Brenderup Forsamlingshus

1.  Navn og hjemsted

     Foreningen Brenderup Forsamlingshus

    Brenderupvej 22 5464  Brenderup

    CVR nr. 33857039

2.  Formål.

     Forenings formål er at drive, vedligeholde og opretholde forsamlingshus i Brenderup, som

     almennyttigt, lokalt forsamlingssted, efter de stedlige behovfor møder, arrangementer og

     fælles aktiviteter af kultrel og foreningsmæssig art. Foreningens opgavevaretagelse sker ikke

     med henblik på at opnå fortjeneste, foreningen kan inden for rammerne af vedtægterne

     anvende et overskud til foreningens opretholdelse og virke.

3.  Medlemmer

     Medlemmer er de som har indmeldt sig i foreningen og betalt det fastsatte kontingent. Som

     medlem kan optages, enkeltperson, husstand eller sammenslutninger med bopæl eller

     tilknytning til Brenderup. Medlemmer har ingen andel i foreningens formue. For

     foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens aktiver, idet hverken bestyrelse 

     eller hæfter personligt.

4.  Generalforsamling

     Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling

     afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.Indkaldelse sker med mindst 3 

     ugers varsel via annonce i lokale husstandsomdelte blade, pr. brev eller E-mail.

     Forslag fra medlemmer til behandling skal indgives skrifteligt til formanden senest

     14 dage før.   

5.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

     1. Valg af dirigent

     2. Bestyrelsens beretning

     3. Forelæggelse af revideret regnskab

     4. Fastsættelse af kontingent

     5. Indkomne forslag

     6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 års periode

     7. Valg af 2 revisorer for en 1 års periode

     8. Valg af 2 bestyrelsessupplanter + 1 revisorsupplant for 1 år.

     9. Eventuelt.

6.  Ekstraordinær generalforsamling

     Afholdes på bestyrelsens anmodning, eller hvis 1/3 af medlemmerne skrifteligt begærer

     det og angiver punkter til behandling. Indkaldelse følger regler for ordinær

     generalforsamling.

7. Bestyrelsens sammensætning og konstituering.

     Bestyrelsen består af 7 eller 9 medlemmer, disse vælges for 2 år og afgår skiftevis 3 (4)

     eller 4 (5) af gangen. Bestyrelsen vælger formand og kasserer, som ikke kan være den

     samme, samt fordeler andre bestyrelsesopgaver imellem sig. Bestyrelsen er

     beslutningsdygtig når mindst 2/3 medlemmer er til stede, der føres protokol over

     behandlede sager, samt beslutninger på mødet, som underskrives senest på

     næstkommende møde.

8.  Bestyrelsen

     Kan ansætte og afskedige personale og kan udpege hvem der skal bemyndiges til at

     forestå udlejningen efter regler, bestyrelsen fastsætter.

9.  Økonomi, regnskab og revision

     Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres og underskrives

     inden generalforsamlingen, eventuelt overskud henlægges til vedligeholdelse, nyindkøb

     eller lignende angivne formål, bestemt af bestyrelsen.

     Der kan aldrig udbetales overskud til medlemmerne.

10.  Tegning

     Foreningen tegnes i det daglige af formanden eller kasserer. Pantsætning optagelse af lån

     eller lignende transaktioner, som kan forpligtige foreningen, forudsætter beslutning

     og underskrift fra en fuldtallig bestyrelse.

11.  Vedtægtsændringer

     Ændringer af af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stem

     mer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede , kan bestyrelsen indkalde

      til en ny generalforsamling. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye

     generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages  af 2/3 af de repræsenterede 

     stemmer. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Middelfart Kommune.

12.  Forenings opløsning.

   b  Hvis bestyrelsen ikke ser sig i stand til at fortsætte arbejdet, indkaldes der pr. brev, med

      nærmere oplysning om situationen, til en generalforsamling, for evt. at vælge anden    

      bestyrelse. Er dette ikke muligt, eller opgiver den nye bestyrelse, indkaldes der til

     ekstraordinær generalforsamling med forslag til foreningens opløsning. En opløsning

     kan vedtages med 2/3 flertal af de afgivne ja og nej stemmer. Ved foreningens opløsning

     skal alle aktiver tilfalde Middelfart Kommune og ejendommen skal vederlagsfrit

     tilbageskødes til kommunen.

13.  Ikrafttrædelse

     Således vedtaget den 31/5 2011. 

      Dirrigent. Henry Sørensen

    

   

 

 

 

 

 

 

Hvis du ikke har fået tegnet/fornyet dit medlemskort kan det stadig nåes.


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Brenderup Forsamlingshus
Brenderupvej 22, Brenderup
5464 Brenderup Fyn

Telefon: 64441791/ Mobil: 30711572
anbn@nypost.dk

Bemærkninger til borde: 8 mands borde

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 24

Internet adgang: ja

Mobil scene: Nej

Runde borde: 12

Sal 1 kapacitet: 110 Personer

Sal 1 størrelse: 135 m2

Sal 2 kapacitet: 50 Personer

Sal 2 størrelse: 71 m2

Sal 3 kapacitet: 30 Personer

Sal 3 størrelse: 35 m2

Antal: 80 p-plads(er)

Afstand fra p-plads til hus: 5 Meter

Service til: 125 Personer

Bemærkninger til service: Hvidt

El-komfur med: Nej kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 8 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

El-ovn størrelse: 80 Liter

Køkkenet har: 2 Gas ovne

Gas-ovn størrelse: 60 Liter

Køleskabe: 4 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Opvaskemaskine: Nej Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Gæste toiletter: 5

Handicap toiletter: 2

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Godkendt til: 110

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF