                                 

   
 2019              Jan.               Feb.          Marts          April          Maj             Juni              Juli           August        Sept.           Okt.           Nov.            Dec  
   
                         
 2    Udl Udl               Udl    
 3    Udl Fastelavn               Dilettant    
 4       Yoga Udl                
 5         Udl                
 6 Udl     Loppem     Udl            
 7   Yoga Yoga Loppem             Dilettant    
 8                          
 9   Udl                 Dilettant    
 10 Yoga       Udl                
 11 Udl     Yoga Udl                
 12 Udl                        
 13                          
 14     Yoga Udl                  
 15                          
 16   Udl     Udl     Udl          
 17 Yoga       Udl     Udl          
 18 Udl        Udl     Udl          
 19 Udl                        
 20                 Udl        
 21   Yoga Y/Generf.           Udl        
 22                 Udl     Udl  
 23   Udl Udl         Udl     Udl    
 24 Yoga       Sommerf     Udl          
 25         Sommerf     Udl          
 26 Udl      Udl Sommerf                
 27 Udl Filma. Filma.  Udl                  
 28   Yoga Yoga                    
 29           Udl              
 30 Filma.         Udl              
 31 Y.Generf                        
 2020           Jan.               Feb.           Marts          April            Maj             Juni             Juli           August         Sept.            Okt.             Nov.           Dec  
  Udl     Udl                
 2         Udl                
 3                          
 4                          
 5           Udl              
 6           Udl              
 7          Udl Udl              
 8          Udl                
 9                          
 10                          
 11                          
 12                          
 13                          
 14                          
 15                          
 16                          
 17                          
 18                          
 19                          
 20         Udl                
 21         Udl                
 22                          
 23                          
 24        Udl                  
 25        Udl                  
 26        Udl                  
 27                          
 28                          
 29                          
 30                          
 31 Udl                        
 2021               Jan.             Feb.           Marts          April           Maj             Juni              Juli            August        Sept.            Okt.            Nov.           Dec  
         Udl                
 2          Udl                
 3          Udl                
 4                          
 5                          
 6                          
 7                          
 8                          
 9                          
 10                          
 11                          
 12                          
 13                          
 14                          
 15                          
 16                          
 17                          
 18                          
 19                          
 20                          
 21                          
 22                          
 23       Udl                  
 24       Udl                  
 25       Udl                  
 26                          
 27                          
 28                          
 29                          
 30                          
 31                          
 2022             Jan.             Feb.           Marts          April           Maj             Juni              Juli            August        Sept.            Okt.            Nov.           Dec  
                         
 2                          
 3                          
 4                        
 5                          
 6                          
 7                          
 8                          
 9                          
 10                          
 11                          
 12                          
 13                          
 14                          
 15                          
 16                          
 17                          
 18                          
 19                          
 20                          
 21       Udl                  
 22       Udl                  
 23       Udl                  
 24                          
 25                          
 26                          
 27                          
 28                          
 29                          
 30                          
 31                          
   
   
                           
                           
                           

Kalender 2018
Partyband Handplugged spiller Partymusik
Tirsdag d. 9 oktober kl. 18. Nærmere følger.
Dilettant 2018: ”På en Jernbaneskinne”
Søndag d. 28. oktober kl. 14.00 Børne- og voksenforestilling
Torsdag d. 1. november kl. 19.00 Forpremiere
Lørdag. D. 3. november kl. 19.00 Premiereaften, u
nderholdning for voksne med efterfølgende fest med musik fra 4motion.
Søndag 25. november kl. 19.00 Stort Andespil 2018
Kalender 2019
Sidste onsdag i årets tre første måneder Filmaften
Torsdag d. 31 januar kl. 19 Generalforsamling
Søndag d. 3 marts kl. 14 Fastelavn
Lørdag og søndag 6-7 april Loppemarked
Lørdag d. 25 maj Sommerfest
Leje af Brændekilde Forsamlingshus
Udlejning tlf. 65 96 31 10 / 26 23 22 34 eller hans.joern.moeller@gmail.com
For medlemmer
For ikke-medlemmer
1 dag (begge sale)
Kr. 1.800,-
Kr. 2.100,-
1 dag (kun den lille sal)
Kr. 1.400,-
Kr. 1.400,-
2 dage (begge sale)
Kr. 2.400,-
Kr. 2.700,-
3 dage (begge sale)
Kr. 2.900,-
Kr. 3.200,-
Medlemskontingent 2018/19: 200 kr. Husk, at du automatisk deltager i
konkurrencen om et par flasker vin, hvis du betaler kontingentet
senest 15. august 2018. Sidste års vinder blev Camilla Andersen.
Bestyrelsen:
Formand
Hans Jørn Møller
65 96 31 10/26 23 22 34
Næstformand
Jan Holst
20 29 00 91
Kasserer
Ole Lambertsen
28 68 95 05
Erik Madsen
50 41 04 24
Tore Holmsted
20 20 30 18
Søren Bøg
22 41 01 12
Emil Isaksen
50 55 53 61
Suppleant
Heidi Nygaard
40 61 21 75
Suppleant
Dorte Gork-Jensen
30 28 85 89
Entreen renoveres. - Teleslynge er der i salen.
Nyhedsbrev 2018/19
Brændekilde Forsamlingshus https://www.forsamlingshus.net/brndekilde-forsamlingshus-778
I året der er gået har vi haft mange udlejninger. Dette skyldes vores renove-ring af huset.

Salen er blevet rigtig god i akustikken efter at loftet er blevet skiftet og ny belysning er sat op.

For nylig er loftet i entreen også skiftet, så ”Huset” nu fremstår mere venligt og imødekommende ved ankomst.
Det er mig en stor sorg at have mistet Toke Mørk Petersen, en god ven igennem mange år, ikke mindst i vores dilettant

hvor Toke sang med højt humør. Toke har i mange år været en stor ildsjæl i bestyrelsen for Forsamlingshuset i Brændekilde.

Han deltog ivrigt i alle aktiviteter. Toke kunne få slidte gamle møbler til at funkle igen med sit håndværk.

Han var ikke bange for at tage fat, når der skulle køres og slæbes med loppeeffekter.

Han har været med til at få loppemarkederne til at køre og har med sit humør været auktionarius.

Hans interesse, gode ideer og viden har været et af omdrej-ningspunkterne for, at loppemarkederne har været en succes,

så der i alle årene har været overskud til renovering af vores gamle hus. Vi vil savne Toke omkring os og hylder

hans store indsats gennem årene.
Ære være hans minde.

 

   

Aktiviteter i 2017/18
Først i dette år har ”Huset” været vært ved filmaftener. Pastor Line Stæhr Frantsen var arrangør med tre film.

Tre meget forskellige film, som omhand-lede forskellige emner. I 2019 satser vi på at gentage denne succes

den sidste onsdag i årets første tre måneder. Der vil dog være en forskel på kvaliteten af fremvisningen,

da huset inden da, vil være forsynet med ny projektor, højtalere, teleslynge og lærred.
Som andre år har der været en del aktiviteter i ”Huset”. Dilettanten var skrevet af vores to lokale aktører Finn og Ole.

Tre gode fore-stillinger med god underholdning og latter.

Der var fuldt hus til andespillet. Fastelavnsfesten var en stor succes,

desværre var der ikke plads til alle der havde lyst til at deltage. Der måtte lukkes for tilmelding.

Igen i år var det aktivitetsudvalget, som er et udvalg ved siden af bestyrelsen, der stod for dette arrangement.

Loppemarkedet har igen været en succes med stort overskud.

Mange frivilli-ge har gjort en stor indsats i uger og dage op til selve Loppemarkedet.

Igen har vi lånt stalden ved Hans Chr. Strib, uden den ville det ikke være muligt,

at have så mange møbler og andre store ting med. I maj havde vi sommerfest.

Det var en stor succes. Her var aktivitetsudvalget meget aktive.

Søren Bøg var initiativtager og fik fat i mange sponsorer,

så der var lækker tre retters menu med musik og dans til en billig penge.

Alle arrangementer er blevet en succes med stort overskud til ”husets” frem-tidige vedligehold og drift.

Tak til alle frivillige for deres store indsats, både med praktisk arbejde og som dilettanter.

Uden dem intet Forsamlingshus!
Ved sidste generalforsamling valgte kasserer Jørn Egeskov og suppleant Ole Rasmussen at stoppe.

En stor tak herfra. Begge har gjort et stort arbejde for ”Huset” i mange år, især ved vores loppemarkeder.

Her har de været med til at sortere i dagene før og på selve dagen med salg.

Jeg ved, at I gerne vil fortsætte med at deltage og støtte Huset i fremtiden. I er meget velkomne.
En tak skal herfra gives til alle, både aktive og sponsorer, som har bakket op om vores Hus i det forløbne år.
Husk! Vi afhenter effekter til Loppemarkedet året rundt, så ring endelig her-om.
På bestyrelsens vegne, Hans Jørn Møller.
Året der kommer 2018/19
Partyband Handplugged spiller Partymusik
Tirsdag d. 9. oktober kl. 18: Der spilles: James Last, John Mogensen,
Kaj Normann Andersen, Shadows osv. Nærmere Følger
Dilettant 2018 opføres stykket ”På en jernbaneskinne”, som er for-fattet af Finn og Ole.
Det traditionsrige andespil afholdes den sidste søndag i novem-ber.
Juledekorationsaften afholdes af aktivitetsudvalget i november, dato følger senere.
Filmaftener den sidste onsdag i årets første tre måneder.
Fastelavnsfest Søndag d. 3 marts 2019 kl. 14
Loppemarked 2019 d. 6.-7. april Til loppemarkedet modtages ef-fekter året igennem, så giv endelig besked til bestyrelsen,

så afhenter vi! Vi har mulighed for opbevaring.
Sommerfest 2019 lørdag d.25. maj.
Yoga torsdag eftermiddag. Start d. 6/9 tilmelding til tlf. 65 95 81 98 Charlotte Frank, Familie og samfund.
Bytte en bog. Ole arbejder med ideen om et bogskab, som opstilles ved Forsamlingshuset i efteråret.

Ideer til byt en bog gives til Ole: Tlf.
28 68 95 05.
Fortælleaftener ved Ole i efteråret. Emnerne kan være ”Drømme-rejser”- ”Livsfortællinger” –

”Fortællinger fra Brændekilde” – Gode ideer til disse aftener, henvendelse til Ole.
God sommer til alle

Hver torsdag                    Yoga

Kl. 17.00-18.30

Yoga i Forsamlingshuset. Tilmelding til Familie og Samfund. Charlotte Frank tlf. 65 96 81 98.


Bookingforespørgsel

Send og en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Brændekilde Forsamlingshus
Helleløkken 8, Brændekilde
5250 Odense SV

Telefon: 65962764/ Mobil: 26232234

Firkantede borde: 28

Mobil scene: Ja

Sal 1 kapacitet: 100 Personer

Sal 1 størrelse: 96 m2

Sal 2 kapacitet: 40 Personer

Sal 2 størrelse: 25 m2

Antal: 40 p-plads(er)

Afstand fra p-plads til hus: 40 Meter

Godkendt køkken: Ja

Service til: 100 Personer

El-komfur med: 4 kogepladser

Gas-komfur med: 4 kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: 1 Stk.

Bemærkninger til rengøring: Gulvet skal fejes og møbler tørres af. Porcelænet skal være rent inden det stilles tilbage i skabene

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Rengøring inkl. i leje: Ja

Offentlig transport: Bybus linie 53

Godkendt til: 100

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF